הקלה בתשלום היטל בשל צריכת מים עודפת


בדף - שיטת החישוב של חיוב ההיטל, מי זכאי להקלה ושיעורה?, המסמכים הנדרשים לקבלת ההקלה בתשלום ההיטל, חיוב או זיכוי בהיטל רטרואקטיבי, הגשת תלונה לרשות המים וערר לבית המשפט שלום.

אריה סעדה 30.06.10

הקלה בתשלום היטל בשל צריכת מים עודפת

מאת אריה סעדה עודכן: 30/04/2010
 

א. שיטת החישוב של חיוב ההיטל | ב. מי זכאי להקלה ושיעורה? | ג. המסמכים הנדרשים לקבלת ההקלה בתשלום ההיטל | ד. חיוב או זיכוי בהיטל רטרואקטיבי | ה. הגשת תלונה לרשות המים

 

ביום 15 ביולי 2009 נכנס לתוקפו החוק "היטל בשל צריכת מים עודפת - הוראת שעה", לפיו צריכת מים העולה על כמויות מסוימות המצוינות בחוק תחויב בהיטל בגובה של 20 ש"ח לכל מטר מעוקב  (שיתווסף לתעריף המים). ניתנים הקלות לתושבים ביישובים בהם הטמפרטורה' הממוצעת עלתה על 38°C ביותר מעשרים ימים בממוצע בשנים 2006 עד 2008 (לפי נתוני השירות המטאורולוגי) וכן לנכים או לחולים המשתמשים בכמויות גדולות של מים לצורך טיפול רפואי. תודה רבה לעו"ד שרונה מזרחי מאקים ישראל על מסירת המידע.

ב-31/12/09 תוקן החוק האמור למעלה (ראה עמוד 292). התיקון שולב בדף זה.

א. שיטת החישוב של חיוב ההיטל

החוק קובע שלושה תקופות בהן החישובים על תשלומים בשל צריכת מים לצורכיים ביתיים משתנה.

התקופה ראשונה - חיוב היטל צריכה עודפת מיום 15.7.2009 ועד ליום 31.10.2009

משפחה עד 4 נפשות זכאית לקבל הקצבה של 16 מטרים מעוקבים לחודש. 8 המטרים המעוקבים הראשונים בתעריף א' ו-8 המטרים המעוקבים בתעריף ב', שהוא גבוה יותר. על כל נפש נוספת, מעבר ל-4 נפשות, יינתנו 4.2 מ"ק נוספים בתעריפים א' ו-ב' עליהם לא יוטל ההיטל. שימו לב, 4.2 מ"ק יחולקו באופן הבא: 3 מ"ק בתעריף א' ו-1.2 מ"ק בתעריף ב'.
היטל הצריכה העודפת יוטל על כל כמות הנצרכת מעל הכמות המאושרת לפי מספר הנפשות. למשל משפחה בת 6 נפשות יכולה לצרוך 32 ק"ב לחודשיים ועוד 16.8 ק"ב לשתי נפשות נוספות, סה"כ  48.8 מ"ק. מעל כמות זאת הצרכן יחויב בהיטל בשל צריכת מים עודפת.

התקופה שנייה - חיוב היטל צריכה עודפת מיום 1.11.2009 ועד ליום 31.12.2009

משפחה עד 4 נפשות זכאית לקבל הקצבה של 18 מטרים מעוקבים. 8 המטרים המעוקבים הראשונים בתעריף א' ו-10 המטרים המעוקבים בתעריף ב', שהוא גבוה יותר. על כל נפש נוספת, מעבר ל-4 נפשות, יינתנו 5 מ"ק נוספים בתעריפים א' ו-ב' עליהם לא יוטל ההיטל. שמו לב, 3 מ"ק בתעריף א' ו-2 מ"ק בתעריף ב'.
היטל הצריכה העודפת יוטל על כל כמות הנצרכת מעל הכמות המאושרת לפי מספר הנפשות. למשל משפחה בת 6 נפשות יכולה לצרוך 36 ק"ב לחודשיים ועוד 20 ק"ב לשתי נפשות הנוספות, סה"כ 56 מ"ק. מעל כמות זאת הצרכן יחויב בהיטל בשל צריכת מים עודפת.

חיוב היטל צריכת מים עודפת בשנת 2010

ההיטל יושת על כל כמות העולה על 5 מ"ק לחודש לכל נפש מוכרת המתגוררת דרך קבע באותה יחידת דיור או על כל כמות העולה על 12 מ"ק לחודש, לפי הגבוה מביניהם. 2.5 המטרים המעוקבים הראשונים בתעריף א' ו-2.5 המטרים המעוקבים בתעריף ב' שהוא גבוה יותר.
היטל הצריכה העודפת יוטל על כל כמות הנצרכת מעל הכמות המאושרת לפי מספר הנפשות. למשל משפחה בת 6 נפשות יכולה לצרוך 60 ק"ב לחודשיים (5 מ"ק לכל נפש בחודש). מעל כמות זאת הצרכן יחויב בהיטל בשל צריכת מים עודפת.

ב. מי זכאי להקלה ושיעורה?

אדם המתגורר בדרך קבע ביחידת הדיור ונקבע לו 100% נכות רפואית במוסד לבטוח לאומי או לפי חוק אחר או נקבע לו הטבות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות או שהוא זכאי לשירותים מיוחדים או לגמלת ילד נכה. כמו כן, הוא לא דווח ביחידת דיור אחרת במקום אחר בארץ.

שיעור ההטבה

אוכלוסיית הזכאים כמות המים הנוספת בתקופה הראשונה15/7/09 עד31/10/09  כמות המים הנוספת בתקופה השנייה1/11/09 עד 31/12/09 כמות המים הנוספת בתקופה השלישית1/1/10 עד 31/12/10
אדם המתגורר בדרך קבע ביחידת הדיור ונקבע לו 100% נכות רפואית  4.2  5  5
אדם המתגורר בדרך קבע ביחידת הדיור ונקבע לו זכאותו להטבות לפי הסכם בדבר גמלת ניידות  4.2  5  5
אדם המתגורר בדרך קבע ביחידת הדיור והוא הזכאי לקצבה לשירותים מיוחדים או לגמלת ילד נכה  6.3  10  10

הסבר לטבלה

בתקופה הראשונה - תוספת הכמויות לבעל הנכות הרפואית תחולק בין התעריפים כמו תוספת הכמויות לנפש נוספת - 3 מ"ק בתעריף א' ו- 1.2 מ"ק בתעריף ב', התעריף הגבוה. למשל משפחה עם 6 נפשות, אחת מהן בעלת נכות רפואית המתגוררת ביחידת דיור. למשל משפחה בת 6 נפשות יכולה לצרוך 32 ק"ב לחודשיים ועוד 16.8 ק"ב לשתי נפשות הנוספות, סה"כ   48.8 מ"ק. היות ואחד מבני המשפחה בעל נכות רפואית והוא זכאי ל-8.4 מ"ק לחודשיים, ההיטל יחול על כל כמות מעבר ל-57.2 מ"ק.

בתקופה השנייה - תוספת הכמויות לבעל הנכות הרפואית תחולק בין התעריפים כמו תוספת הכמויות לנפש נוספת - 3 מ"ק בתעריף א' ו-2 מ"ק בתעריף ב', התעריף הגבוה. למשל משפחה בת 6 נפשות יכולה לצרוך 36 ק"ב לחודשיים ועוד 20 ק"ב לשתי נפשות הנוספות, סה"כ   56 מ"ק. היות ואחד מבני המשפחה בעל נכות רפואית והוא זכאי ל-10 מ"ק לחודשיים, ההיטל יחול על כל כמות מעבר ל-66 מ"ק.

בתקופה השלישית  - למשפחה עם שש נפשות ההיטל יחול על כל כמות מעבר ל-70 מ"ק (5 מ"ק לכל נפש ועוד 5 מ"ק נוספים לבעל נכות רפואית סה"כ 35 לחודש ו-70 לחודשיים).

ג. המסמכים הנדרשים לקבלת ההקלה בתשלום ההיטל

  1. אישור לעניין עדכון מספר הנפשות המתגוררות בבית בדרך קבע (הטופס צמוד לדרישת התשלום).
  2. אישור מהמוסד לביטוח לאומי לעניין דרגת נכותו הרפואית או זכאותו לגמלת ניידות או קצבה לשירותים מיוחדים או לגנלת ילד נכה או מגורם אחר למשל משרד הביטחון, משרד האוצר וכדומה.

ד. חיוב או זיכוי בהיטל רטרואקטיבי

נמסר דיווח על מספר הנפשות לגבי תקופה קודמת שקדמה למועד הדיווח שבשלה חויב הצרכן בהיטל, יזוכה או יחויב, לפי העניין, בשל התקופה שקדמה למועד הדיווח בהתאם לשינוי שבוצע בהתאם לדיווח, אך לא יותר מ-30 ימים.

ה. הגשת תלונה לרשות המים

צרכן הרואה עצמו נפגע מהחלטת ספק המים יכול לפנות לרשות המים ולהגיש תלונה תוך 60 יום ממועד החיוב בהיטל ובלבד שהצרכן פנה תחילה לספק המים לקבל את עמדתו בעניין נשוא התלונה. צרכן ביתי רשאי לערער על החלטת רשות המים לבית המשפט השלום, בתוך 45 ימים מיום מקבלת ההחלטה.

 

דפי מידע נוספים בתחום הקלות במיסים ובאגרות

 
 

תאריך עדכון: יום שישי, 30 באפריל 2010
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה