חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972


אריה סעדה 04.10.11

חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972

עדכון אחרון: ס"ח 2275, תשע"א, עמ' 300, תיקון מספר 10 (תיקון לתיקון 10)

 • 1.     הקמת לשכות סיוע משפטי
  • א.   שר המשפטים מוסמך להקים לשכות סיוע משפטי; דבר הקמתה של לשכת סיוע משפטי יפורסם ברשומות, בציון מקום מושבה ואזור פעולתה.
  • ב.    בראש כל לשכת סיוע משפטי יעמוד חבר לשכת עורכי הדין (להלן - ראש הלשכה).
 • 2.      מתן השירות (תיקון: תשס"ג)
  לשכת סיוע משפטי תיתן שירות משפטי, לרבות ההוצאות הכרוכות בו, בעניינים ובהיקף שנקבעו בתקנות, למי שידו אינה משגת לשאת בהם, או למי שנקבע בתוספת בענינים ובהיקף שנקבעו בה; השירות יינתן על ידי עורך דין מבין עובדי לשכת הסיוע המשפטי או מחוצה לה או על ידי אדם אחר הכשיר כדין ליתן את השירות.
 • 3.     בקשה לקבלת שירות
  • א.   המבקש שירות משפטי יגיש ללשכת סיוע משפטי בקשה על כך בכתב.
  • ב.   השירות המשפטי יינתן אם נוכח ראש הלשכה, לפי מבחנים ששר המשפטים בהתייעצות עם שר הסעד קבע בתקנות, שאין ידו של המבקש משגת לשאת בהוצאות השירות.
  • ג.    ראש הלשכה רשאי לחקור את המבקש ולדרוש ממנו תצהיר ומידע, בעל פה ובכתב, להוכחת פרטי הבקשה.
  • ד.   תעודה מטעם לשכת הסעד של רשות מקומית תשמש ראיה לכאורה שידו של המבקש אינה משגת לשאת בהוצאות השירות.
 • 4.     דחיית הבקשה, הפסקת שירות והחזרת הוצאות
  ראש הלשכה רשאי לדחות בקשת שירות משפטי, אם היה סבור שענינו של המבקש אינו אלא טרדני או קנטרני, או שאין לו על מה לסמוך, או שאין לו בסיס סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות, ורשאי הוא להורות שיופסק שירות שהוחל בו וכי המבקש יחזיר הוצאות שהוציאה הלשכה על שירות שנתנה, הכל כפי שנקבע בתקנות.
 • 5.     ערעור
  • א.   על החלטה של ראש הלשכה לפי סעיפים 3 ו-4 רשאי המבקש לערער לפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה, בדרך ובמועד שנקבעו בתקנות.
  • ב.   הערעור יהיה לפני שופט אחד, והחלטתו תהיה סופית.
  • ג.   בית המשפט רשאי לשקול מחדש ענינו של המערער על סמך ההנחיות שבסעיפים 3 ו-4.
 • 6.     תוצאות המשפט
  הוצאות ושכר טרחת עורך דין שנפסקו לטובת אדם שניתן לו סיוע משפטי, רואים כאילו נפסקו לטובת אוצר המדינה; הוצאות סבירות שהוציא אדם עצמו תשלם לו הלשכה מתוך הסכום שנפסק; והכל במידה שבית המשפט לא הורה הוראה אחרת.
 • 6א.   ייחוד השכר (תיקון: תשמ"ה)
  עורך דין שנתמנה לתת שירות משפטי לפי חוק זה, לא יקבל שכר טרחה והוצאות אלא לפי תקנות שהותקנו לפי חוק זה.
 • 6ב.   סייג לשחרור עורך דין (תיקון: תשמ"ה)
  עורך דין שנתמנה לתת שירות משפטי לפי חוק זה, לא ישתחרר מהמינוי אלא באישור ראש הלשכה שמינה אותו.
 • 7.     ביצוע ותקנות (תיקון: תשנ"ט, תשס"ה)
  שר המשפטים ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות -
  • 1.   הקמת לשכות סיוע משפטי;
  • 2.   העניינים שבהם יינתנו שירותים משפטיים;
  • 3.   היקף השירותים המשפטיים לסוגיהם שיינתנו למבקשים והכללים למתן שירותים אלה וכן חובת השתתפות עצמית של המבקשים בהוצאות מתן השירות המשפטי;
  • 4.   הנסיבות שבהן רשאי ראש הלשכה להורות שיופסק מתן שירות שהוחל בו והנסיבות שבהן חייב המקבל שירות משפטי להחזיר הוצאות שהלשכה הוציאה על שירותים שניתנו;
  • 5.    הסדרים למתן שירות משפטי לפי חוק זה בידי עורכי דין שאינם מעובדי לשכת סיוע משפטי ולתשלום שכר טרחה והוצאות לעורכי דין כאלה;
  תקנות לעניין פסקאות (1) עד (4) יתקין שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר, תקנות לענין פסקה (3) גם בהתייעצות עם לשכת עורכי הדין, ותקנות לענין פסקה (5) בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם לשכת עורכי הדין.
 • 8.      שמירת דינים
  אין בחוק זה כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט למנות סניגור בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965.
 • 9.      תחילה ותחולה הדרגתית (תיקון: תשס"ג, תשס"ד, תשס"ט)
  • א.    מתן השירות המשפטי כאמור בפרט 1 בתוספת יוחל בהדרגה, בהתאם לצווים שיקבע שר המשפטים; ההחלה יכול שתהיה לפי מקומות, אזורים או סוגי הליכים, ותושלם לא יאוחר מיום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006). בוטל (תשס"ט)
  • ב.    ייצוג כאמור בפרט 2 בתוספת יוחל בהדרגה לפי אזורים, בבתי חולים ובמועדים כפי שיקבע שר המשפטים בצווים ובלבד שההחלה תושלם לא יאוחר מיום י"ב בניסן התשס"ז (31 במרס 2007).

תוספות

 • 1.      תוספת (תיקון: תשס"ג, תשס"ד, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט) (סעיף 2)
  • 1.   לאדם שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף 375א (סעיף 375א ייבוטל ב-15/9/2008) או סעיפים 375א או 377א(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או עבירות נלוות, בכל הנוגע -
   • א.    להליכים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, וסעיף 3 לא יחול;
   • ב.    להליכים אזרחיים הנובעים מביצוע העבירות כאמור, וסעיף 3 לא יחול.
  • 2.   לחולה המאושפז על פי הוראת אשפוז או הנמצא בטיפול מרפאתי על פי הוראה לטיפול מרפאתי, לפי הוראות חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, בכל הנוגע -
   • א.   לייצוג לפי סעיף 29א בדיונים בפני ועדה פסיכיאטרית, וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו;
   • ב.   לייצוג לפי סעיף 29א בדיונים בערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי הוראות סעיף 29 לחוק האמור, וסעיף 3 לא יחול.
  • 3.   לקטין שבן משפחתו הגיש בקשה למתן צו הגנה מפניו לפי הוראות סעיף 3א לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1995, בכל הנוגע -
   • א.   לייצוג בהליך לפי סעיף 3א(ב)(4) לחוק האמור, וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו;
   • ב.   לייצוג בערעור על החלטה לפי סעיף 3א(ב)(4) לחוק האמור, וסעיף 3 לא יחול.
  • 4.   למשתתף כהגדרתו בסעיף 37 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 )תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004, בכל הנוגע להליכים לפי סעיפים 46 ו-47 לחוק האמור ולהליכים אחרים הנובעים מהם, וסעיף 3 לא יחול.
  • 5.   להורה לפי הוראות סעיף 42 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, בכל הנוגע -
   • א.   לייצוג בהליכים לפי סעיפים 10, 12(ג), 13 ו-13א לחוק האמור - וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו;
   • ב.   לייצוג בערעור על החלטה בהליכים לפי סעיפים 10, 12(ג), 13 ו-13א לחוק האמור - וסעיף 3 לא יחול.
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה