תקנות הסעד (טיפול במפגרים), תשל"ו-1975


אריה סעדה 26.08.10

תקנות הסעד (טיפול במפגרים), תשל"ו-1975

עדכון אחרון: ק"ת תשל"ו, 204

 

בתוקף סמכותי על פי סעיף 21(א) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:

 • 1.     הגדרות
  בתקנות אלה, "מחוז" - כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם.
 • 2.     פרטי ההודעה
  בהודעה על מפגר לפי סעיף 3 לחוקיצויינו במידת האפשר פרטים אלה:
  • 1.   השם המלא של המפגר ומקום הימצאו;
  • 2.   שם האחראי, על המפגר ומענו;
  • 3.   שם המודיע, מקצועו ומענו;
  • 4.   כל פרט אחר שלדעת המודיע עשוי להועיל לטיפול במפגר.
 • 3.     מסירת ההודעה
  ההודעה על מפגר תימסר לפקיד סעד ברשות המקומית שבתחומה מתגורר המפגר, או לפקיד סעד בלשכה מחוזית של משרד הסעד.
 • 4.     פניות פקיד סעד לועדת איבחון
  פקיד סעד יביא את ענינו של מפגר לועדת איבחון ויציין בפניתו את שם המפגר, מקום הימצאו, שם האחראי עליו, פרטי העובדות המצביעות על הפיגור ורשאי הוא לצרף מסמכים הנמצאים ברשותו והנוגעים למפגר.
 • 5.     תפקיד פקיד סעד חבר ועדת איבחון
  פקיד הסעד שהוא חבר ועדת האיבחון ירכז את הפניות לועדה, ישלח הזמנות לישיבותיה, יקבע את סדר יומה, וידאג להזמנת מי שהועדה החליטה להזמינו להופיע בפניה.
 • 6.     ישיבות ועדת האיבחון
  ועדת איבחון תקיים ישיבותיה לפי הצורך.
 • 7.     קבלת החלטות ועדת איבחון
  החלטות ועדת איבחון מתקבלות ברוב דעות חבריה.
 • 8.     סיום דיוני ועדת איבחון
  החלטת ועדת איבחון בעקבות דיוניה תינתן תוך שלושה חדשים מיום שפקיד הסעד הביא את ענינו של המפגר בפניה.
 • 9.     סדרי עבודת ועדת איבחון
  ועדת איבחון תקבע את סדרי עבודתה בעצמה במידה שלא נקבעו בחוק או בתקנות אלה.
 • 10.   פנייה לדיון מחודש
  פניית פקיד סעד לדיון מחודש לפי סעיף 15 לחוק תוגש בכתב ויצויינו בה פרטים לגבי מצבו של המפגר ככל הידוע לפקיד הסעד.
 • 11.   תחילה
  תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה