הוראת תע"ס 6.1 - מתן לעיוור דמי ליווי לניידות


מתן דמי ליווי לניידות לאדם עיוור או לקוי ראיה מגיל 18 ועד זקנה המחזיק תעודת עיוור או ליקוי ראיה.

אריה סעדה 15.09.12

הוראת תע"ס 6.1 - מתן דמי ליווי לניידות

תאריך תחולה: 1/7/2012, תאריך פרסום: 24/7/2012.

ראה גם "חוק איסור עיקול דמי ליווי לעיוור ותגמולים אחרים".

 

 • 1.     כללי
  • 1.1   הוראה זאת מבטלת את ההוראה מיום 3.3.2011.
  • 1.2   דמי הליווי מיועדים לסייע לאדם העיוור, בגיל העבודה, בצרכיו המוגברים בניידות ולהגביר פעילויות נוספות הדורשות ניידות.
  • 1.3   מדרג דמי הליווי מקביל מדרג הצורך בניידות כך האדם עובד או לומד מקבל דרגה גבוהה יותר.
 • 2.     הגדרות
  • 2.1   "דמי ליווי" - גימלה כספית, בשיעור 11.3% מהשכר הממוצע במשק בצמוד לגמלאות המוסד לביטוח לאומי.
  • 2.2   "לומד" -
   • א.   אדם הלומד לפחות 8 שעות שבועיות, במוסד על-תיכוני מוכר על ידי המשרד.
   • ב.   תלמיד במוסד שיקום חינוכי, לרבות בתנאי פנימייה.
   • ג.   אדם הנמצא בתהליך שיקום המתבצע במרכז שיקום מוכר לתקופה של לפחות 30 יום, לרבות בתנאי פנימייה.
  • 2.3   "עובד"-
   • א.   עובד לפחות 20 שעות שבועיות ולא פחות מ-4 ימים בשבוע.
   • ב.   עובד-הוראה המועסק לפחות 12 שעות בשבוע.
   • ג.   עובד במסגרת מוגנת או נתמכת במימון ממשלתי.
   • ד.   עובד עצמאי המשתכר לפחות 1,200 ש"ח בחודש.
   • ה.   משרת בצה"ל או בשירות לאומי.
   • ו.    אדם ש"תורתו אומנתו הלומד ב"כולל" רשום ברשימת הכוללים המוכרים ע"י משרד החינוך.
   • ז.   אדם חירש-עיוור המבקר במסגרת שיקומית המפוקחת על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
  • 2.4   "זקן/ה" - בגיל פרישה עפ"י חוק פרישה התשס"ד-2004.
 • 3.     דמי הליווי משולמים בשלושה שיעורים.
  • 3.1   דמי ליווי מלאים (100%);
  • 3.2   75% מדמי הליווי המלאים;
  • 3.3   50% מדמי הליווי.

  גובה דמי הליווי מפורסמים בנספח א' להוראה זו בחוברת התעריפים ומתעדכנים מעת לעת.
 • 4.     זכאות
  • א.   בעל תעודת עיוור/לקוי ראייה לצמיתות
  • ב.   מעל גיל 18
  • ג.   מתגורר בקהילה, לרבות אדם השוהה בהוסטל או בדיור מוגן ומנהל יחידת משק בית עצמאית.
  • ד.   לוקה באחד או יותר מסעיפי הראייה שלהלן:
   • -     העדר ראייה גמור או;
   • -     חדות ראייה שאינה עולה על 1/60 בעין הטובה ביותר אף בעזרת משקפיים או;
   • -     שדה ראייה מרבי שאינו עולה על 10 מעלות, בעין הטובה ביותר אף בעזרת משקפיים.
  • ה.   עיוור עולה לאחר שחלפו 12 חודשים מתאריך העלייה.
  • ו.    קשיש המפסיק את עבודתו, ישולמו לו דמי ליווי מלאים לתקופה של חצי שנה מיום הפסקת עבודתו לצורך הסתגלות.
 • 5.     מדרג דמי ליווי
  • א.   זכאי לקבלת דמי ליווי מלאים
   • 1.   אדם העונה להגדרת "עובד", לרבות זקן עובד שקיבל דמי ליווי בטרם הגיעו לגיל זקנה.
   • 2.   אדם העונה להגדרת "לומד".
   • 3.   חירש עיוור המבקר במסגרת שיקומית המפוקחת על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים ללא הגבלת גיל.
  • ב.   זכאי ל-75% דמי ליווי
   עיוור שאינו עובד או לומד ואינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי וכן זקן שלא עובד ושקיבל דמי ליווי בטרם הגיעו לגיל פרישה.
  • ג.   זכאי ל-50% דמי ליווי
   עיוור שאינו עובד או לומד ומקבל שירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי.
 • 6.     עיוור שאינו זכאי
  • 6.1   ילד מתחת לגיל 18.
  • 6.2   זקן/ה שלא היה זכאי לדמי ליווי לפני הגיעו/ה לגיל זקנה.
  • 6.3   הנכים המפורטים להלן אשר הוכרו כנכים עקב עיוורונם: נכי צה"ל, נפגע פעולות איבה, נפגע תאונות דרכים, נפגע עבודה
  • 6.4   ועיוור המקבל קצבת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי.
  • 6.5   אדם השוהה במסגרת חוץ ביתית כגון: בבית אבות, במוסד סיעודי, בבית כלא או במעון למפגרים (למעט ממעון שיקומי).
  • 6.6   אדם השוהה בחו"ל למעלה מ-3 חודשים.
  • 6.7   אדם שנקבעה לו תעודת עיוור זמנית.
 • 7.     הערות
  • 7.1   דמי הליווי לא ייחשבו כהכנסה לצורכי חישוב זכאות במחלקה לשירותים חברתים.
  • 7.2   משפחה שבה שני בני הזוג עיוורים - כל אחד מהם זכאי לדמי ליווי בנפרד, לפי זכאותו.
 • 8.     קביעת תחולת זכאות
  • 8.1   הזכאות תקבע ע"י השירות לעיוור כחלק מתהליך הבדיקה לקבלת תעודת עיוור.
  • 8.2   תחולת הזכאות לדמי ליווי תהיה מתאריך בדיקת העיניים ע"י רופא האימון של השירות לעיוור.
 • 9.     בדיקה רפואית חוזרת
  אדם עיוור, שלא נמצא זכאי לקבלת דמי ליווי, יוכל להיבדק בשנית, לאחר שנה ממועד הבדיקה האחרונה.
  אדם שראייתו התדרדרה במהלך השנה, יוכל להיבדק בשנית לפני תום שנה ממועד בדיקתו ובלבד שימציא אישור מרופא עיניים המצביע על החמרה בראייה.
 • 10.   הודעה בדבר הזכאות ומימושה
  • 10.1   הודעה בדבר זכאות (או אי זכאות) לקבלת דמי ליווי מועברת לפונה (נספח ב'), לפיקוח המחוזי ולמחלקה לשירותים חברתיים ע"י השירות לעיוור.

   עם קבלת תשובה חיובית יעביר המבקש, לשירות לעיוור במשרד הראשי, טופס פרטי חשבון בנק מאושר על ידי הבנק כולל חתימה וחותמת הבנק (נספח ג'), טופס הצהרה (נספח ד') וכן מסמכים רלוונטיים כמפורט להלן:
   • 1.   עובד שכיר - ימציא מסמכים לפי בחירתו באחת מהחלופות הבאות:
    • -     תלושי שכר מקוריים,
    • -     או העתק נאמן למקור, לשלושת החודשים האחרונים,
    • -     או, אישור רשמי (על גבי נייר לוגו) של המעסיק חתום על ידי מנהל הארגון או משאבי אנוש, ובו יפורטו: פרטי המעסיק ומספר תיק ניכויים במס הכנסה, פרטי העובד ומספר שעות עבודה בשבוע.
   • 2.   משתקם - אישור המסגרת המשקמת המעיד על מספר ימי שהות בשבוע, מועד תחילת התוכנית ומועד סיומה.
   • 3.   לומד - אישור ממוסד הלימודים, לרבות ה"כולל" ובו פירוט היקף שעות הלימוד השבועיות.
   • 4.   עובד עצמאי - אישור רשות המיסים או הצהרת עוסק פטור, או תקציר שומה ליחיד, או דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל הכוללים את גובה ההכנסות לשנת המס האחרונה.
   • 5.   קצבת שירותים מיוחדים - אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבת שירותים מיוחדים או אי קבלת הקצבה.
   • 6.   מתנדב - אישור מרואה חשבון של מקום ההתנדבות המעיד על ביטוח מתנדבים ועל תשלום דמי נסיעות ודמי כיס לצורך ביצוע ההתנדבות וכן אישור רשמי בדבר היקף ההתנדבות השבועי.
  • 10.2   השירות לעיוור יקבע את גובה דמי הליווי על פי הנתונים בטופס הבקשה ועל פי האישורים והמסמכים שצורפו לה.
  • 10.3   החלטת השירות לעיוור תירשם בטופס ההחלטה (נספח ה').
  • 10.4   טופס הבקשה והאישורים הנלווים יישמרו בתיק הפונה בשירות לעיוור.
  • 10.5   התשלום ייעשה ישירות ע"י המשרד לחשבון הבנק האישי של העיוור הזכאי.
 • 11.   משך מתן דמי הליווי
  • 11.1   לתקופה של 6 חודשים לעיוור בתהליך שיקום (לפי סעיף 2.5, ח).
  • 11.2   לתקופה של 12 חודשים לעיוור עובד, לסטודנט, לזקן עובד או לעיוור שמשרת בצה"ל או בשירות לאומי (לפי סעיף 2.5 א-ז).
  • 11.3   לתקופה בלתי מוגבלת לעיוור שאינו עובד ולעיוור זקן שאינו עובד.
 • 12.   בקרות להמשך מתן דמי ליווי
  • 12.1   חודשיים לפני סיום הזכאות, יודיע השירות לעיוור לזכאי על דרישתו לחידוש האישורים הרלוונטים.
  • 12.2   האישורים ישלחו לשירות לעיוור באמצעות הדואר עד ה-20 בחודש שבו מסתיימת הזכאות.
 • 13.   עדכון
  שינויים ידווחו על ידי העיוור על גבי טופס הצהרת שינויים (נספח ד') בתוך 10 ימים מיום השינוי.
 • 14.   מימון
  המימון הוא 100% באמצעות המשרד, מהתקנה התקציבית "דמי ליווי לעיוורים" 23.06.62.30
 • 15.   בקרה
  משרד הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל בקרה שוטפת בידי מפקחיו במחוזות ובידי עובדי האגף לביקורת פנימית.

נספח ב' (6.1)

לכבוד

_____________ 

שלום רב,

 

הנדון: זכאות לקבלת דמי לווי

 

במענה לפנייתך נמצאת זכאי לשאת תעודת עיוור/ לקויי ראייה שאותה אתה אמור לקבל באמצעות העו"ס במקום מגוריך.
כמו כן הנך זכאי לקבלת מענק דמי לווי ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים. לידיעתך דמי הלווי משולמים למתעוורים חדשים בשלוש רמות:

 

 • -     100% למי שעובד/לומד/נמצא בתהליך שיקום.
 • -     75% למי שאינו עובד ולא מקבל קצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי.
 • -     50% למי שמקבל קצבת שרותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי ולאדם קשיש.

 

סכומי דמי הלווי מתעדכנים מעת לעת ומתפרסמים בנספח ה' להוראה זו בחוברת התעריפים.

 

על מנת שניתן יהיה לממש את זכאותך הנך נדרש להמציא לשירות לעיוור, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, יד חרוצים 10 ירושלים 91012:

 

 • 1.   פרטי חשבון בנק מאושר ע"י נציג הבנק כולל חותמת וחתימה (רצ"ב הטופס אותו יש למלא בבנק).
 • 2.   אישורים ומסמכים המעידים על מצב תעסוקתי או לימודים כדלהלן:
  • *     עבודה: תלושי שכר על שמך של שלושת החודשים האחרונים.
  • *     עובד עצמאי: אישור על תשלום דמי ביטוח לאומי.
  • *     לומד: אישור מוסד הלימודים על היותך תלמיד מן המניין והיקף שעות הלימודים השבועיות.
  • *     שיקום: אישור היחידה השיקומית המאשרת עובדה זו כולל תאריך התחלה וסיום.
  • *     שירות לאומי: אישור הגוף המפעיל אותך בנושא כולל תאריך התחלה וסיום.
  • *     שירות בצה"ל: אישור שלטונות הצבא תוך ציון תאריך התחלה וסיום השירות.
  • *     אישור מהמוסד לביטוח לאומי שאינך מקבל קצבת שירותים מיוחדים.

 

עד לקבלת המסמכים ואישורם ישולמו לך דמי לווי בשיעור של 50%.

 

בברכה

 

מנהל השירות לעיוור

 

הערות:

 

 • 1.   את האישורים האמורים יש להמציא לשירות לעיוור מידי שנה במהלך חודש אוקטובר.
 • 2.   עליך לדווח במיידית על כל שינוי שחל במעמדך לשירות לעיוור שכתובתו מצויה בתחתית העמוד.
 • 3.   עליך למלא בקפדנות את טופס ההצהרה וטופס פרטי חשבון בנק הרצ"ב.

 

העתקים:

ממונה על רישום הנתונים, שירות לעיוור

מחלקה לשירותים חברתיים: _________________

תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה