יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

הזכאים להנחה בתשלום החשמל


אריה סעדה מתוך הבלוג של אריה סעדהחוק משק החשמל (תיקון מס` 10 והוראת שעה), התשע”ב–2012, קובע הוספת קבוצות אוכלוסייה נוספות לרשימת הזכאים להנחה בתעריפי החשמל המצויה בסעיף 31א לחוק. הזכאים לפי סעיף זה מקבלים הנחה בגובה 50% מתעריף החשמל למגורים עד לתקרה של 400 קוט”ש צריכה חודשית.

 

הזכאים:

  1. נכים המקבלים קצבת שירותים מיוחדים מעל 100% מקיצבת יחיד מלאה.
  2. ילדים נכים התלויים בעזרת הזולת או הזקוקים לטיפול רפואי מיוחד (פרט לילד הזקוק לבדיקות דם שלא ניתן לבצען בבית).
  3. קשישים המקבלים גמלת סיעוד בשל היותם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת
  4. חיילים בודדים
  5. הורה יחיד שעמו ובחזקתו שלושה ילדים לפחות המקבל מהמוסד לביטוח הלאומי תשלום מזונות או הבטחת הכנסה.
  6. צרכן שעמו ובחזקתו 4 ילדים לפחות, המקבל הבטחת הכנסה או תשלום מזונות.

המוסד לביטוח לאומי יעביר בכל חודש לחברת החשמל את שם הזכאי, וזאת לאחר שבקש וקבל בכתב את הסכמת הזכאי להעברת שמו לחברת החשמל (ראה תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לנכים המקבלים קצבת זקנה לנכה), התשע"א-2011 ), ותקנות משק החשמל (דרכים להוכחת זכאות לתשלום מופחת), התשס"ז-2007. הזכאי יזוכה רטרואקטיבית בתעריף המופחת ממועד תחילת הזכאות לתשלום המופחת.

 

מי זכאי לקצבת זקנה לנכה?

מבוטח ששולמה לו קצבת נכות בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת זקנה בהגיעו לגיל פרישה, וסכום קצבת הזקנה שהוא זכאי לו נמוך מסכום קצבת הנכות האמורה, יהיה זכאי לקצבת הזקנה בצירוף גמלה זקנה לנכה (סכום השווה להפרש שבין קצבת נכות וסכום קצבת זקנה). במילים אחרות הוא יהיה זכאי להשלמה סכום השווה לקצבה חודשית מלאה בצירוף הקצבה החודשית הנוספת (קח"ן, אם שולמה לו), בניכוי הכנסותיו מעבודה או ממשלח יד. ואולם תוספת התלויים תחושב בעד כל חודש בהתאם למספר התלויים בנכה באותו חודש (בן זוג, ילד לרבות נכד התלוי בו). ראו סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי ומידע נוסף על קצבת נכות חודשית.

 

חשוב לציין, שמענק החימום המשולם למקבלי הבטחת הכנסה להשלמת הכנסה ולחלק ממקבלי קצבת נכות חודשית באזורים קרים תוכפל ותעמוד על 521 ש"ח (ראה תיקון 37 לחוק הבטחת הכנסה). לא ברור האם הזכאי לקצבת זקנה לנכה יהיה זכאי למענק חימום. אשמח לקבל הערות בעניין.


תגובות
אין תגובות לפוסט

למעלה