סיוע כספי של משרד החינוך לתלמידים נזקקים


מרבית הדברים על המלגות לתלמידים מובאים מדוח מבקר המדינה שפורסם במאי 2011.

אריה סעדה 16.02.12

סיוע כספי של משרד החינוך לתלמידים נזקקים

מאת אריה סעדה עדכון: 16/02/2012

 

א. סוגי המלגות | ב. מידע כללי חלוקת המלגות | ג. אמות מידה לחלוקת לחלוקת מלגה לרכישת אביזרי לימוד ולמימון טיולים | ד. הקצאה לא שיוויונית בין בתי הספר | ה. עיכוב בהעברת כספי מלגות לבתי ספר | ו. הליכי טיפול ליקויים בבקשות למלגות וקבלת ההחלטות בעניינן

א. סוגי המלגות

משרד החינוך מעניק סיוע כספי לקבוצות תלמידים מרקע כלכלי קשה ומצוקה כלכלית במימון הוצאותיהם על חינוך, כמו רכישת אביזרי לימוד, מימון טיולים ופעולות חינוכיות אחרות, שהם אמורים בדרך כלל לשלם כבר בתחילת שנת הלימודים.

 

בטבלה מוצגים נתונים על כל אחד מסוגי המלגות (לפי דוח מבקר המדינה 61ב) שחולקו בשנת 2009:

 

סוג המלגהשם היחידה האחראית לחלוקת המלגותסכום המלגה המיועד לתלמיד (בש"ח) סך כל המלגות שחולקו (בש"ח)  
אביזרי לימוד וטיולים האגף לשירות לאומי, תיאום ובקרה שבמינהל כא"ב 150-500 49,177,000
סל קליטה (אביזרי לימוד, טיולים ועוד) לתלמידים עולים האגף לקליטת עלייה שבמינהל הפדגוגי 300-1,125 13,027,000
מלגות לתלמידים מחוננים שהם נזקקים ולשילוב לימודים אקדמיים במסגרת לימודיהם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים שבמינהל הפדגוגי 600-1,600 1,350,000
סיוע במימון אבחון של ליקויי למידה האגף לשירות פסיכולוגי ייעוצי שבמינהל הפדגוגי 1,700 1,440,000
מלגות לבני נוער היוצאים למסע לפולין מינהל חברה ונוער 600-2,000 504,000
אביזרי לימוד וטיולים בחינוך המיוחד האגף לחינוך מיוחד שבמינהל הפדגוגי 150-350 500,000
    סה"כ 65,998,000

ב. מידע כללי על חלוקת המלגות במשרד החנוך

מנתוני הטבלה למעלה, עולה שכ-63 מיליון ש"ח (95%) מסכומי המלגות שחילק משרד החינוך בשנת 2009 ניתנו לתלמידים, באמצעות שלוש יחידות במשרד, לשם סיוע במימון קניית אביזרי לימוד והשתתפות בטיולים. את מרבית המלגות חילק האגף לשירות לאומי, תיאום ובקרה. 60% מהתקציב המיועד למלגות שמש לרכישת אביזרי לימוד, והשאר למימון מלגות לטיולים).

 

ביולי 2006 חתם משרד החינוך על חוזה עם חברה בע"מ (להלן - הקבלן) לשם "הפעלת מערך תשלומי מלגות ופרסים לתלמידים וסטודנטים". על פי החוזה, הקבלן ישמש הגורם המנהל את מערך התפעול והענקת כספי המלגות למוסדות החינוך: את המידע על המוסדות שזכאים לקבל תקציב למלגות הוא יקבל מאגפים השונים של משקד החינוך; הוא יודיע למוסדות על שיעור התקציב העומד לרשותם; הוא יקבל מן המוסדות רשימות של תלמידים הזכאים למלגה מבתי הספר ואת סכום המלגה לכל תלמיד ויוודא שפרטי התלמידים שברשימות נכונים; הוא יקבל ממשרד החינוך את הכספים למימון המלגות ויעבירם למוסדות החינוך; והא אף יקיים בקרה על השימוש בכספי המלגות. מוסדות החינוך יעבירו את כספי המלגות לתלמידים שנמצאו זכאים להן.

ג. אמות מידה לחלוקת לחלוקת מלגה לרכישת אביזרי לימוד ולמימון טיולים

את הכללים לחלוקת המלגות עיגן משרד החינוך בחוזרי מנכ"ל - חוזר מספטמבר 2007 וחוזר שחל מנובמבר 2009 (נוסח החוזרים בעניינים שיפורטו להלן זהה). חוזר המלגות קובע כי ההקצאה של מלגות אלה לבתי הספר תיעשה על פי אמות מידה חברתיות-כלכליות; התקציב לכל מוסד נקבע על פי שכבת הגיל של תלמידי בית הספר ועל פי העשירון שבית הספר מדורג בו במדד הטיפוח (ראה הסבר על מדד טיפוח בהמשך), וכן הוא נקבע על פי מספר תלמידי המוסד; כדי שיהיה אפשר להקצות את עיקר התקציב לבתי הספר שתלמידיהם במצב קשה יחסית מהבחינה הכלכלית-חברתית, נקבע כי בתי הספר הנמצאים בעשירונים 1 ו-2 לא יקבלו כלל הקצאה למלגות. המשרד הדגיש בחוזר זה כי אי-אפשר לסייע באמצעות המלגות לכלל התלמידים, וכי מטרתו לאתר את הזקוקים להן ביותר ולסייע להם, ולו חלקית. שיעור המלגה לתלמיד בבית ספר יסודי הוא 150 עד 350 ש"ח לשנה, ולתלמידים בבית ספר על-יסודי - 250 עד 500 ש"ח לשנה.

 

מדד טיפוח הוא מדד הקובע את הפרופיל הכלכלי-חברתי של כל מוסד חינוכי ומשמש בסיס לחישוב שיעור המלגה שתלמיד זכאי לה. בשנת הלימודים התשס"ח החל המשרד להשתמש במודל חדש של מדד טיפוח שקבעה "ועדת שטראוס" בראשותו של המדען הראשי דאז, פרופ' סידני שטראוס. במדד הטיפוח מדורגים התלמידים לפי עשירונים שנקראים "עשירוני טיפוח" - האוכלוסייה נחלקת לעשר קבוצות ובכל אחת מהן 10% מהתלמידים. לעשירון העשירי משתייכת האוכלוסייה החלשה ביותר מהבחינה הכלכלית-חברתית ולעשירון הראשון - האוכלוסייה המבוססת ביותר מבחינה זו. לכל בית ספר מחושב ממוצע עשירוני הטיפוח של תלמידיו.

ד. הקצאה לא שיוויונית בין בתי הספר

משרד מבקר המדינה השווה את נתוני המשרד על חלוקת המלגות לאביזרי לימוד ולטיולים לבתי ספר בחינוך היסודי בשנת הלימודים התשס"ט לרשימת מוסדות החינוך על פי השתייכותם המגזרית. מנתוני משרד החינוך עולה כי בשנת הלימודים התשס"ט חילק משרד החינוך מלגות לרכישת אביזרי לימוד ולמימון טיולים בסך כולל של כ-12.6 מיליון ש"ח ל-1,572 בתי ספר יסודיים - בחינוך היסודי הרשמי ובחינוך המוכר שאינו רשמי. המשרד לא הקצה כספים למימון מלגות למוסדות פטור.

 

לפי דוח מבקר המדינה נמצא, כי הקצאת כספים למלגות לחינוך המוכר שאינו רשמי לא הייתה שוויונית - כמעט כל בתי הספר שבבעלות מרכז החינוך העצמאי קיבלו הקצאה, לעומת פחות מ-2% מבתי הספר שבבעלות מרכז מעיין החינוך התורני וכשליש מבתי ספר שבבעלות אחרת. הקצאת תקציבי המלגות לבתי הספר בחינוך המוכר שאינו רשמי  שיקפה מדיניות של איפה ואיפה.

 

כמו כן, מממצאי בדיקתו של משרד מבקר המדינה ומתשובת משרד החינוך עולה אי-בהירות בנוגע לשאלה אילו מוסדות חינוך זכאים לקבל כספים למלגות. חוזר המלגות אשר פרסם מנכ"ל המשרד אינו עולה בקנה אחד עם מדיניותו של משרד החינוך ועם אופן יישומה הלכה למעשה בידי האגף לשירות לאומי, תיאום ובקרה.

 

מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך בזאת הלשון:

"על משרד החינוך לבחון ביסודיות את סוגיית המוסדות הזכאים למלגות ולקבוע מדיניות בנוגע לחלוקת כספי המלגות בין המגזרים השונים; בהתאם לכך יש לקבוע מדיניות ברורה בנוגע לאוכלוסייה שזכאית לקבל מלגות ולפרסם מדיניות זו בחוזר המנכ"ל, וכן לפעול לכך שדרכי ההקצאה יעלו בקנה אחד עם המדיניות שנקבעה. עליו גם לפעול לתשלום כספי המלגות לבתי הספר כבר בתחילת שנת הלימודים."

ה. עיכוב בהעברת כספי מלגות לבתי ספר

מממצאי הבדיקה של משרד מבקר המדינה עולה, כי משרד החינוך מעביר את הכספים למלגות לרכישת אביזרי לימוד בדצמבר, כלומר באמצע שנת הלימודים. יתר על כן, התברר כי את הכספים למימון המלגות לטיולים בשנות הלימודים התשס"ח והתשס"ט העביר המשרד לבתי הספר רק בתחילתה של שנת הלימודים הבאה - התשס"ט והתש"ע בהתאמה.

 

מבקר המדינה כותב על העכוב בהעברת כספי מלגות לבתי הספר

"כספי המלגות נועדו לסייע להורים לממן הוצאות חינוך שונות, שאותן הם אמורים לשלם כבר בתחילת שנת הלימודים. ראוי היה שמלגה שנועדה לממן באופן חלקי הוצאות אלה תינתן להורים בסמוך ככל הניתן לאותו מועד וכך תאפשר להם לשלם תמורת שירותים שילדיהם מקבלים, בלי לאלץ את בית הספר לממן הוצאות כאלה, ולו באופן זמני. לדעת משרד מבקר המדינה, על המשרד לפעול לכך שכספי המלגות יועברו לבתי הספר בתחילתה של שנת הלימודים."

 

כמו כן, מבקר המדינה מוסיף:

 

"כאשר המשרד מעביר כספי מלגות באיחור, למשל לשם סיוע במימון טיולים, נדרש לעתים בית הספר לממן את ההוצאה מכספו עד שיתקבלו כספי המלגות. עול זה אינו מתחלק באופן שוויוני בין בתי הספר: הוא כבד יותר ככל שגדל שיעור התלמידים שזקוקים למלגה משום שהוריהם מתקשים לממן הוצאות על חינוך."

ו. הליכי טיפול ליקויים בבקשות למלגות וקבלת ההחלטות בעניינן

מאחר שהתקציב מוגבל ואפשר להקצותו רק לחלק מן התלמידים הנזקקים, יש להקצות את המלגות לפי אמות מידה אובייקטיביות ומדידות וכן לקבוע את משקלה של כל אמת מידה. חוזר המלגות, אשר חל על סוגי המלגות האמורים למעט מלגות לבני נוער המשתתפים במסע לפולין, קובע כי בית הספר יקים ועדת מלגות, והיא תחליט אילו תלמידים זכאים למלגה ומהו סכום המלגה לתלמיד. קבלת ההחלטות הוטלה על ועדה בית-ספרית בהנחה שהצוות החינוכי בבית הספר מכיר היטב את צורכי התלמידים והוא יחלק את התקציב באופן מושכל והוגן. עוד נקבע בחוזר כי על הנהלת בית הספר לקבוע אמות מידה ומשקלות לחלוקת המלגות. עם זאת הנחה משרד החינוך את ועדות המלגות של בתי הספר להביא בחשבון גם את אמות המידה האלה:

 

"סך הכנסות ההורים; האם שני בני הזוג עובדים; מה מספר הנפשות בבית; מהי ההכנסה לנפש; מה מספר האחים הלומדים באותו מוסד; האם הילדים באים ממשפחות חד-הוריות; האם המשפחה מטופלת על-ידי לשכת הרווחה; האם יש לילד או להוריו מגבלות רפואיות; האם הילד בא ממשפחה של עולים חדשים".

 

את המידע על פעילותם של בתי הספר בכל הנוגע לחלוקת המלגות מקבל משרד החינוך מהקבלן, אשר עשה בקרה בנושא. הקבלן מרכז בדוח שנתי את המידע על פעילותו בשנת הלימודים, לרבות את ממצאי הבקרות שעשה, ומגישו לאגף לשירות לאומי, תיאום ובקרה. האגף לשירות לאומי, תיאום ובקרה דרש מהקבלן, באמצעות טופס בקרה שהכין עבורו, לבדוק אם ועדות המלגות חילקו את המלגות על פי אמות המידה שקבעו. לא דרש מהקבלן לבדוק אם בית הספר קבע משקלות לאמות המידה, כנדרש בחוזר המלגות , ולא כלל בטופס הבקרה שאלה בעניין. עוד נמצא, כי האגף לשירות לאומי, תיאום ובקרה לא דרש מהקבלן לבדוק אם החלטותיהם של בתי הספר קיבלו החלטות בנוגע להענקת מלגות התבססו על מסמכים שהגישו הורי התלמידים והמעידים על הצורך במלגה.

 

הדוח לשנת הלימודים התשס"ט, שמסר הקבלן למשרד החינוך, כלל נתונים על כל בתי הספר שבהם ביקר הקבלן ועל ממצאיו. באותה שנה ביקר הקבלן ב-153 בתי ספר, מרביתם (143) חילקו באותה שנה מלגה לרכישת אביזרי לימוד ולמימון טיולים, ומקצתם (10) חילקו מלגת פולין או מלגות לתלמידים עולים מאתיופיה, או מלגה לתלמידים מחוננים נזקקים.

 

משרד מבקר המדינה בדק אם בתי הספר פעלו על פי הנחיות המשרד שנקבעו בחוזר המלגות (אשר אינו חל כאמור על מלגת פולין), ובין השאר אם הם קבעו אמות מידה ומשקלות.  כאמור, המידע שהיה בידי האגף על חלוקת המלגות בפועל במוסדות החינוך התבסס רובו ככולו על ממצאי הדוח של הקבלן. על פי בדיקת משרד מבקר המדינה הוא לא שיקף את המצב בפועל. על פי דוח הבקורת אשר הגיש הקבלן בשנת תשס"ט למשרד החינוך, 150 (98%) מ-153 בתי הספר שביקר הקבלן - דהיינו רובם המכריע - חילקו מלגות לפי אמות מידה, כנדרש. אולם בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי: ל-20 (71%) מבתי הספר לא היו מסמכים המעידים כי החלטותיהם בנושא המלגות התבססו על אמות מידה שקבע בית הספר; לגבי 19 מ-20 בתי ספר אלה, המידע שהציג הקבלן בטופסי הבקרה לא עלה בקנה אחד עם המסמכים שאסף בבתי הספר: הוא רשם בטופס הבקרה כי נקבעו בהם אמות מידה לחלוקת המלגות, ומידע זה הוא הציג לאגף שירות לאומי, תיאום ובקרה, אף שלפי המסמכים שהיו בידו המלגה ניתנה שלא על פי אמות מידה מוסכמות.

על-כן מבקר המדינה דרש ממשרד החינוך לבחון את איכות הבקרה שהוא מקיים על חלוקת המלגות באמצעות הקבלן.

 

ממצאי הביקורת מלמדים כי רבות מההחלטות של בתי הספר באזורים שונים בארץ בדבר מתן מלגות התבססו על נימוקים כלליים ביותר, למשל "מצב כלכלי קשה", או על מצב משפחתי, למשל "גרוש עם ילד". ביסוס ההחלטה בדבר מתן מלגות על קביעות כאלה - שאינן די מדויקות כדי להבחין בין רמות שונות של נזקקות כלכלית - אינו מתיישב עם מטרת המשרד שנקבעה כאמור בחוזר המלגות - איתור הזקוקים ביותר למלגות כדי לסייע להם, ולו באופן חלקי. כמו כן מבקר המדינה מצא ש ב-39 (25%) מ-153 בתי הספר שנעשתה עליהם בקרה לא היו אישורים חתומים בידי הורי התלמידים המעידים על קבלת המלגות.

 

ואלו דברי הבקורת של מבקר המדינה

"הממצאים שהועלו בפרק זה מלמדים על ליקויים בהליכי הטיפול, התיעוד וקבלת ההחלטות של ועדות המלגות שפעלו בבתי הספר שנבדקו: ההחלטות בדבר מתן מלגות שקיבלו רוב הוועדות בבתי הספר שנבדקו לא התבססו על אמות מידה; החלטותיהן של כל הוועדות בנושא התקבלו בלא שנקבעו משקלות לאמות המידה השונות; החלטות רבות לא היו מנומקות ולפיכך לא ניתן לדעת על מה התבססו; חלק מהנימוקים להחלטות לא התייחסו לאמות המידה שקבע המשרד.

על המשרד לאתר את בתי הספר שמחלקים מלגות שלא על פי אמות מידה וללא נימוקים סבירים ולפעול לתיקון הליקויים. יש להימנע מקבלת החלטות בנושא הקצאת כספי מלגות על סמך נימוקים כלליים, כגון "קשיים כלכליים", ולהבטיח כי סכומי המלגות ייקבעו על פי סרגלי הקצאה כמותיים. על המשרד גם להגדיר ביתר פירוט את אמות המידה שקבע וכן לקבוע אילו מסמכים רשמיים יכולים להעיד על מידת הנזקקות של משפחה."

 

ראו את הכתבה "עתירה לבג"ץ: אפליה במלגות חינוך לנזקקים" אשר פורמסה במעריב ביום 16/2/2012. 

תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה