תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי-דין בועדות-ערר), תש"ל-1970


תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי-דין בועדות-ערר), כצו כן מובא חוק הסעד (טיפול במפגרים), תקנות נוספות, והוראות

אריה סעדה 06.07.10

תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי-דין בועדות-ערר), תש"ל-1970

עדכון אחרון - תש"ל, 1097

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט - 1969, אני מתקין תקנות אלה:

 • 1.     הגדרות
  בתקנות אלה -
  • "ערר" - ערר על החלטת ועדת-אבחון לפי סעיף 8 לחוק;
  • "ועדת-ערר" - ועדת-ערר שהוקמה לפי סעיף 9 לחוק;
  • "פקיד-סעד ראשי" ו"פקיד-סעד" - כמשמעותם בסעיף 21(ג) לחוק.
 • 2.     הגשת ערר
  ערר יוגש בכתב לועדת-הערר שבתחום-שיפוטה מתגורר המפגר, נושא הערר.
 • 3.     המשיב בערר
  פקיד-הסעד הראשי יהיה המשיב בערר ויושב-ראש ועדת-הערר ימציא לו העתק מכתב ערר.
 • 4.     המצאת תיק ועדת האבחון
  קיבל פקיד-הסעד הראשי העתק מכתב-הערר כאמור בתקנה 3, ימציא לועדת הערר את תיק ועדת האבחון שעל החלטתה עוררים.
 • 5.     המועד לדון בערר
  יושב-ראש ועדת הערר יקבע מועד לדיון בערר, שיהיה לא יותר מ-45 ימים לאחר הגשת כתב הערר.
 • 6.     הזמנת הצדדים לדיון בערר
  • א.   ועדת הערר תזמין לדיון בערר את המפגר, את האחראי עליו ואת פקיד-הסעד הראשי.
  • ב.   פקיד-הסעד הראשי רשאי לקבוע פקיד-סעד, הבקי בענין הערר, שיופיע במקומו בפני ועדת הערר.
 • 7.     דלתיים סגורות
  הדיון בערר יתנהל בדלתיים סגורות.
 • 8.     סדר הדיון
  יושב ראש ועדת הערר יקבע את סדר שמיעת הצדדים והעדים ואת שאר סדרי הדיון בפני הועדה במידה שלא נקבע בחוק או בתקנות אלה.
 • 9.     טענות הצדדים
  למפגר, לאחראי עליו ולפקיד-הסעד הראשי או נציגו תינתן הזדמנות נאותה להשמיע את דבריהם והם רשאים להביא ראיות לתמיכת טענותיהם.
 • 10.   הבאת ראיות על פי בקשת ועדת ערר
  • א.   ועדת הערר רשאית לדרוש מאת הצדדים שימציאו לה, תוך מועד שתקבע, מסמכים או ידיעות נוספים הדרושים, לדעתה, לבירור הערר.
  • ב.   ועדת הערר רשאית להזמין כל אדם, שעדותו עשויה לתרום לבירור הערר, להעיד בפניה או להמציא לה כל מסמך הנוגע לערר.
 • 11.   אי-כבילות לדיני ראיות
  ועדת הערר לא תהיה קשורה בדיני ראיות ובסדרי-הדין הנהוגים בבתי-המשפט והיא רשאית לקבל כל ראיה בכל דרך הנראית לה מועילה.
 • 12.   פרוטוקול
  • א.   פרוטוקול על מהלך הדיון בפני ועדת הערר ינוהל בידי יושב-ראש הועדה או בידי מי שמינה לכך וייחתם ביד יושב-ראש הועדה.
  • ב.   המסמכים שקיבלה הועדה, למעט תיק ועדת האבחון, יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק בלתי-נפרד ממנו.
 • 13.   החלטת ועדת הערר
  • א.   ועדת הערר תתן החלטה מנומקת תוך ארבעה-עשר יום מיום סיום הדיון.
  • ב.   ההחלטה תיערך בכתב ותיחתם בידי כל חברי ועדת הערר.
  • ג.   העתק מההחלטה יימסר אישית או יישלח בדואר רשום אל האחראי על המפגר ואל פקיד-הסעד הראשי; היה המפגר עצמו העורר, תומצא לו החלטת הועדה או תמצית מהחלטת ועדת-ערר, הכל כפי שיקבע יושב-ראש הועדה ובנוסח שיקבע.תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה