הידעתם ? קצבת שארים ליתום עם מגבלה לכל ימי חייו !


הידעתם ? יתום עם מוגבלות (שאינו עומד ברשות עצמו) זכאי, בתנאים מסוימים, לקצבת יתום למשך כל חייו !! בין אם אתם מבוטחים בפנסיה תקציבית או בקרן פנסיה אחרת, אנא קראו בעיון כתבה זו, בדקו את נוסח הסעיף בתקנון של קרן הפנסיה, בה אתם מבוטחים, שעוסק בפנסיית שארים ופנו לנציגים המתאימים כדי לבדוק איתם את הנושא.

מערכת ממ“נ 12.01.19

קצבת שארים ליתום עם מוגבלות
יש לכם פנסיה תקציבית או קרן פנסיה ?

הידעתם ? יתום עם מוגבלות (שאינו עומד ברשות עצמו) זכאי, בתנאים מסוימים, לקצבת יתום למשך כל חייו !!
(ההסבר מתייחס לזכר ונקבה כאחד) :

1.בקרנות הפנסיה ה"וותיקות" :
ניתן לבחור מסלול  "בן מוגבל נבחר" כאשר מתקיימים התנאים :
- בן הוכר עם מגבלה לפני היותו בן 21.
- לא היה בן עם מגבלה קודם להצטרפות המבוטח לקרן (תנאי זה לא קיים בחלק מקרנות הפנסיה).
- בן היה עם מגבלה בעת פטירת המבוטח או הפנסיונר.
- קיים כיסוי ביטוחי לשארים

למה הכוונה ?
ילד של פנסיונר שנפטר, אשר אינו עומד ברשות עצמו  זכאי, בתנאים מסוימים, לקיצבה גם מעל גיל 21 .
במידה והמבוטח בחר במסלול האמור לעיל, ילדו המוגבל (אחד או יותר) אשר אינו עומד ברשות עצמו (מחמת מצבו הרפואי והכלכלי) לפני הגיעו לגיל 21 , וכך מצבו גם ביום הפטירה של הפנסיונר, יזכה לקצבת יתום למשך שארית חייו. (15% עם פטירת העמית ועוד 25% לכלל היתומים עם פטירת האלמן/נה).

ההגדרה למי שאינו עומד ברשות עצמו היא: מי שאינו מסוגל לכלכל עצמו מחמת מצב בריאותו בהתאם להחלטת רופא הקרן ולפי בחינה שתיערך אחת לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואין לו הכנסה אחרת העולה על 60% משכר מינימום לחודש. קביעת המצב הבריאותי הינה בהתאם להחלטת רופא הקרן, על סמך מסמכים רפואיים אותם יש להגיש לקרן.

2.בקרנות הפנסיה ה"חדשות"  :
המבוטח/עמית רשאי לבחור מסלול "בן נבחר עם מוגבלות" / "בן מוגבל נבחר" ובו נקבע שיעור לקצבת שארים לבן נבחר עם מוגבלות (אחד או יותר)  למשל 10%,20%,30%,40%, מתוך הקצבה הבסיסית לשארים על חשבון קצבת השארים של האלמן/נה בתנאים מסוימים. סך כל קצבת השארים תהיה 70%.
בחירת מסלול "בן נבחר עם מוגבלות" כפוף לאישור החברה המבטחת שרשאית לבצע חיתום רפואי לבן הנבחר עם מוגבלות.

למה הכוונה ?
במידה ומבוטח בחר במסלול "בן מוגבל נבחר" ילדו המוגבל (אחד או יותר) , יזכה לקצבת שארים למשך שארית חייו. (אחוז הקצבה בהתאם למסלול שנבחר).

הרוב המוחלט של החוסכים בקרנות הפנסיה שיש להם ילד עם מגבלה, לא מודעים למסלול האמור לעיל, מסלול חשוב מאוד שיכול לעזור לילד גם אחרי פטירת הוריו.

אנא בדקו את נוסח הסעיף בתקנון של קרן הפנסיה בה אתם מבוטחים, שעוסק בפנסיית שארים ופנו בהקדם לנציגי חברת הביטוח שלכם ובדקו איתם את הזכאות ואת התנאים למימושה

 
3
.זכאי לפנסייה תקציבית לפי חוק שרות המדינה (גמלאות) :
"זכאי לקצבת פרישה שנפטר - תשולם לשאריו קצבה באחוזים מהקצבה שהיתה מגיעה לזכאי אילולא נפטר"  
כמפורט בסעיף 28 א' בחוק שרות המדינה (נספח בהמשך).
לאחר פטירתו של הזכאי לקצבת פרישה יפנה היתום למינהלת הגמלאות.

חוק שרות המדינה (גמלאות) :     https://www.gov.il/he/Departments/Civil_Service_Commission
צרו קשר למינהלת הגמלאות :    http://www.mof.gov.il/Gimlaim/About/Pages/MainBranch.aspx


הרוב המוחלט של החוסכים בקרנות הפנסיה שיש להם ילד עם מגבלה, לא מודעים למסלול האמור לעיל, מסלול חשוב מאוד שיכול לעזור לילד גם אחרי פטירת הוריו
.

אנא בדקו את נוסח הסעיף בתקנון של קרן הפנסיה בה אתם מבוטחים, שעוסק בפנסיית שארים ופנו בהקדם לנציגי חברת הביטוח שלכם ובדקו איתם את הזכאות ואת התנאים למימושה

נספח : מתוך חוק שרות המדינה (גמלאות)      http://www.csc.gov.il/DataBases/Rules/Documents/gimlaot.pdf

סעיף 28 – קצבה לשאריו של זכאי לקצבת פרישה

(א) זכאי לקצבת פרישה שנפטר – תשולם לשאיריו כל תקופת הזמן המפורשת בסעיף זה, ובכפוף להוראות סעיף 109 (ב)(2), קצבה באחוזים מהקצבה שהיתה מגיעה לזכאי אילולא נפטר, והם –

(1) לבן-זוג, אם היה בן-זוגו לפחות שלוש שנים שקדמו לפטירתו או נולד להם ילד, כל עוד לא נישא – ששים אחוז, אך לא יותר מארבעים אחוז ממשכורתו הקובעת של הזכאי לקצבת פרישה שנפטר;

(2) ליתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ויש בן-זוג הזכאי לקצבהחמישה-עשר אחוז לכל יתום ;

(3) ליתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין בן-זוג הזכאי לקצבהחמישה-עשר אחוז לכל יתום בתוספת עשרים וחמישה אחוזים לכלל היתומים, אף אם אין יותר מיתום אחד ;

(4) לתלויים כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ובאין אחרי הנפטר לא בן-זוג ולא יתום הזכאים לקצבה – עשרים אחוז לכל אחד.

(תיקון מס' 18) תשל"ז-1977
(3)   ילדו, ילדו החורג וילדו המאומץ שאינם עומדים ברשות עצמם, וכן נכדו שאינו עומד ברשות עצמו, ושכל פרנסתו עליו (להלן – יתום);

 

12-2018פנסיית שארים ליתום עם מגבלה.

 

תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה