הוראת תע"ס 6.3 - תעודת עיוור וליקוי ראיה


אופן קבלת תעודת עיוור במסגרת משרד הרווחה. בדיקת הזכאות לתעודת עיוור משמשת גם לצורך קביעת הזכאות לדמי ליווי.

אריה סעדה 18.09.12

הוראת תע"ס 6.3 תעודת עיוור / לקוי ראייה

תאריך תחולה: 1/7/2012, תאריך פרסום: 24/7/2012

 

 • 1.     כללי
  • 1.1   הוראה זו באה במקום הוראה 6.3 מיום 21/3/2006.
  • 1.2   תעודת עיוור/לקוי ראייה מונפקת מתוקף חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958, תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות) (תיקון) התשס"ג 2003 תש"ל-1970. (נספח א'). (להלן התעודה).
  • 1.3   התעודה מקנה למחזיק בה הטבות ופטורים שונים הניתנים על ידי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ציבוריות וארגונים שונים. פירוט מלא של הזכויות מתפרסם ב "מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל" המוענק ללקוח במעמד הנפקת התעודה.
  • 1.4   התעודה מוענקת לצמיתות או לזמן מוגבל. תוקף התעודה מצוין על גבי התעודה. (נוסח התעודה מפורט בנספח ב').
  • 1.5   בהוראה זו מפורסמים הנהלים לקבלת תעודת עיוור/לקוי ראייה.
 • 2.     הגדרות
  • 2.1   "רופא עיניים" - רופא מומחה למחלות עיניים בהתאם לפקודת הרופאים 1974, תקנות המתעסקים ברפואה (אישור ותואר מומחה) תשכ"ד-1964.
  • 2.2   "רופא אימון" - רופא עיניים כמוגדר בסעיף 2.1 ובעל מרפאת עיניים מצויידת ונגישה לעיוורים שעמד בדרישות מכרז משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומונה על ידי השרות לעיוור.
  • 2.3   "רופא ערר" - רופא כמוגדר בסעיף 2.2 לעיל ובעל תואר פרופסור שעמד בדרישות מכרז משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומונה על ידי השרות לעיוור.
  • 2.4   "ועדת עררים רפואית עליונה" - ועדה לדיון והחלטה במקרים בהם הלקוח מגיש השגה בכתב על ההחלטה הרפואית.
 • 3.     זכאי לקבל תעודה אדם הלוקה באחת מאלה:
  • 3.1   העדר גמור של ראייה.
  • 3.2   חדות ראייה שאינה עולה על 3/60 מטר, בעין הבריאה יותר, אף בעזרת תיקון.
  • 3.3   צמצום שדה הראייה עד כדי כך שזוית הראייה המרבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה יותר, אף בעזרת התיקון.
 • 4.     תהליך הנפקת התעודה
  • 4.1   בדיקת הזכאות לתעודה מחייבת את הלקוח לעבור בדיקה רפואית:
   • א.   אצל רופא עיניים מטפל.
   • ב.   אצל רופא האימון של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
  • 4.2   התהליך יכול להתבצע בשני אופנים:
   • 4.2.1 באופן לא מקוון
    • א.   לקוח המבקש לקבל תעודה, יפנה למחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריו וימלא "בקשה ל: תעודת עיוור/לקוי ראייה" חלק א' (נספח ג').
    • ב.   הלקוח יפנה לרופא עיניים בקהילה לבדיקת עיניים ויציג מסמכים רפואיים רלוונטים ותעודת זהות.
    • ג.   הלקוח יחזיר למחלקה לשירותים חברתיים את טופס הבדיקה בצרוף צילום הדף מתעודת הזהות, וכן תמונת פספורט עדכנית ומספר זיהוי רשום על גבה.
    • ד.   המחלקה לשירותים חברתיים תעביר את מסמכי הלקוח לשירות לעיוור במשרדי המחוז של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
    • ה.   המחוז יעביר את טופסי הבדיקה לבדיקת עיניים נוספת של רופא האמון.
    • ו.    רופא האימון יזמין את הלקוח לבדיקת עיניים וירשום את ממצאי הבדיקה בטופס הבקשה לקבלת "תעודת עיוור/ לקוי ראייה" בעמודה "לשימוש משרדי", ואת המלצתו ירשום ב: "טופס החלטה לקבלת תעודת עיוור ודמי לווי" (נספח ד').
    • ז.   במקרים חריגים, כאשר הלקוח אינו נייד, ומצורפת לבקשתו בקשה מנומקת של העו"ס המטפל לבדיקתו על סמך המסמכים בלבד ניתן יהיה למלא המלצה של רופא אימון על סמך בדיקת הטופס בלבד שעבר בדיקת עיניים אישית ע"י רופא העיניים בקהילה.
    • ח.   רופא האמון יעביר למחוז את ממצאי הבדיקה ואת המלצתו. (נספחים ג' ו-ד').
    • ט.   המחוז יעביר את כל החומר להנהלת השירות לעיוור לקבלת החלטה בדבר זכאותו ל"תעודת עיוור / לקויי ראייה".
    • י.    ההחלטה על זכאות או דחייה, תקבע על ידי השירות לעיוור בהתאם לחוות הדעת של רופאי האימון ותועבר למחוז.
    • יא.  המחוז יידע את המחלקה לשירותים חברתיים.
    • יב.  משרד הרווחה והשירותים החברתים שומר לעצמו את הזכות לקיים בדיקת עיניים מחודשת לכל בעל תעודה גם אם זו הוענקה לו לצמיתות.
   • 4.2.2 באופן מקוון
    • א.   לקוח המבקש לקבל תעודת עיוור/לקויי ראייה יפנה אל רופא העניים בקהילה ויבקש ממנו למלא טופס מקוון הנמצא באתר האינטרנט של משרד הרווחה והשירותים החברתיים שכתובתה http://www.molsa.gov.il!MisradHarevachalDisabilities/Blindness או לחילופין לאתר הטפסים הממשלתי שכתובתו: http:/www/first.gov.il/firstgov
    • ב.   הטופס האינטרנטי יישלח ישירות אל רופא האימון. רופא האימון יזמין את הלקוח לבדיקת עיניים וירשום את ממצאי הבדיקה בטופס המקוון בעמודה "לשימוש משרדי" וישגר אותו.
    • ג.   כאשר המלצתו של רופא האימון היא חיובית, עליו ליידע את הלקוח לשלוח להנהלת השרות לעיוור תמונת פספורט עדכנית שעל גבה רשום מספר הזהות ושמו.
    • ד.   הטופס המקוון יגיע ישירות להנהלת השרות לעיוור.
    • ה.   הנהלת השירות לעיוור תקבע אם לאשר את הבקשה או לדחותה ותשגר את החלטתה על גבי הטופס המקוון למחוז.
    • ו.    על המחוז ליידע את המחלקה וזו תעביר את ההחלטה ללקוח.
 • 5.     הנפקת התעודה
  התעודה תונפק ע"י השירות לעיוור, תישלח למחוז וזה יעבירה למחלקה לשירותים חברתיים.

  המחלקה לש"ח תזמן את לקוח, תיתן לו את התעודה ואת "מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל", תברר את צרכי הלקוח, ותיידע אותו על מיגוון השירותים הרלוונטיים לגביו.
 • 6.     קביעת זכאות לדמי לווי
  • 6.1   לצורך קביעת זכאות לקבלת דמי ליווי חייב הלקוח להגיע לבדיקה אצל רופא האימון גם כאשר מתקיים סעיף 4.2.1 ז' לעיל.
  • 6.2   בדיקת הזכאות לתעודת עיוור תשמש גם לצורך קביעת הזכאות לדמי לווי. פירוט ראה 6.1 בתע"ס.
 • 7.     ועדת עררים רפואית עליונה
  לקוח הרואה עצמו נפגע מהחלטת השירות לעיוור רשאי לערער בפני ועדת ערר לנושא זה.
  יש להביא לתשומת לבו של הלקוח כי הגשת הערר כרוכה בתשלום אגרה בגובה נקודת זיכוי אחת המתעדכנת מעת לעת.
  • 7.1   הרכב הועדה: שני רופאי עיניים בכירים כמפורט בסעיף 2.3 לעיל ועו"ס. חברי הועדה הינם בלתי תלויים.
  • 7.2   ניתן לערער על ההחלטה על המערער להמציא מסמכים רפואיים עדכניים באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.
  • 7.3   סמכותה של ועדת הערר לקבוע זכאות או אי זכאות לתעודת עיוור ולדמי ליווי.
  • 7.4   המחלקה לשירותים חברתיים תעביר את המכתב לועדת העררים באמצעות המחוז, המחוז ישלח לעורר שובר תשלום עבור האגרה (נספח ה'). העורר ישלח את הקבלה למחוז ויוזמן לוועדת ערר תוך 60 יום מיום הגשת הערר.
  • 7.5   תשובה על החלטת וועדת העררים, תשלח ישירות לעורר עם העתק לפיקוח המחוזי ולמחלקה לש"ח תוך 14 יום מתאריך הדיון.
 • 8.     פנייה חוזרת של הלקוח
  פנייה לבדיקת זכאות חוזרת יכולה להיעשות לפחות שנה מתאריך הבדיקה האחרונה, אלא אם יש מסמך המעיד על החמרה לפני תום השנה.
 • 9.     חידוש תעודה
  החידוש יעשה באחד מהמצבים הבאים:
  • 9.1   כאשר ללקוח אושרה תעודה זמנית - על הלקוח להתחיל תהליך בקשת תעודת עיוור מהתחלה.
  • 9.2   כאשר הלקוח איבד את התעודה - יהיה עליו לשלם אגרה בגובה 1/3 נקודת זיכוי ע"י פנייה ישירה לנציג השרות לעיוור במחוז וקבלת טופס לתשלום אגרת חידוש תעודה או באופן מקוון.
  • 9.3   כאשר ללקוח נגנבה או הושחתה התעודה.
 • 10.   תחולה
  תחולת הזכאות לתעודה מתאריך בדיקת העיניים ע"י רופא העיניים האמון או מתאריך החלטת ועדת עררים.
 • 11.   תשלומים
  • 11.1 התשלום לרופא אימון באחריות הפיקוח המחוזי.
  • 11.2 התשלום לרופאים חברי ועדת עררים, באחריות מנהל השירות לעיוור במשרד הראשי.
  • 11.3 תשלום האגרה, התשלום יעשה ע"י העורר באמצעות שובר תשלום של בנק הדואר לפקודת משרד הרווחה.
   חזר בו הלקוח מפנייתו לועדת עררים המשרד יחזיר לו את התשלום.
 • 12.   מימון
  מימון מתקנה תקציבית "פעולות ארגוניות" 23.06.62.31, במסגרת התקציב המאושר.
 • 13.   בקרה
  משרד הרווחה והשירותים החברתיים ייודא יישום הוראה זו ע"י מפקחיו במחוז ועל ידי עובדי האגף לביקורת פנימית.
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה