תקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973


אריה סעדה 09.06.11

תקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973

עדכון אחרון - ק"ת תשע"א, חוברת 6962, עמ' 477

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-7 לחוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר האוצר לענין תקנות 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, עם שר הסעד לענין תקנה 2, ועם לשכת עורכי-הדין לענין תקנות 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ובתוקף שאר סמכויותי על-פי כל חיקוק, אני מתקין תקנות אלה, באישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

 • 1.     בקשה לקבלת שירות משפטי
  המבקש שירות משפטי על-פי החוק (להלן - שירות), יגיש בקשה ללשכת הסיוע המשפטי שבתחום פעולתה נמצא מגוריו; הבקשה תהא ערוכה בטופס שיימסר חינם בכל לשכת סיוע משפטי.
 • 1א.   אגרת השתתפות (תיקון: תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע, תשע"א)
  מי שראש הלשכה החליט בענינו בחיוב, כאמור בתקנה 3 (להלן - המבקש), ישלם ללשכה לסיוע משפטי אגרת השתתפות כמפורט להלן:
  • 1.   מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי - 64 ש"ח;
  • 2.   מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי - 128 ש"ח;
 • 2.    מבחנים למתן שירות (תיקון: תשל"ו, תשמ"ד, תשנ"ה)
  • א.   בתקנה זו -
   • "הכנסה" - הכנסה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, למעט קיצבות ילדים לפי סעיף 105 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ה-1968 (להלן - קיצבות ילדים) והענקות החיילים או לבני משפחותיהם לפי סעיף 40(ב) לחוק החיילים המשוחררים (החזרת לעבודה), התש"ט-1949 (להלן - הענקות קי"ץ);
   • "רכוש" - זכויות במטלטלין או במקרקעין בזכות שבדין או בזכות שביושר, וכן כספים לרבות פקדונות, איגרות חוב, ניירות ערך, קופות גמל או מסמכים סחירים אחרים, והכל אם שווים בעת מתן השירות אינו עולה על השכר הממוצע במשק פי שלושה;
   • "שכר ממוצע במשק" - כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968.
  • ב.   שירות יינתן למבקש, שאינו חבר-בני-אדם, ואין לו רכוש הניתן למימוש או שבשלו יוכל ליטול הלוואה, במקרים אלה:
   • 1.   אם המבקש הוא יחיד או משפחה של שלוש נפשות לכל היותר - גובה הכנסת המבקש עד 67% מהשכר הממוצע במשק;
   • 2.   אם המבקשת היא משפחה של ארבע נפשות או יותר - תיווסף להכנסה המרבית הנקובה בפסקה (1) הכנסה נוספת של 6% לכל נפש נוספת החל ברביעית;
   בתקנת משנה זו, "משפחה" - לרבות בני זוג החיים חיי-משפחה במשק-בית משותף, ללא נישואין;
  • ג.    היה רכושו של המבקש דירה -
   • 1.   אם הוא מתגורר בה - לא יראו בדירה רכוש הניתן למימוש;
   • 2.   אם אינו מתגורר בה והוא מקבל דמי שכירות, בלא ששכר לעצמו דירה אחרת - יראו בדירה רכוש הניתן למימוש;
   • 3.   אם אינו מתגורר בה והוא מקבל דמי שכירות גבוהים מדמי השכירות שהוא משלם בעד הדירה שהוא מתגורר בה - יראו את ההפרש כהכנסה;
   • 4.   אם אינו מתגורר בה והוא מקבל דמי שכירות בשיעור דמי השכירות שהוא משלם בעד הדירה שהוא מתגורר בה - לא יראו את דמי השכירות שקיבל כהכנסה;
  • ד.   לענין כל תקנה מתקנות אלה, למעט תקנה 5(1), תחול הוראה זאת: היה המבקש ראש המשפחה - תיראה הכנסתו של בן משפחה הסמוך על שולחנו כחלק מהכנסתו של ראש המשפחה; היה המבקש בן משפחה כאמור - תיראה הכנסתו של ראש המשפחה ושל בן משפחה אחר הסמוך על שולחנו של אותו ראש משפחה כחלק מהכנסת המבקש.
  • ה.   (בוטלה)
 • 3.     החלטת ראש הלשכה (תיקון: תשנ"ה)
  • א.   ראש הלשכה או מי מטעמו (להלן - ראש הלשכה) יתן בכתב את החלטתו בבקשה. החליט בחיוב - יציין את הענין בו יינתן השירות ואת היקפו; החליט בשלילה - יציין את נימוקיו.
  • ב.   ראש הלשכה יתן שירות זמני או יורה על מתן שירות זמני, עד להחלטתו הסופית בדבר זכותו של המבקש לקבל שירות לפי תקנה 2, אם היה סבור כי הענין אינו סובל דיחוי והמבקש זכאי לכאורה לקבלת השירות. החלטת ראש הלשכה תינתן בכתב ותהיה מנומקת.
  • ג.   הודעה בכתב על החלטה לפי סעיף זה תימסר לידי המבקש, או תישלח לו בדואר רשום.
 • 3א.    תשלום אגרת השתתפות (תיקון: תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ח, תש"ע)
  • א.   לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 34 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות.
  • ב.   החליט ראש הלשכה לגבי בקשה בחיוב, ימסור למבקש, יחד עם החלטתו בכתב כאמור בתקנה 3, הודעה על חובת תשלום יתרת הסכום המגיע בגין אגרת השתתפות הקבועה בתקנה 1א, לפי הענין; הסיוע המשפטי יינתן לאחר תשלום היתרה האמורה.
  • ג.   אגרת השתתפות תשולם פעם אחת בלבד בעד ענין משפטי אחד, לרבות בהליך של ערעור באותו ענין ומימוש פסק הדין; לצורך תקנת משנה זו יראו בענין משפטי אחד:
   • 1.   ענינים שונים שבגינם נתבקש סיוע משפטי במהלך שנה אחת מפתיחת התיק הקודם שבגינו שולמה אגרה או מקדמה;
   • 2.   ענינים שונים בתחום עניני משפחה כמשמעותם בחוק בית משפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995, הקשורים זה בזה, שבגינם נתבקש סיוע משפטי במהלך שלוש שנים מפתיחתו של התיק הקודם בעניני משפחה שבגינו שולמה אגרה או מקדמה.
  • ד.   שילם מבקש מקדמה במהלך תקופת הזכאות, היא תקוזז מיתרת אגרת ההשתתפות שיש לשלמה בתקופת הזכאות; לענין זה, "תקופת הזכאות" - התקופה הנקובה בתקנת משנה (ג)(1) או (2), לפי הענין.
  • ה.   על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי ראש הלשכה, במקרים דחופים, לפי שיקול דעתו, לאשר תחילת טיפול ומתן שירות משפטי דחוף, כנגד התחייבות בכתב של המבקש לשלם את אגרת ההשתתפות, בתוך 7 ימים מתחילת הטיפול בענינו; לא שולמה אגרת השתתפות יורה ראש הלשכה על הפסקת השירות המשפטי וייתן הודעה על כך למבקש ולמי שמונה לתת לו שירות.
 • 3ב.   פטורים מאגרת השתתפות (תיקון: תשס"א)
  • א.   אלה מבקשים הפטורים מאגרת השתתפות:
   • 1.   אסיר;
   • 2.   עצור;
   • 3.   חייל בשירות חובה כמשמעותו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח חדש], התשמ"ה-1985;
   • 4.   חולה נפש המאושפז בבית חולים כמשמעותו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991;
   • 5.   קטין הזכאי לייצוג נפרד מהוריו ותובע או נתבע שלא באמצעותם.
  • ב.   אלה ענינים הפטורים מאגרת השתתפות:
   • 1.   סיוע משפטי מכוח חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א-1991, ומכוח אמנת ניו יורק בדבר גביית מזונות בחו"ל;
   • 2.   בקשה לצו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991;
   • 3.   סיוע משפטי שניתן מכוח סעיף 397 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשנ"ה-1995.
  • ג.    הממונה על האגף לסיוע משפטי רשאי לקבוע הנחיות למתן פטור מתשלום אגרה, למקרים חריגים שבהם, בהתחשב בהכנסותיו, ברכושו ובחובותיו המוכחים של המבקש, אין ביכולתו לשלם את האגרה.
 • 4.     נותני השירות (תיקון: תשנ"ה)
  • א.   החליט ראש הלשכה על מתן שירות למבקש, יעשה אחד, או יותר, מבין אלה, לפי הענין:
   • 1.   יתן את השירות;
   • 2.   יטיל על עורך-דין מעובדי הלשכה ליתן את השירות;
   • 3.   ימנה עורך-דין שאינו מעובדי הלשכה או אדם אחר הכשיר על-פי חיקוק ליתן את השירות;
   • 4.   יפנה את המבקש למי שנתמנה לתת שירות לפי תקנת-משנה (ב);
   • 5.   יודיע למבקש כי המבקש גופו יופיע בהליך, וינחה אותו בכתב כיצד ינהג.
  • ב.   1.   ראש הלשכה רשאי למנות עורך-דין שלא מעובדי הלשכה או טוען רבני לענין שהוא מוסמך על פי חיקוק לעשותו, ליתן שירות למבקשים שיופנו אליו לפי תקנת משנה 4(א)(4);
   • 2.   מינוי לפי פיסקה (1) ייעשה בצורת הסכם בין המדינה לבין נותן השירות ושכרו ישולם על בסיס חודשי בהתאם לשירותים שיתן ובתנאים שייקבעו בהסכם.
   • 3.   ההסכם יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת ואפשר לחדשו ולחזור ולחדשו מזמן לזמן;
   • 4.   (בוטלה)
 • 5.     עניינים בהם יינתן השירות (תיקון: תשנ"ה)
  שירות יינתן בעניינים הבאים:
  • 1.   עניני משפחה כמשמעותם בחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995;
  • 2.   הגנת זכויות הנוגעות למגורים, לרבות בעלות, תביעות פינוי או סילוק-יד, דמי שכירות, דמי מפתח ותיקוני המושכר, למעט רישום הקניית זכות במקרקעין או כל פעולה אחרת בקשר לכך;
  • 3.   עניינים כספיים, לרבות נזיקין, למעט עניינים לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, או חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963;
  • 4.   עניינים שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בהם, למעט עניינים פליליים;
  • 5.   תביעות על-פי חיקוק המעניק גימלאות, מענקים, שיקום או זכויות אחרות לנכים או למשפחות נספים;
  • 6.   תביעות בכל ענין הנוגע לזכויות של חיילים משוחררים;
  • 7.   תביעות לפי חוק השבות, תש"י-1950, חוק האזרחות, תשי"ב-1952, חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965;
  • 8.   ענייני רישוי עסקים, עיסוקים או מקצועות, והסדרתם מכוח חיקוק.
 • 6.     היקף השירות (תיקון: תשנ"ה)
  השירות בעניינים המפורשים בתקנה 5 כולל:
  • 1.   ייעוץ משפטי ועריכת מסמכים משפטיים;
  • 2.   ייצוג בפני בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל;
  • 3.   תשלום ההוצאות הכרוכות במתן השירות, שלדעת ראש הלשכה היה הכרח להוציאן, כאמור בתוספת הראשונה.
 • 7.     הפסקת השירות
  • א.   נוכח ראש הלשכה כי תנאי למתן שירות חדל מלהתקיים או שהשירות לא היה צריך שיינתן מלכתחילה, רשאי הוא להורות על הפסקתו; הודעה על כך תינתן למבקש ולמי שמונה לתת את השירות בדרך האמורה בתקנה 3(ג).
  • ב.   ראש הלשכה לא יתן החלטה כאמור בתקנת-משנה (א), אלא לאחר שנתן למבקש הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו.
 • 8.     החזרת הוצאות שהוצאו על-ידי הלשכה
  • א.   הושג השירות על-ידי מתן ידיעות כוזבות, רשאי ראש הלשכה להחליט על הפסקתו, ולהורות למבקש להחזיר ללשכת הסיוע המשפטי את ההוצאות שהוצאו בענינו לפי תקנות אלה, לרבות שכר טרחה ששולם לפי תקנה 11 (להלן - הוצאות השירות). לא יפעל ראש הלשכה לפי תקנת משנה זו, אלא לאחר שנתן למבקש הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו.
  • ב.   ניתן פסק-דין המזכה את המבקש בקבלת כספים או נכסים, אשר לדעת ראש הלשכה מאפשרים לו לשאת בהוצאות השירות שקיבל, כולו או חלקו, חייב המבקש, לפי דרישת ראש הלשכה, להחזיר ללשכת הסיוע המשפטי את ההוצאות האמורות.
  • ג.   לענין החזרת הוצאות לפי תקנה זו, יילקחו בחשבון הוצאות השירות שנפסקו בפסק הדין לטובת המבקש, בכפוף לאמור בסעיף 6 לחוק.
  • ד.    נוכח ראש הלשכה כי באורח זמני אין ידו של המבקש משגת לשאת בהוצאות השירות, וכי יש יסוד סביר להניח כי יוכל לשאת בהוצאות השירות כעבור תקופה שלא תעלה על שנה אחת מיום שהחליט ראש הלשכה על מתן השירות, רשאי הוא להורות כי מבקש השירות יחזיר את ההוצאות, בסכום אחד או בתשלומים, במועד שיקבע ראש הלשכה. תקנת-משנה זאת איננה גורעת מכל הוראה אחרת לפי תקנות אלה.
 • 9.      הוצאות משפט
  פסק בית המשפט הוצאות שירות לטובת המבקש, יודיע ראש הלשכה למי שחוייב בתשלום אותם סכומים כי עליו לשלמם לאוצר המדינה.
 • 10.   חובות עורכי-הדין
  • א.   עורך-דין שנתמנה לפי תקנות 4(א)(3) או 4(ב), מוטלות עליו, בשינויים המחוייבים, כל החובות וההתחייבויות הקבועות בחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, ובתקנות ובכללים שהותקנו לפיו.
  • ב.   עורך-דין שנתמנה כאמור, יעביר לראש הלשכה, אחת לשלושה חודשים, או בכל מועד אחר שיקבע ראש הלשכה לענין פלוני, דין-וחשבון על המשך טיפולו בכל תיק שנמסר לו על-פי תקנות אלה.
 • 11.   שכר טרחה
  מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנות 4(א)(3) או 4(ב) יקבל מאוצר המדינה שכר טרחה והוצאות הכרוכות בנסיעה ובהחזקת רכב בסכום שלא יעלה על הנקוב בתוספת השניה.
 • 11א. עדכון סכומים (תיקון: תשנ"ה, תשס"א)
  • א.   הסכומים הנקובים בתקנות 1א ו-3א(א) ובתוספות הראשונה והשניה יתעדכנו בשיעור עליית המדד ב-1 בינואר של כל שנה, אם עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
  • ב.   סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
  • ג.    המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות 1א ו-3א(א), התוספת הראשונה וסעיפים 1 ו-2 של התוספת השניה, כפי שהשתנו עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).
 • 11ב. מועד תשלום למי שנתמנה לפי תקנה 4(א)(3) (תיקון: תשס"ג)
  מי שנתמנה לפי תקנה 4(א)(3) והגיש בקשה לתשלום שכר טרחה המלווה בכל המסמכים המאמתים את דרך מתן הייצוג, יהיה זכאי לקבל שכר טרחה והוצאות כאמור בתקנה 11, בתוך 60 ימים מהיום האחרון בחודש שבו הוגשה הבקשה.
 • 12.     ביטול מינוי (תיקון: תשנ"ה)
  • א.   ראש הלשכה, רשאי לבטל מינוי שנתן לפי תקנה 4(א)(3) ו-(ב), אם היה סבור כי מי שמינהו אינו מסוגל להמשיך במתן השירות או שאינו מטפל כהלכה בענין שלגביו נתמנה; לא יבוטל מינוי כאמור, אלא לאחר שניתנה הזדמנות לנותן השירות להשמיע טענותיו.
  • ב.   בוטל המינוי, חייב נותן השירות למסור לראש הלשכה, או למי שראש הלשכה הורה, את כל המסמכים והמוצגים המתייחסים לעניינים שנמסרו לטיפולו לפי תקנות אלה.
  • ג.   (בוטלה)
 • 13.   מתן שירות באזורי פעולה שונים
  היה ענין המחייב מתן שירות ביותר מאיזור פעולה אחד, יתואם מתן השירות בין מנהלי הלשכות.
 • 14.   ערעור על החלטת ראש הלשכה
  • א.   המערער על החלטות ראש הלשכה האמורות בסעיף 5 לחוק, יגיש בקשה בכתב לבית-המשפט תוך שלושים יום מיום שנשלחה או נמסרה לו הודעה על ההחלטה, נשוא הערעור, ויצרף לבקשתו העתק של ההחלטה.
  • ב.   בית-המשפט שלערעור אינו חייב לנהוג לפי תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.

תוספת ראשונה (תקנה 6(3)) ותוספת שניה (תקנה 11) עוסקות בשכר טירחה והוצאות משפטיות, ולא מצאתי טעם להביאן באתר זה (סעדה אריה).

תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה