שירותי תמיכה לתקשורת עבור אנשים עם לקות שמיעה


בדף המידע - שרותי תמיכה לתקשורת הניתנים: דמי תקשורת, סל תקשורת (סיוע ברכישת אביזרי תקשורת), השתתפות ברכישת גלאי בכי, החזר מסים על קניית מכשיר פקסימליה נייח או נייד או מודם-פקסימליה. וכן נוהל הגשת הבקשה, דרכי הטפול בבקשה, הגשת בקשה לבדיקה חוזרת, הגשת ערר.

אריה סעדה 27.06.12

שירותי תמיכה לתקשורת עבור אנשים עם לקות שמיעה

מאת אריה סעדה עדכון: 27/06/2012
 

 

א. אלו שירותים תמיכה לתקשורת ניתנים? | ב. דמי תקשורת | ג. שירותי תרגום, תימלול והעתקת סימנים ד. סל תקשורת (סיוע ברכישת אביזרי תקשורת) | ה. השתתפות ברכישת גלאי בכי | ו. החזר מסים על קניית מכשיר פקסימליה נייח או נייד או מודם-פקסימליה | ז. נוהל הגשת הבקשה  | ח. דרכי הטפול בבקשה | ט. הגשת בקשה לבדיקה חוזרת | י. הגשת ערר לוועדת ערר מחוזית של משרד הרווחה

 

כדי לשפר את יכולתם של אנשים עם מוגבלות בשמיעה לקיים תקשורת עם סביבתם ולאפשר להם לממש את הפוטנציאל האישי שלהם, ניתנת אפשרות לתבוע שירותי תמיכה לתקשורת בלשכות הרווחה של הרשויות המקומיות. בדף זה ניתנים ההסברים אודות סוגי השירותים, ההנחיות והנהלים בעניין. מתן שירותי תמיכה לתקשורת עבור אנשים עם מוגבלות בשמיעה הוא יישום הוראות ההסכם בין ממשלת ישראל לבין נציגי החרשים מיום 12.6.02. שימו לב! הזכאות לשירותי תמיכה לתקשורת הינה מיום פנייתו של המבקש.

א. אלו שירותים תמיכה לתקשורת ניתנים?

 שירותי התמיכה נחלקים לשלושה:

 1. מתן דמי תקשורת קבועים - מענק של 367 או 334 ₪ בחודש לזכאי שעובד בשכר (לפחות 20 שעות בשבוע) או שאינו עובד (בהתאמה) הנכנסים מדי חודש לחשבון הבנק.
 2. שירותי תרגום לשפת הסימנים ומשפת סימנים או תמלול (הקלדת שיחה על מסך מחשב), וכן והעתקת סימנים לאלה עם לקות כפולה (מגבלה בשמיעה ובראיה גם יחד).
 3. סל תקשורת  - סיוע כספי בקניית עזרי תקשורת בסך 3,109 ש"ח (ובהגיע לגיל זקנה 777 ש"ח) שיעמוד לרשות כל אדם כל 4 שנים מיום זכאותו. ובנוסף השתתפות ברכישת גלאי בכי באופן חד-פעמי, והחזר מס ערך מוסף ומס קניה בקניית מכשיר פקסימליה נייח או נייד או מודם-פקסימליה.

ב. דמי תקשורת קבועים

דמי תקשורת מהווים סיוע כספי חודשי למימון הוצאות שוטפות הנובעות מלקות השמיעה המופקד באמצעות משרד הרווחה מדי חודש בחשבון של הזכאי. הזכאות לדמי תקשורת הינה מיום פנייתו של המבקש.

מי זכאי לדמי תקשורת ושיעורם?

 1. אדם בגיל 18 ומעלה עם לקות שמיעה מלידה או שהיא התרחשה עד גיל 3, אשר לו ירידה בשמיעה של לפחות 70 דציבלים עפ"י חישוב ממוצע סיפי השמיעה 500 עד 4,000 הרץ (Hz) באוזן הטובה.
 2. גבר בגיל 65 ומעלה ואישה בגיל 60 ומעלה שהיו זכאים לדמי תקשורת לפני הגיעם לגיל 65 בגבר ו-60 באישה. אבל, אישה שהגיעה לגיל 60 ולגבר שהגיע לגיל 65 לפני התאריך 15.8.02, שהוא המועד הקובע, לא זכאים.

שעור דמי התקשורת (נכון לשנת 2009)

דמי תקשורת לאדם שעובד בשכר לפחות 20 שעות בשבוע 367 ש"ח
דמי תקשורת לאדם שאינו שעובד בשכר לפחות 20 שעות בשבוע 334 ש"ח
דמי תקשורת לאישה שהגיעה לגיל 60 ועובדת בשכר לפחות 20 שעות בשבוע 92 "ח
דמי תקשורת לאיש שהגיע לגיל 65 ועובד בשכר לפחות 20 שעות בשבוע 92 ש"ח
דמי תקשורת לאישה שהגיע לגיל 60 ואינה עובדת בשכר לפחות 20 שעות בשבוע 84 ש"ח
דמי תקשורת לאיש שהגיע לגיל 65 ואינה עובדת בשכר לפחות 20 שעות בשבוע 84 ש"ח

ג. שירותי תרגום, תימלול והעתקת סימנים

את שירותי התרגום, התימלול והעתקת סימנים יש להזמין 7 ימים מראש ממרכז סלע - המכון לקדום החרש בישראל  באמצעות טפסים אותם ניתן להוריד באתר סלע. ניתן להזמין את השירותים בפקס, או בדואר אלקטרוני, בצירוף כל הפרטים על מטרת התרגום ומקום התרגום (מיקום מדוייק, כתובת, טלפון, שעת תרגום, מקום פגישה וכד').

מי זכאי? וכמה שעות?

 1. אדם בגיל 16 ומעלה עם לקות שמיעה, שחלה אצלו ירידה בשמיעה של 50 עד 69.9 דציבלים ומעלה עפ"י ממוצע סיפי שמיעה בתדרים 500 עד 4000 הרץ באוזן הטובה, יהיה זכאי ל-16 שעות תרגום ו/או תימלול בשנה, ואם הוא עולה חדש או בעל תעודת עיוור ל-32 שעות.
 2. אדם בגיל 16 ומעלה עם לקות שמיעה, שחלה אצלו ירידה בשמיעה של 70 דציבלים ומעלה על פי ממוצע סיפי השמיעה בתדרים 500 עד 4000 הרץ באוזן הטובה, יהיה זכאי ל-45 שעות תרגום ו/או תמלול בשנה ואם הוא בעל תעודת עיוור ל-61 שעות.

אדם בגיל 16 ומעלה עם לקות שמיעה והוא בעל תעודת עיוור זכאי גם להעתקת סימנים בנוסף לשירותי תרגום משפת סימנים ותמלול בעת פעילות קבוצתית. השירות למעתיק סימנים כלול במניין השעות להם הוא זכאי.

במקרים מיוחדים, רשאי אדם עם לקות שמיעה לבקש ממרכז סלע - המכון לקדום החרש בישראל הגדלת מכסת שעות התרגום, תמלול והעתקת סימנים. מרכז סלע מעביר את הבקשה המיוחדת לקלינאי התקשורת הארצי של אגף השיקום במשרד הרווחה בצרוף חוות דעת שתינתן ע"י גורם שיקבע מרכז תחום לליקויי שמיעה וחרשים. לאחר קבלת הבקשה וכל החומר הנוסף הנדרש, מרכז תחום לליקויי שמיעה וחרשים שולח את החלטתו בעניין הבקשה.

 1. שירותי תרגום משפת סימנים ולשפת סימנים יינתנו באמצעות מרכז סלע - המכון לקדום החרש בישראל וזאת ע"י איש מקצוע בוגר קורס תרגום לשפת סימנים המוכר ע"י משרד הרווחה. מצד הצרכן, מותרים 3 ביטולים מראש של תירגומים (24 שעות לפחות לפני מועד התרגום) בשנה. מהביטול הרביעי - הצרכן יחויב בשעות, מההקצאה השנתית של שעות תרגום שלהן הוא זכאי. מצד הצרכן, מותר ביטול של פחות מ-24 שעות מראש פעם אחת בשנה בלבד. עבור כל ביטול נוסף של פחות מ-24 שעות מראש ישלם הצרכן עלות 50% משעת תרגום למכון לקידום החרש בישראל.
  הגעת המתורגמן לתרגום שלא התבצע, או ביטול מראש של פחות מ-24 שעות - המתורגמן מקבל נסיעות וביטול זמן (אם יש) וכן שעת תרגום. אם התרגום מראש קצוב בזמן (לדוגמא: השתלמות של 3 שעות), המתורגמן יקבל תגמול עבור 50% מהשעות שהוזמנו, ושעות אלה תקוזזנה מההקצאה השנתית של שעות תרגום שלהן זכאי המזמין. כאשר הצרכן והמתורגמן מגיעים למקום התרגום, והתרגום מתבטל, מסיבות שאינן תלויות בשניהם (למשל: הרופא לא הגיע למרפאה ולכן לא התקיים התרגום) - המתורגמן יתוגמל שלא על חשבון שעות התרגום של הצרכן.
  במידה והמתורגמן נעדר ללא הודעה מראש, הצרכן ידווח על ההיעדרות למרכז "סלע" ולמשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 2. שירותי תמלול יינתנו באמצעות מרכז סלע וזאת ע"י קלדן מיומן בקלדנות בזמן אמת, על גבי מחשב (נייח או נייד), כך שהאדם עם לקות שמיה יוכל לקרוא את הנאמר לו, מתוך המסך או ממקרן.
 3. שירותי העתקת סימנים יינתנו בזמן פעילות קבוצתית באמצעות מרכז סלע ע"י אנשים שהוכשרו כמעתיקי סימנים באמצעות גוף המוכר ע"י אגף השיקום במשרד הרווחה. העתקת סימנים היא העברת מידע ממתורגמן לשפת סימנים לאדם עם לקות שמיעה שהוא גם בעל תעודת עיוור, בדרכי תקשורת המתאימות לאותו אדם.

השירות יינתן לשימוש בתחומים המפורטים להלן עפ"י סדר העדיפויות כדלקמן: שירותי בריאות, חינוך, רווחה, תעסוקה, תרבות פנאי.

ד. סל תקשורת (סיוע ברכישת אביזרי תקשורת)

סל תקשורת הוא החזר כספי בסך 3,106 ₪ אשר ניתן עבור רכישת עזרי תקשורת כל 4 שנים כנגד הצגת חשבונית מס-קבלה מקורית. ההשתפות החזר כספי של כל פריט היא בגובה 90% מעלות הפריט. גבר בגיל 65 ומעלה ואישה בגיל 60 ומעלה שהיו זכאים ל-25% מדמי התקשורת.

מי זכאי לסל תקשורת?

 1. אדם בגיל 18 ומעלה עם לקות שמיעה מלידה או שהיא התרחשה עד גיל 3, אשר לו ירידה בשמיעה של לפחות 70 דציבלים עפ"י חישוב ממוצע סיפי השמיעה 500 עד 4,000 הרץ (Hz) באוזן הטובה.
 2. גבר בגיל 65 ומעלה ואישה בגיל 60 ומעלה שהיו זכאים לדמי תקשורת לפני הגיעם לגיל זקנה. ורק לאחר 15.8.02 שהוא המועד הקובע.

סוגי האביזרים

אביזרי עזר לשמיעה

 1. מערכת עזר להאזנה לטלוויזיה
 2. מערכת הגברה אישית FM
 3. מגבר אישי לשמיעה
 4. מכשיר שמיעה ואוזניות

אביזרי התראה

 1. אינטרקום, מצלמה, מוניטור
 2. פעמון דלת מוגבר ו/או מהבהב אלחוטי או קווי
 3. חיישן לזיהוי הקשה בדלת
 4. גלאי עשן מהבהב
 5. שעון מעורר רטט, מהבהב שולחני או ידני
 6. מתקן אתראה מהבהב לטלפון/פקס נייח/נייד
 7. מתקן לגילוי צפירות חירום לרכב
 8. מערכת אתראה משולבת כולל מכשיר נייד לתצוגה ויזואלית/טקסטואלית

אביזרים למחשב, לטלוויזיה ולרכב

 1. מחשב אישי נייח/נייד/כף יד
 2. מדפסת למחשב
 3. מצלמה לאינטרנט
 4. מודמים (לא כולל מיסים שהוחזרו)
 5. ממיר דיגיטלי עם כתוביות
 6. מפענח טלטקסט
 7. מערכת טלוויזיה למשאיות
 8.  T.V PHONE
 9. ראי פנורמי מיוחד לרכב, פנימי/חיצוני

אביזרי עזר לתקשורת

 1. מגבר נייד המתחבר לאפרכסת הטלפון
 2. מגבר דיבור לטלפון
 3. מגבר צלצול לטלפון
 4. טלפון נייד הכולל כתיבה וקבלת הודעות sms
 5. סוללה רוטטת לטלפון נייד
 6. דיבורית לטלפון נייד עם הגברה או השראה למצב T
 7. דיבורית לרכב עם השראה למצב T.
 8. וידיאופון
 9. מכשיר פקס נייח/נייד (לא כולל מיסים שהוחזרו)
 10. טלפון עם צלצול/קול מוגבר והתראת צלצול ויזואלית/ כרית רטיטה

ה. השתתפות ברכישת גלאי בכי

אדם עם לקות שמיעה שחלה אצלו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ומעלה על פי ממוצע סיפי שמיעה בתדרים 500 עד 4000 הרץ באוזן הטובה והוא הורה לילד עד גיל 3 זכאי להשתתפות ברכישת גלאי בכי באופן חד-פעמי.

הזכאי מקבל החזר כספי בגובה 90% מעלות המכשיר אך לא יותר מ-5 נקודות זיכוי (985 ש"ח) כנגד הצגת חשבונית מס-קבלה מקורית. הסיוע יינתן פעם אחת לכל היותר.

ו. החזר מסים על קניית מכשיר פקסימליה נייח או נייד או מודם-פקסימליה

אדם בגיל 16 ומעלה עם לקות שמיעה, שחלה אצלו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ומעלה על פי ממוצע סיפי שמיעה בתדרים 500 עד 4000 הרץ באוזן הטובה, זכאי להחזר מיסים כנגד הצגת חשבונית מס-קבלה מקורית על שם בעל האודיוגרמה. הזכאות להחזר היא פעם אחת בחמש שנים למשפחה.

החזר המיסים, מס ערך מוסף ומס קניה,  מסתכם בכ-30% מסכום הרכישה עד 635 ש"ח.

ז. נוהל הגשת הבקשה לשירותי תמיכה לתקשורת

אדם עם מוגבלות בשמיעה יפנה בבקשה לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת במחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריו. במחלקה יינתן לו טופס בקשה לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת (נספח א'), וטופס רפואי (אודיוגרמה) עם פרטים אישיים. לאחר ביצוע הבדיקה הרפואית יש להחזיר את טופס הבקשה מלא ולצרף אליו את המסמכים והפריטים הבאים:

 1. צילום תעודת זהות הכולל ספח;
 2. תמונת פספורט אחת;
 3. אודיוגרמה עדכנית שלו מהשנתיים האחרונות ממכון אודיאולוגי בחתימת קלינאי תקשורת ומספר הכרה במעמד מטעם משרד הבריאות;
 4. אישור מהמוסד לבטוח לאומי (אם קיים) שהוא מוכר כלקוי שמיעה ומאיזה תאריך מוכר;
 5. אישור ממשרד הביטחון (אם קיים) שהוא מוכר כלקוי שמיעה ומאיזה תאריך מוכר.

ח. דרכי הטפול בבקשה

 1. עובד הזכאות במחלקה לשירותים חברתיים מוודא קבלת כל החומר המפורט לעיל מהמבקש (לרבות טופס ממולא וחתום כנדרש) ולאחר מכן מעבירו למפקח המחוזי של אגף השיקום והוא מעבירו קלינאי התקשורת הארצי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים בירושלים.
 2. לאחר קבלת החומר על יד קלינאי התקשורת הארצי ובדיקתו, הקלינאי התקשורת הארצי מעביר את החלטתו בדבר זכאותו של המבקש לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת על גבי טופס "זכאות לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת"או טופס "זכאות לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת - זכאות חלקית"למחלקה לשירותים חברתיים עם העתק לאגף השיקום במחוז.
 3. המחלקה לשירותים חברתיים מעבירה את ההחלטה המקורית למבקש.
 4. אדם עם לקות שמיעה שאושרה זכאותו מעביר את ההחלטה למרכז סלע - המכון לקדום החרש בישראל למימוש זכאותו (למעט דמי תקשורת) לשירותים אלו. כדי לקבל החזר כספי יש לצרף גם חשבונית מס קבלה ע"ש על שם בעל האודיוגרמה וצילום תעודת זהות הכולל ספח פרטים אישיים מלאים.
 5. למימוש דמי תקשורת אדם עם לקות שמיעה שאושרה זכאותו לקבלת דמי תקשורת ישלח פרטי חשבון בנק ו-3 תלושי שכר אחרונים (נאמנים למקור) לעובד זכאות במחלקה לשירותים חברתיים.
 6. מתן דמי תקשורת יבוצע באמצעות אגף השיקום במשרד הראשי של משרד הרווחה.

הזכאות לשירותי תמיכה לתקשורת הינה מיום פנייתו של המבקש.

ט. הגשת בקשה לבדיקה חוזרת

מבקש שבקשתו נידחת ויש לו נתונים חדשים שיכולים לשנות את ההחלטה רשאי להגיש בקשה תוך שישה חודשים מיום מתן ההחלטה של מרכז תחום ללקוי שמיעה וחרשים.

מרכז תחום ללקוי שמיעה וחרשים רשאי לדרוש בדיקה חוזרת בכל עת מאדם שנקבעה זכאותו ובכללה בדיקות רפואיות נוספות כפי שיקבע וכן שימציא לו כל מידע שיבקש. אי-מילוי אחר הבקשה עלול לגרור ביטול הזכאות.

י. הגשת ערר לוועדת ערר מחוזית של משרד הרווחה 

לקוח הרואה עצמו נפגע מהחלטת קלינאי התקשורת הארצי בעניין זכאותו לשירותי תמיכה לתקשורת ו/או מהחלטה של אגף השיקום בעניין גובה דמי תקשורת, רשאי להגיש ערר לוועדת ערר מחוזית של משרד הרווחה בהתאם להוראה 1.8 בתע"ס.

תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה