יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

חובת מסירת עותק מהמידע להורה האחר של הקטין


אריה סעדה מתוך הבלוג של אריה סעדהגם להורה הגרוש מגיע לדעת פרטים על הטיפול בילדו (עורך האתר)

עדכון: 25/4/2010

תיקון (הוספת סעיף קטן (ב)) בסעיף 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות מאפשר להורים לקטינים שחיים בנפרד לקבל עותק מהמידע על הקטין שגופים ציבוריים מסוימים, המנויים בהמשך, מחויבים למסור להורה לפי דין. זאת, משום שבדרך כלל מידע הנוגע לקטין נשלח אל כתובתו של ההורה שהקטין מתגורר עמו, ובנוסף המוסדות אינם מעונינים להתעמת עם ההורה המשמורן (ההורה שקבל אישור בית דין או בית משפט להחזיק בילד ולדאוג לכל מחסורו).

 

 
המחוקקים מקווים שהתיקון יסייע להורים שילדיהם הקטינים אינם מתגוררים עמם לקבל מידע על ילדיהם, ואולי להפיג מתחים בין הורי ילדים קטינים החיים בנפרד ולתרום לרווחתם של קטינים אלו.
לפי התיקון לחוק, הורה המעוניין לקבל מידע על ילדו, כאמור למעלה, יפנה בכתב אל הגוף הציבורי בבקשה לקבל עותק מהמידע, והגוף הציבורי ימסור את המידע גם להורה זה.

 

במקרים שבהם האפוטרופסות של אחד ההורים נשללה או הוגבלה בהחלטת בית משפט, לא יימסר מידע כאמור לאותו הורה בעניינים שלגביהם נשללה או הוגבלה אפוטרופסותו. חובת מסירת המידע תחול רק לגבי העניינים שנותרו נתונים לאפוטרופסותו של אותו הורה, כפי שיחליט בית המשפט.

 

הגופים שעליהם חלה חובת מסירת המידע הם בנקים, המוסד לביטוח לאומי, מוסדות חינוך, רשויות מקומיות, לרבות מועצות אזוריות, ומוסדות רפואיים. שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מוסמך לשנות את רשימת הגופים הציבוריים.

הסעיף בחוק לאחר השינוי
18.   שיתוף בין ההורים (תיקון: תש"ע)
א. בכל עניין הנתון לאפוטרופסותם חייבים שני ההורים לפעול תוך הסכמה; הסכמתו של אחד מהם לפעולתו של רעהו יכולה להינתן מראש או למפרע, בפירוש או מכללא, לעניין מסוים או באופן כללי; וחזקה על הורה שהסכים לפעולת רעהו כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. בעניין שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד מההורים לפעול על דעת עצמו.
ב. גוף המנוי בתוספת ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, וקיבל מהורהו של הקטין הודעה בכתב על רצונו לקבל עותק מהמידע בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר של הקטין, ימסור את המידע גם לאותו הורה; ואולם נודע לגוף המנוי בתוספת, כי נשללה או הוגבלה האפוטרופסות של אחד ההורים בהחלטת בית משפט, לא יחול האמור בסעיף קטן זה אלא לגבי עניינים אשר נותרו נתונים לאפוטרופטותו של אותו הורה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת; השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.


תגובות
אין תגובות לפוסט

למעלה