הוראת תע"ס 2.10 - רישום עובדים סוציאליים


אריה סעדה 25.10.10

רישום עובדים סוציאליים

הוראת תע"ס 2.10 - תאריך תחולה: 1/10/2010 תאריך פרסום: 2/9/2010

ראה תקנות העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים), התשס"ג-2002

 • 1.     כללי
  • 1.1   הוראה זו מבטלת ההוראה מיום 15.6.2003.
  • 1.2   הבטחת שירותים סוציאליים טיפוליים נאותים לנזקקים מחייבת העסקת עובדים סוציאליים כשירים במחלקות לשרותים חברתיים.
  • 1.3   הגדרת עובד סוציאלי לפי חוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו-1996 המפורסם בהוראה 2.3 בתע"ס, הינה: "מי שכשיר להיות עובד סוציאלי לפי חוק זה יהיה רשום בפנקס העובדים הסוציאליים".
 • 2.     תהליך הפניה ורישום
  • 2.1   מועמד אשר סיים לימודיו בארץ יגיש "טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים" (נספח א'-1) בצירוף צילום נאמן למקור של תעודת סיום לימודים בעבודה סוציאלית, צילום עמוד ראשון של תעודת הזהות והצהרה על הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי נספח א'-2). כמו כן אסמכתא על תשלום אגרת רישום בבנק הדואר. (סכומי האגרה מפורסמים בנספח ד' להוראה זו בחוברת התעריפים, ומתעדכנים מעת לעת).
  • 2.2   מועמד אשר סיים לימודיו בחו"ל, יגיש "טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים" בצרוף עותק של תעודה נאמן למקור, תוכנית הלימודים אותה למד בשפת המקור ובתרגום עברי, ומכתב המפרט את פרטי ההכשרה המעשית אותה ביצע במהלך לימודיו; וצילום עמוד ראשון של תעודת זהות או דרכון והצהרה על הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי. כמו כן אסמכתא על תשלום אגרת רישום בבנק הדואר.
  • 2.3   הזמנת הטפסים תעשה באמצעות טלמסר מספר 03-606650, או באתר האינטרנט שער הממשלה.
 • 3.     הרישום
  • 3.1   אם יוכר המבקש כעובד סוציאלי, יירשם המבקש בפנקס העובדים הסוציאליים ותשלח "תעודת רישום" לכתובת המגורים המצויינת בטופס הבקשה לרישום. דוגמת תעודת הרישום (נספח ב').
  • 3.2   אם לא יוכר המבקש כעובד סוציאלי, יובא הדבר לידיעת המבקש בכתב לכתובת המצויינת בטופס הבקשה לרישום.
 • 4.     עיון
  הפנקס פתוח לעיון הציבור. כל המעוניין לברר את פרטי הרישום יכול לפנות לפנקס העובדים הסוציאלים המתפרסם באתר באינטרנט שכתובתו: http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/SW_NoteBook/Default.aspx. אישור רשמי על עיון בפנקס העובדים הסוציאלים מותנה בתשלום אגרה.
 • 5.     עדכון רישום
  הרשום בפנקס העובדים הסוציאליים יעדכן את פרטי הרישום לכשהם משתנים. בקשה לעדכון הרישום תעשה על גבי "טופס בקשה לעדכון פרטי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים" (נספח ג').
 • 6.     בקרה
  משרד הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל בקרה שוטפת ע"י מפקחיו במחוזות ועובדי האגף לביקורת הפנימית והם יוודאו יישום הוראה זו.
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה