2.4-8 - נוהל הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך והעברתו למוסד חינוך אחר


אריה סעדה 17.08.11

2.4-8 נוהל הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך והעברתו למוסד חינוך אחר

 •        מבוא
  תמצית: חוזר זה מפרט את ההליך שיש לנקוט במקרה ששוקלים להרחיק תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד חינוך אחר. החוזר מבקש להביא לידיעת כל הגורמים במערכת החינוך את הוראות חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2001 (להלן: "החוק") ואת תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים), התשס"ב-2002, וכן את תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס"ה-2004. זאת כדי להבטיח את יישומם כדין, וכן כדי להבטיח כי ההחלטה על הרחקה של תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך ועל העברתו למוסד חינוכי אחר תתקבל רק לאחר הליך שבו ניתנה ההזדמנות לתלמיד ולהוריו להשמיע את טענותיהם לפני שהתקבלה ההחלטה (להלן: "הליך הוגן").

  התוקף: החל מ-1 באפריל 2011.

  התחולה: כל מוסדות החינוך, לרבות אלה: מוסד חינוך רשמי, מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, מוסד חינוך הפועל ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי-הספר, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק הפיקוח על בתי הספר"), בכל שכבות הגיל, לרבות כיתות י'-י"ב. זאת למעט תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, כהגדרתם בחוק חינוך מיוחד התשמ"ח-1988, הלומדים במוסד לחינוך מיוחד, שלא יורחקו לצמיתות.

  הסטטוס: החלפה חוזרים קודמים באותו נושא:
  • -     סעיף 2.4-1 בחוזר הוראות הקבע נח/5, "העברה והוצאה מבית הספר" - מבוטל
  • -     סעיף 2.4-4 בחוזר הוראות הקבע סג/2, "נוהל הרחקת תלמיד" – מבוטל
  • -     חוזר מנכ"ל ט', התשנ"ז, "סדר, נוהל ואורחות חיים בבית הספר" - ההנחיות בחלק הראשון, סעיף ב, העוסקות ב"העברה והוצאה מבית הספר" - מבוטלות.

  חוזרים קודמים בנושאים קשורים:
  • -     סעיף 2.1-12 בחוזר הוראות הקבע תשע/1(א), "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך" – בתוקף.
  • -     סעיף 2.1-13 בחוזר הוראות הקבע תשע/3(א), "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך – תיקונים לסעיף 2.1-12 בחוזר הוראות הקבע תשע/1(א) – בתוקף
  • -     סעיף 2.3-7 בחוזר הוראות הקבע עא/4(א), "הקשר בין בית הספר ובין הורים פרודים או גרושים" – בתוקף.

  התפוצה: מנהלי המחוזות והמחמ"דים, מנהלי בתי הספר, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות, המפקחים הכוללים והמחוזיים, הבעלויות קב"סים ברשויות.

  הגורם האחראי: הייעוץ המשפטי במחוזות, באמצעות המפקחים הכוללים או המחוזיים.

  נספח: דוגמה למכתב הזמנה לדיון בפני הוועדה של המוסד החינוכי.
 • 1.     הגדרות
  • 1.1  "בעלות או בעלות אחרת": בעלות על מוסד חינוך שאינו בבעלות רשות חינוך מקומית או שאינו מוסד חינוך רשמי.
  • 1.2  "חוק החינוך המיוחד": חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988.
  • 1.3  "מוסד חינוך רגיל": מוסד חינוך שאינו מוסד לחינוך מיוחד.
  • 1.4  "תלמיד זכאי שילוב": תלמיד המשולב בחינוך הרגיל בהתאם להוראות פרק ד1 לחוק החינוך המיוחד.
  • 1.5  "תלמיד זכאי חינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל": תלמיד בעל צרכים מיוחדים הזכאי לחינוך מיוחד ולומד בכיתה לחינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל.
 • 2.     כללי
  • 2.1   יידוע בפומבי: הוראות חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2001, הוראות חוזרי המנכ"ל בנושא זכויות התלמיד והוראות מוסד החינוך בדבר זכויות וחובות התלמיד ובדבר כללי המשמעת במוסד יוצגו במוסד החינוך במקום בולט לעין ונגיש לתלמידים ולהוריהם.
  • 2.2   אמצעי משמעת וסייגים לענישה
   • 1.2.1   סעיף 10 לחוק קובע כי כל תלמיד זכאי שהמשמעת במוסד החינוך תונהג כלפיו באופן ההולם את כבוד האדם, ובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים.
   • 1.2.2   סעיף 11 לחוק מורה כי מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו. כמו כן מוסד חינוך אינו רשאי לנקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מחלה או לקות שלו.
  • 2.3   חובת סודיות: חובה על כל מי שהגיע אליו מידע עקב מילוי תפקיד לפי נוהל זה לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך מילוי תפקידו.
 • 3.     הליך הרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך והעברתו למוסד חינוך אחר
  • 3.1   כללי
   השאלה אם להרחיק תלמיד לצמיתות תידון תחילה במוסד החינוך שבו הוא רשום ולומד. ביקש המוסד להרחיק את התלמיד, תתקבל ההחלטה על ידי רשות החינוך המקומית או על ידי הבעלות על מוסד החינוך. על ההחלטה להרחיק תלמיד לצמיתות אפשר להגיש ערר לוועדת שימוע.
  • 3.2   הליך הדיון במוסד החינוך
   • 3.2.1     במקרה שמנהל המוסד שוקל לבקש את הרחקתו לצמיתות של תלמיד ולהעבירו למוסד אחר עליו לפתוח תיק נפרד עבורו שבו יתויקו כל המסמכים הרלוונטיים, ובכלל זה המסמכים שיפורטו להלן.
   • 3.2.2     מנהל מוסד החינוך ישלח מכתב זימון לדיון, לפי הדוגמה בנספח שלהלן, לתלמיד ולהוריו.
   • 3.2.3     מכתב הזימון לדיון יישלח בדואר רשום. רצוי לשלוח מכתב זימון גם בדואר רגיל.
   • 3.2.4     במקרה של הורים פרודים או גרושים יש לשלוח מכתב זימון לדיון נפרד לכל אחד מהם.
   • 3.2.5     חובה לשמור בתיק את אישור המסירה של מכתב הזימון שנשלח בדואר רשום.
   • 3.2.6     הדיון יתקיים בפני ועדה המורכבת מהחברים האלה:
    • -     המפקח על המוסד החינוכי
    • -     מנהל המוסד החינוכי
    • -     היועץ החינוכי ו/או פסיכולוג המוסד החינוכי, לפי העניין
    • -     מחנך הכיתה
    • -     רכז השכבה, אם קיים בעל תפקיד כזה באותו מוסד
    • -     בעלי תפקיד אחרים הנוגעים בדבר, לפי שיקול דעתו של מנהל מוסד החינוך.
   • 3.2.7     נוסף על האמור ב-3.2.6 לעיל, כאשר מדובר בתלמיד זכאי שילוב או בתלמיד זכאי חינוך מיוחד במוסד רגיל, יהיה נוכח בדיון גם אחד מאלה: מפקח לחינוך מיוחד או מנהל מתי"א או מדריך בתחום החינוך המיוחד.
   • 3.2.8     לא הופיעו התלמיד ואף לא אחד מהוריו במועד שנקבע, יידחה הדיון למועד אחר, והתלמיד והוריו יזומנו אליו במכתב זימון נוסף שיישלח גם הוא בדואר רשום וגם בדואר רגיל.
   • 3.2.9     גם במקרה של הורים פרודים או גרושים די בהופעתו של הורה אחד לדיון כדי שהדבר ייחשב כמתן הזדמנות נאותה לטעון בעניין, בתנאי שהמזמנים יוודאו שההורה הנעדר הוזמן כדין. (הוראה זו באה להוסיף על ההוראות הקבועות בחוזר הוראות הקבע עא/4(א), סעיף 2.3-7, "הקשר בין בית הספר ובין הורים פרודים או גרושים").
   • 3.2.10   בכל מקרה שבו ההורה או התלמיד אינם שולטים בשפת הלימוד העיקרית במוסד החינוך יוזמן מתורגמן או אדם אחר השולט בשפה העיקרית הנלמדת במוסד החינוך ובשפה שההורים דוברים. ההורים יכולים להביא אדם כזה מטעמם. במקרה שבו הורי התלמיד או התלמיד הם חירשים או כבדי שמיעה יוזמן לדיון מתורגמן לשפת סימנים או אדם הבקי בשפת הסימנים. ההורים יוכלו להביא אדם כזה מטעמם.
   • 3.2.11   לא הופיעו ההורים והתלמיד גם במועד הנוסף שנקבע לדיון, לא יידחה עוד הדיון בשל כך, והוועדה תדון בעניין הרחקתו של התלמיד לצמיתות במועד זה בהיעדרם. היעדרם של ההורים והתלמיד גם מהמועד השני נחשב ויתור על זכותם להשמיע את טענותיהם.
   • 3.2.12   הופיעו ההורים והתלמיד לדיון, הם רשאים לטעון את טענותיהם בעצמם או על ידי מי מטעמם (כגון אדם שהם סומכים עליו, לרבות עורך דין או אדם אחר מטעמם).
   • 3.2.13   כאשר אחת הטענות של ההורים ו/או התלמיד ו/או מי מטעמם אינה ברורה יש לבקש הבהרה.
   • 3.2.14   יש לשמוע את טענותיהם של ההורים והתלמיד "בלב פתוח ובנפש חפצה".
   • 3.2.15   בפני הוועדה יועלו גם טיעוני בית הספר, ויתקיים דיאלוג חינוכי וענייני עם התלמיד ו/או עם הוריו גם במקרה שהגיע אדם נוסף מטעמם לדיון.
   • 3.2.16   יש לנהל פרוטוקול אשר ישקף את כל הדיון שהתנהל בנוכחות ההורים ו/או התלמיד ו/או מי מטעמם. פרוטוקול זה יימסר להורים לאחר הגהה.
   • 3.2.17   לאחר שההורים ו/או מי מטעמם ישמיעו את טענותיהם בזמן שהוקצב לכך, יתקיים דיון סגור בין חברי הוועדה ותתקבל החלטה אם להפנות בקשה לרשות המקומית או לבעלות להרחיק את התלמיד לצמיתות.
   • 3.2.18   החלטת הוועדה לבקש את הרחקתו של תלמיד לצמיתות צריכה להתייחס לטענות ההורים ו/או התלמיד ו/או מי מטעמם ולנמק מדוע טענותיהם נדחו במקרה שהוחלט לא לקבלן לאור טענות המוסד החינוכי. יש לבחון חלופות להחלטה להרחיק לצמיתות ולהסביר מדוע לא תיבחר חלופה אחרת אם היא קיימת.
   • 3.2.19   כאשר מדובר בתלמיד זכאי שילוב או בתלמיד זכאי חינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל תבחן הוועדה טרם קבלת החלטה בעניינו את האפשרות להפנותו לוועדת השמה, בהתאם לחוק החינוך המיוחד ולהנחיות בחוזרי המנהל הכללי.
   • 3.2.20   ההחלטה לבקש את הרחקתו של התלמיד צריכה להיות של הוועדה הדנה בעניין עם התלמיד ועם הוריו ו/או עם מי מטעמם, ולא של גורם אחר (כגון צוות בין-מקצועי), יהא מכובד ככל שיהא.
   • 3.2.21   מנהל מוסד חינוך רשמי או מנהל מוסד שבבעלות רשות חינוך מקומית יעביר בכתב את בקשת הוועדה להרחיק תלמיד לצמיתות לרשות החינוך המקומית שבשטחה מצוי מוסד החינוך וכן לרשות החינוך המקומית שבה התלמיד מתגורר (במקרה שאין מדובר באותה רשות חינוך) ולמנהל המחוז. הבקשה תכלול את הנימוקים לבקשה ואת עיקרי הדיון, לרבות טענות ההורים ו/או התלמיד ו/או מי מטעמם. אם נמסרו טענות ההורים והתלמיד גם בכתב, יעביר מנהל המוסד גם את מכתביהם.
   • 3.2.22   מנהל מוסד החינוך של בעלות אחרת יעביר בכתב את הבקשה להרחיק תלמיד כאמור ב-3.2.20 לעיל אל הבעלות על מוסד החינוך.
   • 3.2.23   רשות החינוך המקומית שבה התלמיד מתגורר, אשר קיבלה את בקשת הוועדה של המוסד החינוכי להרחיק תלמיד לצמיתות והחליטה לאשרה, תודיע על כך למנהל מוסד החינוך, והוא ימסור על כך הודעה לגורמים המפורטים ב-3.4.2 להלן.
   • 3.2.24   במקרה של בעלות אחרת אשר קיבלה את בקשת הוועדה של המוסד החינוכי להרחיק תלמיד לצמיתות והחליטה לאשרה יעביר מנהל המוסד את החלטת הבעלות על מוסד החינוך לרשות החינוך המקומית שהתלמיד מתגורר בה כדי שתשבץ את התלמיד במוסד אחר. מנהל המוסד החינוכי יודיע להורים על ההחלטה להרחיק את התלמיד. דרך מסירת ההודעה תהיה כמפורט ב-3.4 להלן.
  • 3.3   הרחקת תלמיד לצמיתות לאלתר ממוסדות חינוך
   בהתקיים נסיבות חריגות המחייבות הרחקת תלמיד לאלתר יש לנהוג באופן הזה:
   • 3.3.1   יש לקיים את ההוראות ב-3.2 גם במקרה שבו שוקלים הרחקת תלמיד לצמיתות לאלתר.
   • 3.3.2   במקרה שבו, נוסף על הבקשה של הוועדה להרחיק תלמיד לצמיתות, יש גם החלטה להרחיקו לאלתר ולא להמתין לתוצאות הערר בפני ועדת השימוע יש לנהוג כלהלן:
    • 3.3.2.1   מנהל המוסד יקבל אישור בכתב של מפקח המחוז – ובאין מפקח מחוז אישור בכתב של המפקח הכולל – להרחיק את התלמיד לצמיתות לאלתר.
    • 3.3.2.2   מנהל מוסד החינוך יעביר את האישור להרחקה לאלתר לרשות החינוך המקומית או לבעלות על מוסד החינוך ולמנהל המחוז.
    • 3.3.2.3   מנהל המוסד יודיע על ההחלטה להרחיק לאלתר לממונה על השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך שהוא נציגו של המנהל הכללי לעניין זה.
  • 3.4   הודעת מנהל המוסד החינוכי על ההחלטה להרחיק תלמיד לצמיתות
   • 3.4.1   הודעת מנהל המוסד החינוכי על החלטת הרשות המקומית או הבעלות להרחיק תלמיד ממוסד חינוך מסוים לצמיתות ולהעבירו למוסד חינוך אחר תכלול את הפרטים האלה:
    • 3.4.1.1   תוכן ההחלטה ונימוקיה
    • 3.4.1.2   מועד מתן ההחלטה
    • 3.4.1.3   במקרה של החלטה להרחיק תלמיד לצמיתות לאלתר – אישור בכתב של מפקח המחוז, ובאין מפקח מחוז אישור בכתב של המפקח הכולל
    • 3.4.1.4   הסבר על קיום זכות ערר של התלמיד ושל הוריו, בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה, ועל הדרכים להגשתו של הערר (תוך ציון כתובתו של מנהל המחוז הרלוונטי), ובמקרה של החלטה להרחיק את התלמיד לצמיתות לאלתר – הסבר על קיום זכות ערר של התלמיד והוריו בתוך 10 ימים מיום המצאת ההודעה ועל הדרכים להגשתו.
   • 3.4.2   ההודעה הכוללת את כל הפרטים שפורטו לעיל תיערך בארבעה עותקים. עותק אחד יימסר לתלמיד (במידת האפשר תלווה המסירה בשיחת הסבר), עותק נוסף יישלח להורי התלמיד בדואר רשום ובדואר רגיל, עותק שלישי יועבר למנהל המחוז של משרד החינוך שבתחומו מצוי מוסד החינוך, ועותק רביעי יועבר לממונה על השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך שהוא נציגו של המנהל הכללי לעניין זה.
  • 3.5   ההליך בפני ועדת שימוע (במקרה שהתלמיד לא הורחק לאלתר)
   • 3.5.1   הוגש ערר בכתב בידי התלמיד או הוריו למנהל המחוז בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה על ההחלטה של הרשות המקומית או בעלות אחרת להרחיק את התלמיד ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד חינוך אחר, יתקיים דיון בפני ועדת שימוע מוקדם ככל האפשר, ולכל המאוחר תוך 14 יום מיום הגשת הערר.
   • 3.5.2   הרכב הוועדה כולל:
    • 3.5.2.1   מנהל המחוז או מפקח המחוז או המפקח על החינוך הדתי אשר במחוזו מצוי מוסד החינוך, והוא יהיה היושב ראש (להלן: "מנהל המחוז"; במקרה של הרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד דתי יהיה יו"ר ועדת השימוע בערר המפקח על החינוך הממלכתי דתי במחוז)
    • 3.5.2.2   נציג הארגון שרוב המורים במוסד החינוך משתייכים אליו כפי שיקבע הארגון
    • 3.5.2.3   נציג ארגון ההורים הארצי מתוך רשימה שיקבע הארגון, אלא אם יבקשו התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון
    • 3.5.2.4   ראש מועצת התלמידים המחוזית או סגנו, אלא אם יבקשו התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון.
   • 3.5.3   ההחלטה בערר תינתן על ידי מנהל המחוז או מי מטעמו אשר כיהן כיו"ר הוועדה בערר, כמפורט ב-3.5.2.1 לעיל.
   • 3.5.4   ההחלטה תינתן לאחר שישמע מנהל המחוז את הורי התלמיד ו/או את התלמיד ו/או מי מטעמם, ולאחר שישמע את המפקח הכולל האחראי על מוסד החינוך או את מנהל מוסד החינוך או מי מטעמם, וכן את דעות הנציגים שהוזמנו כדין לדיון בוועדה.
   • 3.5.5   לגבי תלמיד זכאי שילוב או תלמיד זכאי חינוך מיוחד במסגרת חינוך רגילה, תינתן ההחלטה על ידי מנהל המחוז לאחר שישמע גם מפקח לחינוך מיוחד ולאחר שיבחן את הפעילות של המוסד החינוכי לשילובו של התלמיד ואת השיקולים להפנותו לוועדת השמה כדי לבחון מחדש את אפיון החריגות להשמה חינוכית.
   • 3.5.6   הליך השימוע בערר יהיה בהתאם לכללי השימוע המפורטים ב-3.2 לעיל. עם זאת, להבדיל מהליך דיון במוסד החינוכי, אין לתלמיד ולהוריו זכות למועד נוסף מעבר למועד הראשון שהוזמנו אליו כדין על ידי מנהל המחוז.
   • 3.5.7   מנהל המחוז יקיים את הדיון לפני ועדת השימוע במועד שנקבע, בכל הרכב שהוא, בתנאי שנשלחה לנציגים בוועדת השימוע, דהיינו לנציג הארגון היציג שאליו משתייכים מרבית המורים במוסד החינוך, לנציג ארגון ההורים הארצי, לראש מועצת התלמידים או לסגנו ולתלמיד ולהוריו הודעה בדואר רשום על מועד הדיון ועל מקומו, ובתנאי שהוזמנו המפקח הכולל האחראי על מוסד החינוך או מנהל מוסד החינוך או מי מטעמם. (הזמנה לא תישלח לנציג ארגון ההורים הארצי ו/או לראש מועצת התלמידים או לסגנו אם ביקשו התלמיד או הוריו כי הם לא ישתתפו בדיון.) כאשר מדובר בתלמיד זכאי שילוב או בתלמיד זכאי לחינוך מיוחד במסגרת חינוך רגילה, יזמין מנהל המחוז גם מפקח לחינוך מיוחד.
   • 3.5.8   במקום מנהל המחוז רשאי לכהן כיו"ר הוועדה מפקח המחוז או המפקח על החינוך הדתי במחוז, ומוקנות לו לשם כך סמכויות מנהל המחוז לעניין זה.
   • 3.5.9   מנהל המחוז יודיע בכתב על החלטתו בערר תוך 3 ימים מתום הדיון לפני ועדת השימוע.
  • 3.6   דיון בוועדת שימוע והחלטת מנהל המחוז בערר על הרחקת תלמיד לצמיתות לאלתר ממוסד חינוך
   • 3.6.1   התלמיד או הוריו יגישו ערר בכתב למנהל המחוז בתוך 10 ימים מיום המצאת ההודעה על ההחלטה של הרשות המקומית להרחיק את התלמיד לאלתר ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד חינוך אחר.
   • 3.6.2   מוקדם ככל האפשר, ולכל המאוחר תוך 10 ימים מיום הגשת הערר, יתקיים דיון ותתקבל החלטת מנהל המחוז. החלטת מנהל המחוז תהיה מפורטת בהתאם להוראות ב-3.7 להלן.
   • 3.6.3   יתר ההוראות לעניין ההתנהלות של ועדת השימוע, המובאות ב-3.5 לעיל, יחולו בשינויים המחויבים. יודגש כי במקרה שההחלטה על הרחקה לצמיתות לאלתר ממוסד החינוך ניתנה באישור מפקח המחוז יכהנו רק מנהל המחוז או המפקח על החינוך הדתי כיו"ר ועדת השימוע.
  • 3.7   הודעה על החלטת מנהל המחוז בערר על הרחקה לצמיתות ממוסד חינוך
   • 3.7.1   על הודעת מנהל המחוז בערר על החלטה להרחקת תלמיד לצמיתות לכלול את הפרטים האלה:
    • 3.7.1.1   תוכן ההחלטה: ההחלטה של רשות החינוך המקומית, דחייתה או שינויה
    • 3.7.1.2   התשתית העובדתית
    • 3.7.1.3   נימוקי ההחלטה אשר יתייחסו, בין היתר, הן לטענות ההורים ו/או התלמיד ו/או מי מטעמם, הן לתשובות המוסד החינוכי לטענות אלה והן לבדיקת חלופות חמורות פחות ולשיקולים מדוע לא לנקוט אותן.
   • 3.7.2   הודעה על החלטת מנהל המחוז תימסר למנהל מוסד החינוך, לרשות החינוך המקומית שבה התלמיד מתגורר ולרשות החינוך המקומית שבה המוסד החינוכי פועל (כאשר אין מדובר באותה רשות) או לבעלות, לתלמיד ולהוריו ולממונה על השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך שהוא נציגו של המנהל הכללי לעניין זה, והיא תחייב את מנהל המוסד המבקש את ההרחקה, את מנהל מוסד החינוך המיועד לקלוט את התלמיד המורחק במקרה שהורחק ואת רשות החינוך המקומית או הבעלות.
 • 4.     המועד לביצוע החלטת מוסד חינוכי להרחיק תלמיד לצמיתות
  • 4.1   קיבלה רשות החינוך המקומית (או בעלות אחרת) החלטה בעקבות בקשת מנהל המוסד החינוכי, בהתאם להליך ההוגן שפורט לעיל, להרחיק תלמיד לצמיתות, לא יורחק התלמיד עד להגשת ערר (דהיינו 14 ימים), ואם הוגש ערר, לא יורחק התלמיד אלא לאחר קבלת החלטה בערר להרחיקו לצמיתות על ידי ועדת השימוע בראשות מנהל המחוז או המחמ"ד.
  • 4.2   על אף האמור ב-4.1 לעיל בעניין הרחקה לצמיתות לאלתר, מנהל מוסד החינוך רשאי, באישור מפקח המחוז – ובאין מפקח מחוז באישור המפקח הכולל – להרחיק את התלמיד לאלתר.
  • 4.3   יודגש כי אין אישור להרחקת תלמיד לאלתר במקרה של הרחקה בשל הישגים לימודיים (ראו ב-5 להלן).
 • 5.     כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים
  • 5.1   ככלל אין להרחיק תלמיד לצמיתות בשל הישגיו הלימודיים.
  • 5.2   תלמיד הלומד באחת מכיתות הלימוד א'-ו' לא יורחק מבית ספר שהוא לומד בו בשל הישגיו הדלים בלימודים.
  • 5.3   תלמיד הלומד באחת מכיתות הלימוד ז'-י"ב לא יורחק מבית הספר שהוא לומד בו בשל הישגיו הדלים בלימודים אלא אם כן התקיימו כל אלה:
   • 5.3.1   ב-70% לפחות מן המקצועות שהיה מחויב ללמוד באותה שנת לימודים היה ציונו השנתי הסופי "נכשל".
   • 5.3.2   הכישלון אינו נובע מאירוע חריג בחיי התלמיד שהוא אחד מאלה:
    • -     מחלה של התלמיד
    • -     מחלה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה
    • -     גירושין או פירוק הנישואין של הוריו
    • -     אירוע חריג שלדעת מנהל מוסד החינוך, בהתייעצות עם היועץ החינוכי באותו מוסד, הוביל לכישלונו של התלמיד.
   • 5.3.3   התלמיד לא נענה להצעת מנהל מוסד החינוך לחזור בשנה שלאחר שנת הכישלון על הלימודים באותה כיתה לצורך חזרה על חומר הלימוד.
  • 5.4   הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי תלמיד זכאי חוק חינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל.
 • 6.     הליך הרחקת תלמיד לצמיתות בשל הישגיו הלימודיים
  הליך הרחקת תלמיד יתקיים במוסד החינוך בהתאם להוראות ב-3.2 וב-3.4 לעיל, וערר יתקיים בפני ועדת השימוע ובפני מנהל המחוז בהתאם להוראות ב-3.5 לעיל.
 • 7.     היבחנות בבחינות בגרות
  תלמיד שהורחק ממוסד החינוך במהלך הלימוד בכיתות י'-י"ב בסמוך למועד בחינות הבגרות, לא תיפגע זכותו להשתתף בבחינות הבגרות בבית הספר שהורחק ממנו באותה שנה.
 • 8.     דיווח לשר החינוך
  השירות הפסיכולוגי-הייעוצי יעביר לשר החינוך לקראת תחילת כל שנת לימודים דיווח על כל המקרים של הרחקת תלמיד לצמיתות והרחקה לצמיתות לאלתר בשנת הלימודים שחלפה.
 • 9.     נספח
  נספח דוגמה למכתב הזמנה לדיון בפני הוועדה של המוסד החינוכי
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה