מימון אביזר הליכה בהתאמה אישית HART WALKER או דומיו


מספטמבר 2008 משרד הבריאות משתתף במימון HART WALKER. בדף המידע הסבר אל האביזר, אמות המידה להשתתפות משרד הבריאות במימונו ודרכי הפנייה.

אריה סעדה 26.07.10

אמות מידה מקצועיות להשתתפות משרד הבריאות באביזר הליכה בהתאמה אישית Hart Walker או דומיו

מאת אריה סעדה עדכון: 26/07/2010
 

 

א. מהו HART WALKER או דומיו? | ב. מי זכאי? | ג. נוהל הגשת הבקשה למימון המכשיר | ד. תיקונים והתאמות

הנוהל למימון אביזר הליכה בהתאמה אישית נכנס לתוקף ב-1.9.08, והוא חלק מנוהל מקיף "נוהל אישור מכישירי הליכה" של משרד הבריאות שעודכן ב-12/2/2009.

א. מהו HART WALKER או דומיו?

HART WALKERhart walker הוא אביזר בהתאמה אישית המאפשר הליכה תפקודית ללא שימוש בגפיים עליונות. האביזר מורכב ממסגרת בסיס על גלגלים ומערכת תומכת לגו ולגפיים התחתונות עם צירי ירך, ברך וקרסול. במידת הצורך מתווספים רכיבים לתמיכת גפיים תחתונות אגן, גו וצואר. 

האביזר מורכב ממסגרת בסיס על גלגלים ומערכת תומכת לגו ולגפיים התחתונות עם צירי ירך, ברך וקרסול. במידת הצורך מתווספים רכיבים לתמיכת גפיים תחתונות אגן, גו וצואר. מערכת מתקדמת זו מנחה ומלווה כל צעד וצעד תוך כדי מניעת תבניות תנועה פתולוגיות (כגון: scissoring) ועידוד למידה מוטורית נכונה ויעילה. מערכת התמיכה מחוברת למסגרת עם גלגלים, קלה  לתמרון שמאפשרת ניידות עצמאית בהליכה ללא עזרת ידיים (hands free mobility). תכונה ייחודית זו של ה”הארט ווקר” מאפשרת גם לילדים  עם שליטת ידיים מעטה או חסרה את ההזדמנות לחוות  ניידות עצמאית בהליכה.

ה”הארט ווקר” הומצא ופותח על ידי דייויד הארט, מהנדס רפואי בריטי, המתמחה בטכנולוגיות שיקום (ראה את האתר באנגליה). ה”הארט ווקר” הוא מערכת מודולרית הניתנת לשינוי בהתאם לגדילה וליכולות המתקדמות של הילד. כוונון והתאמה אלו חייבים להיעשות אחת למספר חודשים, בידי צוות שהוכשר והוסמך לכך על ידי דייויד הארט בקליניקת “הארט ווקר” בביה”ח בצפת. קלינקה זו היא היחידה המוכרת על ידי משרד הבריאות. 
 
עלות  המכשיר כיום היא 29,500 ₪. מחיר זה כולל את רכישת המכשיר, יבוא, הרכבה והתאמה לילד ומעקב למשך חמש שנים ראשונות.

ב. מי זכאי?

ילד עם שיתוק מוחין חמור או תמונה קלינית דומה, אשר אין ביכולתו להתהלך עם אביזר הליכה אחר, ומתקימים לגביהם התנאים הבאים:

 1. דרגת תפקוד  GMFCS הוא 4  עד 5. חומרת הפגיעה נמדדת על פי חמש רמות תפקוד מוטורי גס בעזרת "שיטת סיווג של תפקודי המוטורית הגסה" בקרב ילדים עם שיתוק מוחי (Gross Motor Function Classification System).
 2. גובהו לא יפחת מ-90- ס"מ ולא יעלה על 160 ס"מ.
 3. הילד יוכל ליזום צעדים בשתי הרגליים תוך כדי תמיכה בגו.
 4. תנאי סביבת הפעילות מותאמים ונגישים לשימוש בטיחותי באביזר.
 5. השימוש באביזר אינו מהווה איום בטיחותי לילד או לסביבתו.

 ילד עם שיתוק רפה או חולשת שרירים קיצונית אינו זכאי.

ג. נוהל הגשת הבקשה למימון המכשיר

נוהל הגשת הבקשה זהה לזה המצוי בנוהל הכללי, אך כאן ניתנו הדגשים מיוחדים.

 1. רופא או פיזיותרפיסט במערכת הבריאות ו/או במסגרות החינוך המיוחד המאתר מועמד מתאים להליכה בעזרת אביזר זה, יפנה את תשומת לב המשפחה לאפשרות זו.
 2. הצוות המטפל יזמין את צוות הספק המורשה הייעודי (המכון להתפתחות הילד בבית החולים זיו בצפת) לעניין זה, להתייעצות.
 3. צוות הספק המורשה הייעודי יפנה המשפחה לאחד ממרכזי האבחון המורשים לעניין זה, בו ייבדק המועמד ע"י רופא מורשה מטעם משרד הבריאות או הספק החיצוני.הרופא המורשה ירשו את מפרט אביזר ההליכה וימלא טופס הזמנה כנדרש.
 4. המלצה על הצורך באביזר, למועמד שנמצא מתאים בהתייעצות, תועבר באמצעות המשפחה ללשכת הבריאות הנפתית.
 5. רכזת ההכוונה בלשכת הבריאות תנפיק ייכרטיס ורוד" והעו"ס תקבע את גובה ההשתתפות העצמית.
 6. המשפחה תפנה עם טופס ההזמנה לספק המורשה לענייו אביזר זה בלבד (המכון להתפתחות הלד, בבית החולים זיו בצפת).
 7. הספק המורשה לעניין זה יעביר הצעת מחיר לספק החיצוני של משרד הבריאות.
 8. עם קבלת האישור לביצוע מהספק החיצוני , יבנה הספק היעודי המורשה את המכשיר ויתאימו לצורכי המשתמש.
 9. לאחר קבלת האביזר מהספק המורשה - יבדוק רופא מורשה את איכותו והתאמתו לצרכי המשתמש ולמפורט בהזמנה ויאשר בחתימת ידו ובחותמתו את מסירת המכשיר למבקש.

ד. תיקונים והתאמות

האחריות על שינויים ,תיקונים והתאמות חלה על הספק המורשה לתקופה של 5 שנים מיום מסירת המכשיר.

סדים מסוג Supra maleolar orthosis - S.M.O יאושרו אך ורק אם הם מהווים חלק אינטגרלי מהנעל ולצורך הליכה תפקודית בלבד. שאר הסדים שאינם לצורך הליכה עם מכשיר זה, לא ימומנו על ידי משרד הבריאות כל עוד נעשה שימוש ב"הרט ווקר".

 

מאמרים נוספים

 
 

תאריך עדכון: יום שני, 26 ביולי 2010

 
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה