תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי דין), התש"ל-1970


אריה סעדה 22.07.10

תקנות הסעד (טיפול במפגרים) (סדרי דין), התש"ל-1970

עדכון אחרון - ק"ת תשס"ב, חוברת 6174 עמ' 810


בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969 (להלן - החוק), ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 • 1.     הגשת בקשה
  • א.   בקשה של פקיד-סעד לפי סעיף 11 לחוק (להלן - הבקשה) תוגש לבית המשפט שבאזור-שיפוטו נמצא מקום-מגוריו של המפגר או של האחראי עליו.
  • ב.   הבקשה תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת, בשינויים המחוייבים לפי הנסיבות, ותוגש בשלושה עתקים ובמספר עתקים נוספים שהורה עליהם בית המשפט.
 • 2.     המשיבים לבקשה
  המשיבים לבקשה יהיו המפגר והאחראי עליו; לא היה אחראי על המפגר, ידאג פקיד הסעד שבית המשפט ימנה לו אפוטרופוס-לדין.
 • 3.     הזמנה לדין
  • א.   המבקש והמשיבים יוזמנו לבירור הבקשה לפי טפסים 2 ו-3 שבתוספת; להזמנה המיועדת למשיבים יצורף עותק של הבקשה.
  • ב.   בית המשפט רשאי להורות, מטעמים שיירשמו, כי המפגר לא יוזמן לבירור הבקשה, כולה או מקצתה, וכי לא יומצא לו עותק של הבקשה.
  • ג.   בית המשפט רשאי להורות שההזמנה לבירור הבקשה תומצא למפגר עצמו ועל ידי פקיד-סעד.
 • 4.     דיון בהעדר המשיבים
  בית המשפט רשאי לדון ולהחליט בבקשה אף אם לא התייצבו המשיבים, ובלבד שנוכח כי הוזמנו כדין.
 • 5.     הזמנת עדים
  בית המשפט ייעתר לבקשתו של פקיד-סעד או של המפגר או של האחראי עליו, להזמין עדים שלא הוזמנו לפני היום שנקבע לבירור הבקשה, ובלבד שיוזמנו תוך המועד שהורה בית המשפט; בקשה להזמנת עדים יכול שתהא בכתב או בעל-פה.
 • 6.     סדר הבאת ראיות
  בית המשפט יחליט על סדר הבאת הראיות, ולענין זה אין נפקא מינה מי הוא בעל הדין המביא אותן.
 • 7.     הוצאות טיפול (תיקון: תשס"ב)
  בקשה לחייב בהוצאות-טיפול, לפי סעיף 13 לחוק, תוגש על ידי פקיד-סעד ראשי או פקיד-סעד שפקיד-סעד ראשי הסמיכו לכך.
 • 8.     הודעה על אמצעי חירום
  פקיד-סעד אשר נקט אמצעי-חירום, לפי סעיף 16 לחוק, יודיע על כך לבית המשפט לפי טופס 4 שבתוספת.
 • 9.     תחולת סדר הדין האזרחי (תיקון: תשס"ב)
  על הליכים לפי תקנות אלה יחולו תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ובכפוף לאמור בתקנות אלה.
 • 10.   בוטל (תיקון: תשס"ב)
  בוטל

תוספת

 • 1.     טופס 1 (תקנה 1)

  בקשה לענין אמצעי-כפיה, לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969

  בבית משפט השלום ב _______________
  בענין המפגר______________________

  הרצאת פרטים:
  • 1.   שם המפגר:
  • 2.   גילו של המפגר:
  • 3.   מקום-מגוריו של המפגר:
  • 4.   שם האחראי על המפגר ומקום-מגוריו:
  • 5.   עילת הבקשה (מחק את הטעון מחיקה) *:
   • א.   המפגר לא התייצב בפני ועדת אבחון.
   • ב.   המפגר לא עבר בדיקות בהתאם להוראותיה של ועדת-אבחון.
   • ג.   המפגר או האחראי עליו לא דאגו לביצוען של דרכי הטיפול שעליהן החליטה ועדת-אבחון.
  • 6.   העובדות שעליהן מבוססת הבקשה (פרט בקיצור את העובדות וציין אם רצוי להזמין את המפגר לבירור הבקשה, כולה או מקצתה, ולהמציא לו עותק של הבקשה).
  • 7.   פירוט נקיטת האמצעים המבוקשים.

  בית המשפט מתבקש להזמין את המפגר _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ את האחראי על המפגר _ _ _ _ _ _ _ _ _ ולהחליט בענין המבוקש בהתאם להוראות חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969.

  היום _ _ _ _ לחודש _ _ _ _ שנה _ _ _ _

    _____________
    פקיד סעד
 • 2.     טופס 2 (תקנה 3)

  הזמנה לאחראי על המפגר

  בבית משפט השלום ב _____________

  דע כי הוגשה בבית-משפט זה בקשה של פקיד-סעד לענין המפגר _ _ _ _, שהבקשה מציינת אותך כאחראי עליו.

  הנך מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט ביום _ _ _ _ בשעה _ _ _ _ ולהשיב על הבקשה.

  בבירור הבקשה תהיה רשאי לחקור עדים, לטעון טענותיך ולהציע הצעותיך.

  עותק מן הבקשה ונספחיה מצורפים בזה.


  ____________ _____________
  תאריך חתימה
 • 3.     טופס 3 (תקנה 3)

  הזמנה למפגר

  בבית משפט השלום ב _____________

  דע כי הוגשה בבית-משפט זה בקשה של פקיד-סעד בדבר שלומך.

  הנך מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט ביום _ _ _ _ בשעה _ _ _ _ ולהשיב על הבקשה.

  בבירור הבקשה תהיה רשאי לחקור עדים, לטעון טענותיך ולהציע הצעותיך.

  עותק מן הבקשה ונספחיה מצורפים בזה.


  ____________ _____________
  תאריך חתימה
 • 4.     טופס 4 (תקנה 8)

  הודעת פקיד-סעד על אמצעי-חירום, לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969

  בבית משפט השלום ב _____________

  בענין המפגר: שם _ _ _ _ מקום מגורים _ _ _ _
  מספר זהות _ _ _ _ _ _ _ _

  אני _ _ _ _ _ _ פקיד-סעד לפי סעיף 21(ג) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969, מתכבד להודיע לבית המשפט כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק האמור נקטתי ביום _ _ _ _ _

  באמצעי-חירום אלה: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  ____________ _____________
  תאריך פקיד סעדתגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה