תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו-1996


מובא כאן התקנה במלואה ומובאים הסעיפים הלרבנטיים של פקודת מס הכנסה לאנשים עם מוגבלות כמו גם התקנות וההוראות המתייחסות לפקודת מס הכנסה.

אריה סעדה 15.08.11

תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו-1996

עדכון אחרון - ק"ת 5771, התשנ"ו, עמ' 1428 (עודכנו הסכומים בתקנה מס'1)

התקנות הותקנו, ק"ת 5738, התשנ"ו, עמ' 514

 

תקנה זאת עדיין לא עודכנה בעקבות שינוי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44 ו-45 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

 

 • 1.     תנאי לזכאות (תיקון: תשנ"ו)
  יחיד תושב ישראל יהא זכאי לזיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד לפי סעיף 44 לפקודה או לנקודות זיכוי בעד נטול יכולת לפי סעיף 45 לפקודה, לפי הענין (להלן - המזכה), אם ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו, לא עלתה על 160,000 שקלים חדשים בשנת המס, ואם אין למזכה בן זוג - אם לא עלתה על 100,000 שקלים חדשים בשנת המס; לענין זה, "הכנסה חייבת" - לרבות הכנסה פטורה ממס על פי דין.
 • 2.     בקשה לקבלת זיכוי
  לקבלת זיכוי ממס לפי סעיף 44 לפקודה או לקבלת נקודות זיכוי לפי סעיף 45 לפקודה יגיש יחיד כאמור בתקנה 1 בקשה לפקיד השומה ויצרף לבקשתו:
  • 1.   תעודה רפואית של המזכה ערוכה לפי טופס א' שבתוספת; ואם ראה פקיד השומה צורך בכך - כתב ויתור של המזכה על סודיות רפואית בנוגע לעניינים הנדונים בתעודה הרפואית;
  • 2.   מסמכים המעידים, להנחת דעתו של פקיד השומה, על הוצאות החזקתו במוסד - אם הבקשה הינה בשל החזקת קרוב במוסד;
  • 3.   הודעת ההורה לפי תקנה 3 ערוכה לפי טופס ב' שבתוספת - אם הבקשה הינה בשל הורה נטול יכולת לפי סעיף 45 לפקודה.
 • 3.     הודעת הורה נטול יכולת
  • א.   הורה נטול יכולת יודיע לפקיד השומה לגבי כל שנת מס, את פרטיו של אחד מבין ילדיו (להלן - הבן הזכאי), אשר בחישוב המס שלו או של בן זוגו יובאו בחשבון נקודות הזיכוי בשל ההורה לפי סעיף 45 לפקודה.
  • ב.   מונה להורה אפוטרופוס על פי דין, יודיע האפוטרופוס בשם ההורה את פרטי הבן הזכאי.
  • ג.   אין מצבו הרפואי של ההורה מאפשר לו מתן הודעה כאמור בתקנת משנה (א) ולא מונה לו אפוטרופוס על פי דין, ימסור בן זוגו הודעה כאמור בתקנת משנה (א), ואם אין להורה בן זוג, ימסור את ההודעה המבוגר מבין ילדיו.
 • 4.     עדכון סכומים
  הסכומים הנקובים בתקנה 1 יתואמו על פי סעיף 120ב לפקודה, כאילו היו הנחות סוציאליות, והסכום המתקבל יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 1,000 שקלים חדשים.
 • 5.     תחולה
  תקנות אלה יחולו לגבי זיכוי ממס בשל הוצאות החזקת קרוב במוסד ולגבי נקודות זיכוי בשל נטול יכולת, שיובאו בחשבון בחישוב המס של היחיד כאמור בתקנה 1 לשנת המס 1995 ואילך.

תוספת
נוסח הטופס אינו מובא.
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה