יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

הבלוג של אריה סעדהחוק משק החשמל (תיקון מס` 10 והוראת שעה), התשע”ב–2012, קובע הוספת קבוצות אוכלוסייה נוספות לרשימת הזכאים להנחה בתעריפי החשמל המצויה בסעיף 31א לחוק. הזכאים לפי סעיף זה מקבלים הנחה בגובה 50% מתעריף החשמל למגורים עד לתקרה של 400 קוט”ש צריכה חודשית.

 

הזכאים:

 1. נכים המקבלים קצבת שירותים מיוחדים מעל 100% מקיצבת יחיד מלאה.
 2. ילדים נכים התלויים בעזרת הזולת או הזקוקים לטיפול רפואי מיוחד (פרט לילד הזקוק לבדיקות דם שלא ניתן לבצען בבית).
 3. קשישים המקבלים גמלת סיעוד בשל היותם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת
 4. חיילים בודדים
 5. הורה יחיד שעמו ובחזקתו שלושה ילדים לפחות המקבל מהמוסד לביטוח הלאומי תשלום מזונות או הבטחת הכנסה.
 6. צרכן שעמו ובחזקתו 4 ילדים לפחות, המקבל הבטחת הכנסה או תשלום מזונות.

המוסד לביטוח לאומי יעביר בכל חודש לחברת החשמל את שם הזכאי, וזאת לאחר שבקש וקבל בכתב את הסכמת הזכאי להעברת שמו לחברת החשמל (ראה תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לנכים המקבלים קצבת זקנה לנכה), התשע"א-2011 ), ותקנות משק החשמל (דרכים להוכחת זכאות לתשלום מופחת), התשס"ז-2007. הזכאי יזוכה רטרואקטיבית בתעריף המופחת ממועד תחילת הזכאות לתשלום המופחת.

 

מי זכאי לקצבת זקנה לנכה?

מבוטח ששולמה לו קצבת נכות בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת זקנה בהגיעו לגיל פרישה, וסכום קצבת הזקנה שהוא זכאי לו נמוך מסכום קצבת הנכות האמורה, יהיה זכאי לקצבת הזקנה בצירוף גמלה זקנה לנכה (סכום השווה להפרש שבין קצבת נכות וסכום קצבת זקנה). במילים אחרות הוא יהיה זכאי להשלמה סכום השווה לקצבה חודשית מלאה בצירוף הקצבה החודשית הנוספת (קח"ן, אם שולמה לו), בניכוי הכנסותיו מעבודה או ממשלח יד. ואולם תוספת התלויים תחושב בעד כל חודש בהתאם למספר התלויים בנכה באותו חודש (בן זוג, ילד לרבות נכד התלוי בו). ראו סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי ומידע נוסף על קצבת נכות חודשית.

 

חשוב לציין, שמענק החימום המשולם למקבלי הבטחת הכנסה להשלמת הכנסה ולחלק ממקבלי קצבת נכות חודשית באזורים קרים תוכפל ותעמוד על 521 ש"ח (ראה תיקון 37 לחוק הבטחת הכנסה). לא ברור האם הזכאי לקצבת זקנה לנכה יהיה זכאי למענק חימום. אשמח לקבל הערות בעניין.


תגובות
אין תגובות לפוסט
חשוב לדעת (עורך האתר)

משרד הרווחה עדכן את הנהלים לקבלת תעודת עיוור בהוראת התע"ס 6.3 ודמי ליווי לעיוור בהוראת התע"ס 6.1. בדיקת הזכאות לתעודת עיוור משמשת גם לצורך קביעת הזכאות לדמי ליווי.  בדיקת הזכאות לתעודה מחייבת את הלקוח לעבור בדיקה רפואית אצל רופא עיניים מטפל ואחר כך אצל רופא האימון של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. מילו טופס  טופס הבדיקה יכל להיעשות באופן מקוון ובאופן לא מקוון.

 

 

באופן לא מקוון - המבקש לקבל תעודה, צריך לפנות למחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריו וימציא בקשה לתעודת עיוור/לקוי ראייה החתומה על ידי רופא העיניים של קופת החולים. ניתן להוריד את הטופס מאתר משרד הרווחה.

 


באופן מקוון – המבקש יפנה ישירות לרופא העיניים בקופת החולים ויבקש ממנו למלא טופס מקוון הנמצא באתר האינטרנט של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. על רופא העיניים להתקין סרגל מיוחד לכך.


תגובות
אין תגובות לפוסט
חשוב לדעת (עורך האתר)

 חוק איסור עיקול דמי ליווי לעיוור ותגמולים אחרים, אשר נכנס לתוקף באפריל 2012, החוק מתקן את חוק ההוצאה לפועל, את פקודת העיריות ואת חוק הנכים (תגמולים ושיקום).
החוק קובע איסור לעקל דמי ליווי המשולמים לעיוור על-ידי משרד הרווחה, במסגרת נקיטת הליכי הוצאה לפועל כנגדו. דמי הליווי יהיו מוגנים מפני עיקול במשך 30 ימים מיום שהועברו אל חשבון הבנק של העיוור הזכאי להם, וזאת על מנת למנוע את עיקולם כחלק מעיקול כללי המוטל על החשבון.
כמו כן, החוק קובע כי הסעיפים בחוק ההוצאה לפועל, המעניקים הגנה על נכסים ותשלומים מסוימים מפני עיקול, יחולו גם על עיקול מכוח פקודת העיריות (בדרך ככלל עיקול כזה מוטל בגין חוב ארנונה).
בנוסף, החוק קובע כי גם כספים שהתקבלו מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום), יהיו מוגנים מפני עיקול במשך 30 ימים מיום שהועברו אל חשבון הבנק של הנכה, בדומה להוראה המוצעת בעניין דמי הליווי. הזכאים מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) הם נכים שנפגעו בעת שירותם בצה”ל.

 

כמו כן, ברצוני להזכיר שמשרד הרווחה פרסם עדכונים להוראות התע"ס המתייחסות למתן דמי ליווי לניידות, סיוע ברכישת מכשירי עזר לעיוור, נופש לעיוורים. תחולת הזכאות לדמי ליווי לניידות תהיה מתאריך בדיקת העיניים ע"י הרופא בקהילה. ראה את הפוסט שכתבתי  תשלום למפרע של דמי ליווי לעיוור ביום 13/5/2010, בעקבות הדוח השנתי מספר 36 של נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.

 

כמו כן פרסמתי את הוראת התע"ס 6.4 - החזר חלקי של מיסים לבעל תעודת עיוור/לקוי ראייה. בהוראה זו מפורסמים הנהלים ואמות המידה וגובה ההחזר של מס ערך מוסף עבור ציוד ביתי. החזר זזה נועד לסייע  בתפקודו של העיוור ובשיקומו.

 

חשוב לציין את החשיבות בהוצאת תעודת עיוור בכל גיל, גם אם אם לבעליה אינם מוקנה דמי ליווי לניידות. לבעלי תעודות עיוור מוקנים זכויות רבות כמו פטור מאגרת טלוויזיה, פטור ממס הכנסה, הנחה בארנונה (90%), הנחות בתחבורה הציבורית ועוד. כמו כן, מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי למי שתומך בילדו (גם מעל 18) וילד תעודת עיוור/ליקוי ראייה.


תגובות
אין תגובות לפוסט
חשוב לעיין בפסק הדין הזה (עורך האתר)

בפסק דין עבל 16657-09-10 בית הדין הארצי דחה את ערעורה של כוכבה סבן בגין רשלנות המוסד לבטוח לאומי.


כוכבה סבן תבעה קצבת זקנה בתאריך 18/8/2008 מהמוסד לבטוח לאומי. קצבתה אושר לה מיום  1/7/2007, ולא מיום הגיע לגיל 66, גיל בו היתה המערערת זכאית לקצבת זקנה שאינה תלויה בהכנסותיה. בית הדין האזורי קבע שהמוסד לבטוח לאומי נהג כהוגן, היות ולפי החוק הוא יכל לשלם רטרואקטיבי 12 חודשים בלבד.


כוכבה סבן ערערה לבית הדין הארצי והפעם גם בטענה כי על המוסד לבטוח לאומי לפצותה נוכח התרשלותו במילוי חובתו בדבר יידוע מבוטחים באשר לזכויותיהם. בית הדין הארצי דחה את הטענה, מאחר שטענתה היא נזיקית במהותה. טענה נזיקית (עוולה מחמת רשלנות) אינה מצויה בתחום סמכותו של בית הדין לעבודה. סמכות בית הדין לעבודה לדון בטענה או עילה כזו או אחרת, הנובעת מהחוק, לפיה קמה זכות למבוטח תשלום מאת המוסד לבטוח לאומי.


תגובות
אין תגובות לפוסט
לידיעתכם (עורך האתר)

תעריפי התשלום עבור חניה במגרשי החניה של בתי חולים ממשלתיים כלליים נקבעים על ידי משרד הבריאות. תעריפים אלו נכונים גם על מגרשי חניה של בית חולים המופעלים על ידי זכיינים. הכספים הנגבים עבור החנייה מועברים למשרד הבריאות (בתקציב בתי החולים מול סעיף הגבייה עבור החנייה אין סעיף תחזוקה כמו תתחזוקת החניה). ישנו תמריץ של משרד הבריאות הניתן לבתי החולים ככל שהגבייה מעמיקה. אלו הם 11 בתי החולים הממשלתיים הכלליים: זיו בצפת, פוריה (טבריה), וולפסון בחולון, ברזילי אשקלון, נהרייה בנהרייה, שיבא בתל-השומר, הלל יפה בחדרה, אסף הרופא בצריפין, רמבם בחיפה, בני ציון חיפה, המרכז הרפואי תל-אביב בתל-אביב

ככלל, התשלום על החנייה הוא עבור חניית רכב אחד ליממה מלאה המתחילה ומסתיימת בחצות הלילה, ללא הגבלה על מספר הכניסות והיציאות של הרכב לבית החולים וממנו במהלך אותו היום.

 

אלו פטורים מתשלום עבור החנייה:

 1. מטופלים אמבולטוריים בדיאליזה או באונקולוגיה ומלוויהם (טיפול אמבולטורי הוא טיפול רפואי שאינו דורש אשפוז בבית-חולים);
 2. מטופלים אמבולטוריים החייבים להגיע לבית החולים לטיפול למשך חודש לפחות, בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע, החל מתחילת הטיפול;
 3. באי בית החולים לכל מטרה היוצאים עם רכבם תוך 30 דקות;
 4. בני משפחה המבקרים מטופלים מאושפזים לתקופה העולה על 30 יום;
 5. בני משפחה של חייל מאושפז על פי אישור בקשה מצורף מטעם היק"ר (ר"מ 2);
 6. בני משפחה בכפוף להמלצות עובד סוציאלי של השירות הסוציאלי בבית החולים. במקרים אלו לא בהכרח יינתן פטור מתשלום אלא הנחה;
 7. הורים לפגים המאושפזים בבית החולים;
 8. נכים בעלי תג חניה לנכה;
 9. רכב ציבורי (מונית או אמבולנס) האוסף או מסיע מטופלים;
 10. רכב צבאי בתפקיד נהוג על ידי חייל במדים;
 11. עובדי משרד הבריאות בעלי אישורים מתאימים;
 12. מבקרים על פי החלטת מנהל בית החולים.


הנהלת בית חולים חייבת לפרסם מידע על סוגיית החנייה: תנאי הזכאות לפטור מתשלום והגורם מטעם בית החולים המטפל במתן הפטור, וכן את פירוט המחירים. המידע יופיע בכניסה לבית החולים וביציאה ממגרשי חנייה פנימיים. הזכאות לפטורים והקלות תפורסם במחלקות האשפוז או במרפאות בית החולים.

 

בכל סוגיה ושאלה ניתן לפנות לגורם האחראי על תחום החנייה בבית החולים. כמו כן ניתן לפנות לנציב קבילות הציבור במשרד הבריאות.


תגובות
אין תגובות לפוסט

שש וחצי שנים לאחר תיקון לאחר חקיקת פרק ה1 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שר החינוך הואיל להתקין תקנות המחייבות בעלי מוסדות חינוך להתקין פיר מעלית ושירותים נגישים במוסדות חינוך קיימים למעט בגנים.

בתקנות נתנו ההוראות והתנאים לבניית פיר מעלית אשר אמור להיות המותאם למעלית מסוג 2 ומוצב בקומת הכניסה של הבניין המרכזי, באופן המבטיח גישה אליו בדרך נגישה, המובילה ממבנים אחרים במוסד, מכיתות הלימוד הסמוכות, מהחניה, מהחצר, ומהכניסה למגרש. כמו בתקנות נתנו הדרישות והמאפיינים של שני תאי שירותים נגישים - האחד לנשים והשני לגברים.

 

תקנות אלו מצטרפות להוראות הנגשת הסביבה הלימודית לתלמיד עם לקות שמיעה - תש"ע.

 


תגובות
אין תגובות לפוסט
לידיעתכן (עורך האתר)

שינויים בהסדרים למתן זכאות למימון בדיקות מי שפיר וסיסי שיליה

 

החל מיום 1/10/2011 חלו שינויים בהסדרים למתן זכאות למימון בדיקות מי שפיר וסיסי שיליה. 

הנשים לא תשלמנה השתתפות עבור הבדיקות הללו (גם לא באמצעות ביטוח משלים) בשום תנאי. הנשים לא תשלמנה השתתפות עבור הבדיקות גם אם בחרו ברופא, קיבלו תנאי טיפול פיזיים משופרים או טיפולים עם שיפורים טכנולוגיים, וקבלו תוצאות בדחיפות וכדומה. יוצא מן הכלל הן בדיקות מעבדה נוספות אשר ניתן יהיה לבצע בתשלום נוסף במידה ומדובר בבדיקות אשר אושרו על ידי איגוד הגנטיקאים הרפואיים וקיים עבורן תעריף ציבורי.

 

משרד הבריאות ישלם על ביצוע הבדיקות הללו את מלוא התשלום ובתנאי שהנשים ההרות עברו את כל התהליך ונמצאו זכאיות לבדיקות הללו.

 

השנויים לא חלים על נשים אשר הזמינו תור לביצוע בדיקה לפני 1/10/2011 ויבצעו את הבדיקה לפני 1/12/2011. ראו פרסום של המחלקה לגנטיקה קהילתית במשרד הבריאות.


תגובות
אין תגובות לפוסט
סוגיה מורכבת ומעניינת. מה דעתכם? (עורך האתר)

האם ניתן לשלוח בחור עם פיגור שכלי אשר הואשם ברצח לבית סוהר במקום למעון סגור? לפי החוק הרשות נתונה בידי בית המשפט להחליט על חלופת מעצר. סוגיה זו וסוגיות נוספות נידונות בפסק דין תפ"ח 1944-12-09 שניתן על בית המשפט המחוזי בחיפה בתאריך 12/9/2011.

 


בתחילת 2009 הנאשם רצח את שכנתו. הוא חנק אותה בידיו ואחר כך המשיך וחנק אותה באמצעות חגורה אותה כרך סביב צווארה, לאחר שהתפתח ויכוח בינו ובין חברתו, לבין המנוחה, אודות חוב כספי שהם היו חייבים לה. מעשים אלו בוצעו על ידי הנאשם ביחד עם ידידתו שנשפטה בעקבות מעשיה ל- 12 שנות מאסר בפועל.

 


בגזר דין זה הכריעו השופטים בשתי סוגיות: הראשונה, האם לכבד את הסדר הטיעון בו הופחת עונשו לעשרים שנה. השנייה, היכן ירצה הנאשם את עונש המאסר שייגזר עליו בבית הכלא או במעון נעול.

 


השופטים היו תמימי דעות בסוגיית הפחתת העונש. הם קבלו שהנאשם סובל מפיגור שכלי המגביל את יכולתו במידה ניכרת להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו ועל כן הוא זכאי להפחתה בעונשו (סעיף 300א(א) לחוק העונשין).

 


השופטים נחלקו בדעותיהם בעניין מקום ריצוי העונש. על פי דעת הרוב הוחלט כי עונש המאסר שנגזר על הנאשם ירוצה בבית הסוהר, כנגד דעתו החולקת של אב בית הדין השופט ברלינר, אשר סבר כי עונש המאסר צריך להיות מרוצה במסגרת מעון נעול. דעת הרוב קבעה כי נסיבות המקרה אינן מצדיקות לסטות מהדרך הרגילה לריצוי עונש מאסר וכי ניתן לסמוך על שירות בתי הסוהר שידאג להגן עליו וישבצו באגף המתאים למגבלותיו.

 


הסיבות להחלטה הרוב:

 

 1. הנאשם ביצע עבירה חמורה ביותר ונסיבות ביצועה גם הן מעידות על מסוכנות רבה מצידו , שכן מדובר ברצח אכזרי ביותר. עוד מתברר, כי לנאשם עבר קודם של מעשי אלימות, שבגינם אף נפתחו נגדו תיקי חקירה בעבירות של תקיפה, חבלה, התפרצות ושוד ואלו מעידים על מסוכנותו הרבה.
 2. עמדת רוב חברי ועדת האבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) הייתה כי הנאשם עלול להוות איום על האנשים עם פיגור השוהים במעון הנעול, משמע, קיימת מסוכנות רבה לסובבים אותו, שניתן לאיינה טוב יותר בין כתלי בית הסוהר.
 3. בשירות בתי הסוהר ישנו מעקב תמידי אחר אסירים טעוני פיקוח, לרבות על ידי ועדת טעוני פיקוח וכי לא נשמע בטיעוני הצדדים או בחוות הדעת מדוע מסגרות אלו אינן מספיקות כדי להגן על הנאשם ולהפיג את החשש שמא ינוצל או ייפגע במהלך שהותו בבית הסוהר.
 4. מדוח וועדת האבחון לא ניתן להגיע למסקנה כי שליחתו של הנאשם למאסר בבית סוהר תגרום לו נזקים קשים ובלתי מדתיים.
 5. רוב חברי ועדת האבחון מצאו שאין במעון תכנית שיקומית מתאימה לנאשם, הצפוי לריצוי עונש מאסר כה ארוך וכי מדובר במקרה תקדימי, שכן המעון הנעול טרם התמודד עם אסירים השפוטים לתקופות מאסר כה ארוכות. כלומר, אין בפי הגורמים במעון כל תשובה לשאלה האם הנאשם יוכל להפיק תועלת מהטיפול במעון ומהי אותה תועלת.
 6. הנאשם יוכל לפנות לבית המשפט ולבקש להעבירו מבית הסוהר למעון סגור, המצב ההפוך לא ייתכן, משהחליט בית המשפט על מעון סגור, אין אפשרות להעבירו לכלא.

הנימוקים של השופט ברלינר בדעת מיעוט הם:

 

 1. על אף הפיקוח במסגרת שירות בתי הסוהר, נראה כי החשש לניצולו על ידי אחרים, (ובשב"ס הנתונים לפיקוח אינם דווקא מפגרים, אלא גם כאלה הלוקים בנפשם או מכורים לסמים), הוא ממשי. גם את עבירת הרצח ביצע הנאשם יחד עם חברתו, ונראה כי בלא השפעה שלילית עליו, ביוזמתו ולבדו, לא היה נגרר לכך.
 2. המקום המתאים למתן טיפול באסיר עם פיגור שכלי הוא המעון הנעול, הבנוי מראש מבחינת התנאים שבו והצוות המפעיל אותו, לצורך זה. ניתן, על כן, לראות את הפניית האסיר המפגר אל המעון הנעול, כעונה על הדרישה שלא לפגוע במפגר מעבר למידה הנדרשת.
 3. ההגנה על הציבור מפני הסכנה שבנאשם מושגת גם בעת שהוא כלוא במעון נעול, ואין הוא רשאי לצאת ממנו, אלא באישור. המעון הנעול הוא סוג מיוחד של בית סוהר, והשוהים בו הם בגדר כלואים. מנסיוני, נאשם בפלילים שוחרר מהמעון הנעול ללא אישור בית משפט, אלא בהחלטת וועדה פנימית (אריה סעדה).
 4. השתלבותו המוצלחת של הנאשם במעון הסגור במהלך תקופה של שנתיים. תקופה לא קצרה זו עברה ללא תקלות, אין כל דיווח על בעיות שהוא גורם לאחרים, וההנחה היא כי כך יימשך גם להבא. ויש ליתן משקל גם להמשכיות שבהשארתו במעון הנעול, אליו הסתגל תוך הכרת אנשי הצוות הטיפולי, המגדירים את התנהגותו כחיובית ונאמנה. מנסיוני, תקופת השהייה במעון הנעול ללא בעיות, עלולה להצביע, אם כי לא בהכרח, על הבנתו של הנאשם את מצבו ותחכומו (אריה סעדה).

תגובות
אין תגובות לפוסט

מהפכה! רק מי שבא מן התחום מבין שמדובר במהפכה. משרד הרווחה הגיע לסיכום עם משרד החינוך על הסדרת מערך ההסעות עבור ילדים בגילאי 3 עד 21 המאובחנים כמתפקידים ברמה של פיגור שכלי בינוני וקשה וזכאים לשירותי משרד הרווחה במסגרת "יום שהות ארוך" אשר מתבצע לאחר תום יום הלימודים בבית הספר.

 

הוחלט וסוכם בין שני המשרדים כי ההסעות הללו תבוצענה במסגרת מערך ההסעות הקיים שמפעילות הרשויות המקומיות במשרד החינוך. המימון יינתן לרשויות בהתאם לכללים המקובלים במשרד החינוך למימון הסעות התלמידים, ומשרדי החינוך והרווחה יערכו התחשבנות לפי מתכונת שתוסכם ביניהם לעניין זה. בימים הקרובים ייצא חוזר מנכ"ל מיוחד לנושא.

 

ראה את הפוסט הקודם מיולי 2011 "ההסעה לפיזור ילדים במסגרות יום שהות ארוך מובטחת".


תגובות
אין תגובות לפוסט
תנאים למתן סיוע. חשוב לדעת (עורך האתר)

משרד הרווחה פרסם אמות מידה לסיוע במימון טיפול אישי בילדים ובבוגרים עם נכות גופנית חמורה (100% נכות רפואית לצמיתות) אשר מקבלים קצבת נכות, קצבת ניידות וקצבת שירותים מיוחדים (לילד - קצבת ילד נכה). הפרסום בהוראת תע"ס 5.25. הפנייה היא


התנאים למתן הסיוע:

 

 1. הנכה מעסיק מטפל אישי סיעודי;
 2. הנכה מתגורר בקהילה (לא כולל מערכי דיור והוסטלים);
 3. נכה מתגורר תחת קורת גג אחד עם בן משפחה שאף הוא עם נכות גופנית חמורה (בן זוג, אח, הורה, ילד);
 4. נכה בוגר (מעל גיל 21) המתגורר תחת קורת גג אחד עם שני הוריו שגילם מעל 55 שנה;
 5. הנכה מתגורר במשפחה חד-הורית;
 6. נכה המתגורר לבדו בדירה נפרדת משלו ותלוי בעזרת הזולת.

 

גובה הסיוע הוא 1,100 ₪ (נכון לאוגוסט 2011). אין השתתפות של הנכה או של משפחתו. הפנייה לקבלת הסיוע היא למחלקת הרווחה במקום המגורים של הנכה.


תגובות
אין תגובות לפוסט

למעלה