מענקים לילדים יתומים - מקרנות ועזבונות לטובת המדינה


בדף המידע - מי זכאי למענק לילדים יתומים במחלקה לוועות ערר וטיפול בבודדים?, מטרות המענק, גובה המענק, נוהל הגשת הבקשה וטיפול בבקשה, ואמות מידה למענק עבור טיפולי שיניים.

אריה סעדה 24.12.11

מענקים לילדים יתומים - מקרנות ועזבונות לטובת המדינה

מאת אריה סעדה עדכון: 24/12/2011
 

 

א. כללי | ב. הזכאים למענק | ג. מטרות המענק | ד. מענק לצרכים חריגים | ה. גובה המענק | ו. נוהל הגשת הבקשה | ז. דרכי עבודת הוועדה | ח. אמות מידה למענק עבור טיפולי שיניים

 

הקרן מסייעת ליתומים מאב או מאם או לילד נטוש משני הוריו עד גיל 19, וניתנת תוספת לילד נכה או מוגבל הגרים בקהילה או במשפחת אומנה או במעון פנימייה. המידע עודכן בחוזר מנהל הכללי ס"ח 189, מרץ 2009. מצ"ב טופס בקשה (נספח א'), מומלץ להעבירו לפורמט של הרשות המקומית.

א.   כללי

בעקבות תרומות ועזבונות לטובת המדינה עבור ילדים יתומים בישראל שהתקבלו במשרד הרווחה, המנהל הכללי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מינה ועדה למתן מענקים לילדים יתומים בקהילה ובמעונות באחריות  המחלקה לוועדות ערר וסיוע לבודדים. אחראית לרכז ולטפל בכל הבקשות.

המענקים ניתנים ליתומים בקהילה - עפ"י המלצותיהם של העו"סים במחלקות לשירותים חברתיים, וליתומים במסגרות חוץ ביתיות - עפ"י המלצת העו"סים במעונות או מנהלי המעונות.

ב.   הזכאים למענק

הזכאים למענק הם ילדים עד גיל 19 יתומים או נטושים נזקקים, הגרים בקהילה ומומלצים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים או השוהים במסגרות חוץ ביתיות ומומלצים על ידי המסגרת או השוהים באומנה ומומלצים על ידי המפקח המחוזי לאומנה.
ילד יתום הוא ילד שאביו או אמו נפטרו.
ילד נטוש הוא יליד הזכאי לגמלת ילד נטוש על ידי המוסד לבטוח לאומי לאחר שנעזב ע"י שני הוריו, או שניטש ע"י הורה אחד וההורה השני נעדר או אינו גר עמו, ונבצר ממנו למלא דרך קבע את חובותיו כלפי הילד.

ג.   מטרות המענק

המענק הניתן ליתום, מיועד לשימוש מיידי ולא לחיסכון. והוא מיועד אך ורק להשלמת צרכיו האישיים של הילד היתום, שאין כל מקור אחר למימונם. במסגרת חוץ ביתית המענק יהווה תוספת לסל הוצאות נילוות.

1. הצרכים האישיים שעבורם יינתן המענק לילד בקהילה:

 1. דמי כיס - עד כ-20% מסכום המענק.
 2. ביגוד והנעלה.
 3. הוצאות אישיות לבר מצווה או בת מצווה.
 4. השתתפות בהוצאות לציוד לביה"ס.
 5. הוצאות מיוחדות לילדים חריגים.
 6. ספרים, חוגים, שיעורי עזר.
 7. קייטנות וטיולים.
 8. השתתפות ברכישת מחשב.
 9. ריהוט לחדר ילדים.
 10. משחקים (לגיל הרך)
 11. השתתפות בנסיעה לחו"ל במסגרת משלחות לחו"ל.
 12. טיפולי שיניים.

2.  הצרכים האישיים שעבורם יינתן המענק לילד במעון פנימייה:

 1. דמי כיס - עד כ-20% מסכום המענק.
 2. ביגוד והנעלה.
 3. הוצאות אישיות לבר-מצווה או בת מצווה או לטקס בגרות אחר.
 4. רכישת תשמישי קדושה לילד.
 5. השתתפות בהוצאות לציוד לביה"ס.
 6. לציוד ומכשור לפיתוח כשרונות (כלי נגינה וציוד לפיתוח אומנויות).
 7. רכישת מחשב אשר יהיה רכושו הפרטי של הילד.
 8. השתתפות בשיעורי נהיגה (רק לאחר הצגת רשיון נהיגה).
 9. אירוח בחופשות מעבר למתוקצב. 
 10. השתתפות בנסיעה לחו"ל במסגרת משלחות לחו"ל.
 11. טיפולי שיניים מיוחדים שאינם כלולים בפוליסת הביטוח.

3. הצרכים האישיים שעבורם יינתן המענק לילד במשפחת אומנה:

 1. רכישת ציוד ומכשור לפיתוח כשרונות.
 2. רכישת מחשב אשר יהיה רכושו הפרטי של הילד.
 3. השתתפות בנסיעה לחו"ל במסגרת משלחות לחו"ל.
 4. השתתפות בשיעורי נהיגה (רק לאחר הצגת רשיון נהיגה).
 5. טיפולי שיניים מיוחדים שאינם כלולים בפוליסת הביטוח.

ד.   מענק לצרכים חריגים

החלטות הוועדה על צרכים חריגים בלבד בנושאים: ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, הוראה מתקנת, טיפול פסיכולוגי, יתקבלו אך רק בהמלצת גורם מקצועי  כגון קליניאי תקשורת, פסיכולוג, ובהיעדר כיסוי תקציבי ממקום אחר.

ה.   גובה המענק

גובה המענק יינתן עפ"י הרשימה שלהלן:

ילד במעון פנימייה                          2,000   ש"ח
ילד ראשון בקהילה                        2,000    ש"ח
ילד שני ואילך בקהילה                   1,500    ש"ח
תוספת לכל ילד נכה או מוגבל   1,000    ש"ח
ילד נכה הוא ילד זכאי לקבל קצבת נכות מהמוסד לבטוח לאומי.

ו.   נוהל הגשת הבקשה

בקשה ניתן להגיש אחת לשנה לילד יתום, על גבי טפסים המצ"ב למעט עבור טיפולי שיניים שמפורטים בסעיף ח' ובצרוף:

 1. צילום תעודת זהות של אחד ההורים;
 2. תעודת פטירה של ההורה או ההורים;
 3. אישור על קבלת קצבת שאירים מהמוסד לבטוח לאומי;
 4. לילדים נכים או מוגבלים יש לצרף אישור על קבלת קצבת נכות מהמוסד לבטוח לאומי.

יש להקפיד ולסמן את מטרת הבקשה, למלא במדויק את מספר הזהות של הילדים ואת כל הפרטים, וכן את שם האחראי שעל שמו תירשם ההמחאה או ה"הודעה לקבלת תשלום".
פניה שחסרים בה פרטים או טפסים מלווים, לא תטופל ותוחזר לשולח.

 1. בקשות עבור יתומים בקהילה יועברו על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, רק עבור הילדים הנמצאים בטיפולם והמשפחה עונה לקריטריונים הנ"ל.
 2. בקשות ממעונות פנימייה עבור היתומים יועברו באמצעות העובדים הסוציאליים או מנהלי המעונות הנוגעים בדבר, המאשרים נזקקות והימצאותו של היתום במעון.
 3. בקשות עבור יתומים ששוהים במשפחת אומנה יועברו על ידי הובד הסוציאלי של הארגון המפעיל עם העתק למפקח המחוזי על האומנה לפחות חצי שנה לאחר תחילת הסידור במשפחת האומנה.

תנאי מקדים והכרחי למשלוח הבקשה הוא העברת קבלות מקור כנדרש על מענקים קודמים (אם היו) שהועברו למבקש בקהילה או במסגרת החוץ ביתית.
אישור המענקים מותנה במגבלות התקציב.
יש לשלוח את הטפסים למחלקה לוועדות ערר וסיוע לבודדים, כאשר על האישור חתום מנהל המחלקה, או מנהל המעון או מפקח מחוזי על האומנה.

ז.   דרכי עבודת הוועדה

 1. מזכיר הוועדה בודק את הבקשות ומאמתן מול מרשם האוכלוסין, מול מערכת נתוני היסוד, מול והמערכת פנימית,ומוודא כי התקבלו קבלות על מענקים קודמים, ומביאן לדיון בוועדה לסיוע ליתומים.
 2. כאשר אושרה הבקשה עבור ילד יתום או נטוש בקהילה או באומנה תישלח "הודעה לקבלת תשלום", עבור ילדים יתומים במעון תישלח העברה של הסכומים שאושרו עבור הילדים לחשבון הבנק של המעון. למעון יועבר מכתב המציין את שמות הילדים עבורם ניתן המענק.
 3. האחראי לקבלת ההמחאה או ל"הודעה קבלת התשלום" יחתום בכתב ההתחייבות (נספח ב'), לבצע את ההוצאות עבור הילד היתום או הנטוש, ולהעביר - תוך חצי שנה מיום קבלת המענק - קבלות או חשבוניות מס במקור על ההוצאות שאושרו ע"ג הטופס המצ"ב.

ח.   אמות מידה למענק עבור טיפולי שיניים

1.   כללי

 1. מענקים לילדים יתומים עבור טיפולי שיניים יינתנו מתוך כספים שהקציבה לנושא ועדת עיזבונות או תורמים אחרים.
 2. חברי ועדת יתומים, בשיתוף עם הנהלת המחלקה לבריאות השן במשרד הבריאות, בחנו את ההיבטים השונים הקשורים לטיפולי שיניים לילדים ובהתאם לכך קבעו את הקריטריונים, המופיעים להלן בסעיף 3 ואילך.
 3. המחלקה לוועדות ערר וסיוע לבודדים אחראית לרכז ולטפל בכל הבקשות לסיוע המועברות באמצעות העובדים המוסמכים לכך, על גבי טופס הבקשה, המצ"ב. 

2.   סוגי הטיפול

המענק יינתן רק לסוגי טיפול שאינם נמצאים בסל הבריאות.

 1. טיפולים משמרים ומשקמים לילדים יתומים נזקקים בפנימיות חינוכיות.
 2. טיפולים מיוחדים וחריגים, כולל טיפולים אורתודנטים, לילדים יתומים בפנימיות המסודרים באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.
 3. טיפולים אורתודנטים, לאחר שהושלמו תחילה טיפולים משמרים, הכוללים טיפול בעששת, בסתימות וכו'.

3.   אוכלוסיית היעד

ילד יתום או נטוש מגיל 6 עד 19 הזכאי לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי.

4.   גובה המענק

 1. לטיפולים משמרים עד סכום של 5,000 ש"ח.
 2. לטיפולים אורתודנטים או חריגים עד סכום של 8,000 ש"ח
 3. שילוב בין מענק ילד יתום למענק עבור טיפול שיניים - מתן המענק לטיפולי שיניים לילד לא יפגע, בזכותו לקבל מענק רגיל לילד יתום עפ"י סעיף ה' לעיל.
 4. השלמה למענקים מגורמים שונים - יאושר מענק לטיפולי שיניים כהשלמה למענקים מכל גורם אחר.

5.   נוהל הגשת הבקשה

 1. העו"ס במחלקה לש"ח או במסגרת החוץ ביתית יפנה את הילד לרופא שיניים במרפאה ציבורית, קהילתית או מרפאה פרטית עם "טופס בקשה לריפוי דנטלי" או "טופס ליישור שיניים במסגרת חוץ ביתית" לשם קבלת הצעת תוכנית הטיפול.
 2. כאשר עלות הצעת תוכנית הטיפול היא עד 2,000 ש"ח יפנה העו"ס המטפל את הבקשה לוועדה.
 3. כאשר עלות הטיפול היא מעל 2,000 ש"ח יפנה העו"ס את ההצעה לגבי זיוה ביטון באגף בריאות השן, משרד הבריאות, רח' רבקה 29 ירושלים 962000 .
 4. עם קבלת אישור על תוכנית הטיפול ממשרד הבריאות יפנה העו"ס את כל המסמכים לוועדה.
 5. אישרה הוועדה את המענק יועבר סכום המענק לפי סעיף 4 לעיל.
 6. גובה התשלום הראשון שיועבר לא יעלה על 50% מעלות תוכנית הטיפול.
 7. התשלום השני יועבר לאחר קבלת הקבלה/חשבונית מס מקור עבור החלק הראשון של הטיפול, בצירוף אישור של הרופא והאחראי על החניך על ביצוע הטיפול.
 8. עם סיום הטיפול יעביר העו"ס המטפל קבלה/חשבונית מס עבור החלק השני של הטיפול כולל אישור הרופא והמשפחה על סיום הטיפול
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה