קבלת דירה בשכירות בשיכון הציבורי


בדף מידע זה ניתן הסבר על הכללים של משרד הבינוי והשיכון בקביעת זכאות להקצאת דירות מתפנות, החלפת דירות ודירות נכסי רכישה בשכירות מדורגת בשיכון הציבורי. הקצאת הדירות לאכלוס בשכירות לזכאים היא רק בדירות פנויות המנוהלות על ידי החברות המאכלסות כמו עמידר, עמיגור וכדומה.

אריה סעדה 04.05.11

קבלת דירה בשכירות בשיכון הציבורי

מאת אריה סעדה עדכון: 04/05/2011
 

 

א. מי זכאי? | ב. הזכאות המיוחדת לנכה | ג. אופן הגשת הבקשה לקבלת דירה | ד. אופן הטיפול בבקשה לקבלת דירה | ה. מי זכאי להחליף דירה בשיכון הציבורי | ו. אופן הגשת הבקשה להחלפת דירה | ז. דרכי הטיפול בבקשה להחלפת דירה | ח. ועדות חריגים | ט. הקריטריונים להקצאת דירות צמודות קרקע | י. סדר הקדימויות בהקצאת דירות | יא. הטיפול במקרים שלא נמצא להם פתרון (מסלול נ"ר)

 

בדף מידע זה ניתן הסבר על הכללים של משרד הבינוי והשיכון בקביעת זכאות להקצאת דירות מתפנות להחלפת דירות ולדירות נכסי רכישה בשכירות מדורגת בשיכון הציבורי. הקצאת הדירות לאכלוס בשכירות לזכאים היא רק בדירות פנויות המנוהלות על ידי החברות המאכלסות כמו עמידר, עמיגור וכדומה. ראה פסק דין עת"מ 2382/09 מנובמבר 2010 לגבי הקצאת דירות לרווקים.

א. מי זכאי?

זכאי לקבלת דירה בשיכון הציבורי הוא מי שעונה על התנאים הבאים:

 1. המבקש הוא תושב ישראל שאינו עולה או תושב ארעי והוא בעלי תעודת זהות ישראלית או מספר זהות ישראלי. במקרה של משפחה, ייכללו בחישובי הזכאות רק בני משפחה בעלי תעודת זהות או מספר זהות.
 2. המבקש הוא חסר דירה. חסר דירה הוא יחיד בגיל 21 ומעלה או משפחה, שאין ולא היו להם לאחר מאי 1971 בנפרד או במשותף עם אחר זכויות בדירה או בחלק מדירה בשלבי בניה (לרבות רישום פורמלי) למעט דירה שנרכשה מכוח חוזה שנחתם במשך שנתיים שקדמו לתאריך ההרשמה או מתאריך עדכון התעודה, המאוחר מבין השניים, ותמורתה טרם שולמה במלואה. אדם עם מוגבלות שקבל דירה מהוריו בירושה או במתנה או בר-רשות ליחידת דיור במשק חקלאי או נחלה ביישוב קהילתי אינו נחשב לחסר דיור. אם הוא קבל סיוע ממשלתי לרכישת דירה במענק, ההלוואה או בפיצוי פינוי מהמדינה או מטעמה, או הוא החזיק בדירה בשיכון הציבורי במשך 12 חודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה נחשב כמי שאינו חסר דירה.
 3. המבקש עם שלושה ילדים לפחות, ואם הוא נכה זכאותו כאמור בפרק ב'. ילד ייחשב אם הוא רווק חסר דירה, שטרם מלאו לו 21 הסמוך על שולחן מבקש הסיוע. הריון מהחודש החמישי ייספר כילד, אבל ילד המתגורר אצל המבקש במסגרת אומנה לא ייספר. ילד בחזקת הורה גרוש ייחשב רק לפי הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין והילד נימצא ברשותו בפועל.
 4.  המבקש ממצה את כושר השתכרות כמפורט בסעיפים הבאים:
  1. משפחה שלאחד מבני הזוג נקבעה דרגת אי-כושר השתכרות יציבה של 75% ומעלה ובתנאי שמקבלת קצבה למשפחה ולא ליחיד.
  2. משפחה שלשני בני הזוג נקבעה דרגת אי-כושר השתכרות יציבה של 75% ומעלה.
  3. המשפחה מקבלת קצבת הבטחת הכנסה במשך שנתיים ברציפות.
  4. משפחה המתקיימת משכר עבודה או מהכנסה אחרת (פנסיה או גמלה של המוסד לביטוח הלאומי: גמלת נכות מעבודה, גמלת נכות בשיעור של עד 74%, דמי מזונות, קצבת שאירים וכדומה), ובנוסף מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי גמלת השלמת הכנסה במשך 24 חודשים לפחות.

ב. הזכאות המיוחדת לנכה

 1. משפחה שאחד מבני הזוג הנו נכה הרתוק לכיסא גלגלים או יחיד נכה הרתוק לכסא גלגלים ובתנאי שסך הכנסותיהם אינו עולה על השכר הממוצע במשק. נכה על כיסא גלגלים יחשב מי שהוא בעל אישור ממשרד הבריאות לפיו המבקש רתוק לכיסא גלגלים שאינו מסוגל לעלות מדרגות ושאושר ע"י המשרד כזכאי להשתתפות במימון עבור רכישת כסא גלגלים.
 2. זוג נשוי, שאחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% אי-כושר השתכרות יציבה ומקבל קצבה כמשפחה וסה"כ הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה המתעדכנת מעת לעת (4,832 נכון ליולי 2007) ולהם שני ילדים ומעלה.
 3. זוג נשוי, שאחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% אי-כושר השתכרות יציבה ומקבל קצבה כמשפחה וסה"כ הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה המתעדכנת מעת לעת (4,832 נכון ליולי 2007) ולהם ילד אחד לפחות שמקבל גמלת נכות בשיעור של 100% מהמוסד לביטוח לאומי.
 4. זוג נשוי, מעל 5 שנים ללא ילדים, שכל אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% אי-כושר השתכרות יציבה וסה"כ הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה המתעדכנת מעת לעת (4,832 נכון ליולי 2007).
 5. זוג נשוי, שכל אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% אי-כושר השתכרות יציבה ולהם ילד אחד לפחות (לא כולל הריון) וסה"כ הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה המתעדכנת מעת לעת (4,832 נכון ליולי 2007).

בחישוב ההכנסות במשפחה, יילקחו בחשבון ההכנסות של כל בני המשפחה למעט הכנסות של "ילדים" מעל גיל 21. לא יילקחו בחשבון גם פדיון חופשות בונוס כספי תלת חודשי, חצי שנתי, שנתי, משכורת 13, דמי הבראה, דמי ביגוד, קצבת ילדים, קצבת ניידות וקצבה בשל ילד נכה, גמלת שירותים מיוחדים, גמלת מוגבלות קשה. תשלום שכרו של לעובד זר יקוזז מסכום ההכנסות.

ג. אופן הגשת הבקשה לקבלת דירה

"חסרי דירה", כאמור בסעיף א(2), שלהם תעודת זכאות תקפה ומבקשים דירה בשיכון הציבורי יפנו לסניף החברה, המספקת שירותי שכר דירה בשיכון הציבורי עבור משרד הבינוי והשיכון, בו הגישו בקשתם לסיוע בדיור.

המסמכים הנדרשים:

 1. מכתב הסבר בו מפורטת ומנומקת בקשתם.
 2. תעודת זכאות בתוקף (נמצאת בדרך כלל בסניף ספק שירותי דירה).
 3. אישורי הכנסה של כל אחד מבני המשפחה, למעט ילדים מעל גיל 21.
 4. תדפיס בנק של חשבון עובר ושב של שלושת החודשים האחרונים.
 5. נכה על כיסא גלגלים, בנוסף לאמור לעיל, יצרף אישור משרד הבריאות לפיו המבקש רתוק לכיסא גלגלים ואינו מסוגל לעלות מדרגות ואושר לו השתתפות במימון לרכישת עבור כסא גלגלים. בנוסף ימציא הערכה תפקודית מאורטופד וכן טופס תפקידי סיעוד החתום ע"י אחות מוסמכת או רופא קופת חולים.
 6. במקרה של בעיה רפואית אחרת מזו המצוינת בסעיף ה' לעיל יש לצרף אישורים רפואיים מפורטים ועדכניים, החתומים על ידי רופא מטעם מוסד רפואי מוכר (בית חולים, קופת חולים, מרפאות משרד הבריאות) וכן טופס תפקודי סיעודי החתום ע"י אחות מוסמכת או רופא קופת חולים. האישורים הרפואיים יהיו עדכניים לששת החודשים האחרונים והסמוכים להגשת הבקשה.
 7. המבקש לקבל דירה בשיכון הציבורי בישוב כפרי יצרף אישור ועדת קבלה יישובית ואישור בר רשות מהסוכנות היהודית או מהסתדרות ציונית. 
 8. כל מסמך אחר התומך בבקשה.

ד. אופן הטיפול בבקשה לקבלת דירה

לאחר הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים -

 1. ספק שירותי שכר דירה בודק את הנתונים על פי המסמכים הנלווים ומעביר את התיק האישי וכל המסמכים למחוז משרד הבינוי והשיכון המטפל ביישוב המגורים.
 2. רכז האכלוס במחוז פותח תיק פונה ממוחש או מקליד נתונים לתיק קיים.
 3. אם חסרים נתונים, רכז האכלוס במחוז פונה לספק שכר דירה או לפונה להשלמת הנתונים והמסמכים הנחוצים לדיון בוועדה המחוזית.
 4. אם יש טענות לבעיות רפואיות בגינן מבקשים הזכאים תנאי דיור מיוחדים ההולמים את מצבם הרפואי, והבקשה נתמכת במסמכים רפואיים מועברים המסמכים לחוות דעת היועץ הרפואי.
 5. אם מנתוני המבקש הסיוע עולה כי יש בהם כדי להמליץ על מתן דירה בשיכון הציבורי, התיק מועבר לבדיקת אימות נתוני הכנסות. למשפחות חד הוריות, (שלא בוצעו לגביהן בדיקת קיום ידוע בציבור במהלך חצי השנה הסמוכה ובטרם הגשת הבקשה) תבוצע בדיקת ידוע בציבור ובמידה ומהבדיקה עולה כי קיים ידוע בציבור ייבדקו הכנסותיו.
 6. רכז האכלוס מעביר את התיק הכולל את כל המסמכים לדיון בוועדה המחוזית.
 7. הוועדה המחוזית דנה ומקבלת החלטות לגבי פרטי הזכאות וגודל הדירה.
 8. חסרי דירה שנמצאו זכאים ואושרו לקבלת דירה בשיכון הציבורי ובנוסף לכך המבקש או אחד מבני המשפחה הינו נכה הרתוק או זקוק לכיסא גלגלים, ביישוב בו מתגוררים מלאי הדירות המתפנות מצומצם יירשמו כזכאים לדירה בשכירות ולחילופין לדירת נכסי רכישה (נ"ר).
 9. בקשות שאינן בתחום סמכות הוועדה המחוזית מועברות לדיון בוועדת חריגים.

ה. מי זכאי להחליף דירה בשיכון הציבורי

תושבים המשכירים דירה המנוהלת על ידי חברה מאכלת או על ידי חברה ממשלתית עירונית לדיור, ואין ולא היו להם זכויות בדירה אחרת במקביל לתקופה בה השכירו את דירה הנוכחית, והם עונים על אחת מההגדרות הבאות:

 1. נכה על כיסא גלגלים אשר מתקיימים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים:
  1. הוא גר בקומה שאינה קומת קרקע בבניין ללא מעלית או שיש בבניין מעלית אך הגישה אליה או הפתח או העומק של המעלית אינם מתאימים לכיסא גלגלים.
  2. הוא גר בדירה שאינה מתאימה (לא מחמת צפיפות) ואינה ניתנת להתאמה למגבלותיו על פי חוות דעת של מרפא בעיסוק מטעם מוסד רפואי מוכר (קופת חולים, משרד הבריאות) ומהנדס מטעם החברה המאכלסת.
 2. בעל מגבלה פיזית המתבטאת במצב תפקודי אשר מקשה על הדייר בשיכון הציבורי להגיע לדירה בה מתגורר ובשל מגבלתו קבע הוועדה הרפואית כי קיים הכרח להחליף את הדירה בה מתגורר לדירה שתתאים למגבלותיו. מדובר במצוקה בריאותית בלבד והיא אינה כוללת מגבלות אחרות כגון: חברתיות, גיל מבוגר, צורך בקרבת מגורים לבני משפחה או סביבה תומכת אחרת, התרחקות מסביבה משפיעה באופן שלילי וכדומה - בקשות אלו יטופלו במסגרת של ועדות החריגים לאכלוס. שינוי במקום מגורים בגין מצוקה רפואית יהיה באותה השכונה או בשכונה דומה ברמתה, פרט למקרים בהם קיימת המלצה מנומקת על ידי היועץ הרפואי המחוזי על שינוי יישוב.
 3. משפחה המתגוררת בתנאי צפיפות המחושבת לפי מספר החדרים ומספר הנפשות. כאשר יש הכרח בהקצאת חדר נפרד עפ"י חוות דעת היועץ הרפואי, תחושב הצפיפות כדלקמן: מספר הנפשות במשפחה פחות נפש אחת מחולק במספר חדרים פחות חדר אחד.

ו. אופן הגשת הבקשה להחלפת דירה

דיירי השיכון הציבורי המבקשים החלפת דירה יפנו  לסניף החברה המאכלסת בו הם מטופלים וימלאו טופס בקשה. הנתונים ימולאו מתוך מסמכים מקוריים (תעודת זהות ואסמכתאות אחרות) ונתוני הנכס לפי הרישומים בחברה המאכלסת. הפונים ימסרו את המסמכים הבאים במקור או בהעתק נאמן למקור:

 1. צילום תעודת זהות וספח.
 2. מכתב הסבר בו מפורטים הנימוקים לבקשה.
 3. נכה על כיסא גלגלים, צריף לצרף אישור משרד הבריאות לפיו הוא רתוק לכיסא גלגלים ואינו מסגל לעלות מדרגות ואושר לו השתתפות במימון לרכישת עבור כסא גלגלים. בנוסף הוא ימצא הערכה תפקודית מאכלוס וכן טופס תפקידי סיעוד החתום על ידי אחות מוסמכת או רופא קופת חולים.
 4. אדם עם בעיה רפואית אחרת, מתבקש לחתום על הצהרה על ויתור סודיות בנוגע למצבו הרפוא,. ולצרף אישור רפואי, עדכני לשלושת החודשים האחרונים, ממוסד רפואי מוכר עם פירוט הבעיה הרפואית והמגבלות הנובעות ממנה, בהתאם לדף ובו שאלות מנחות לרופא. המטרה היא למנוע הבאת אישור רפואי הכולל רשימת אבחנות אשר רשומות בכרטיס הרפואי מבלי שתצוין לידן חומרתן, ופגיעתן ביכולת תפקודו. הפונה יכל לצרף כל מסמך רפואי עדכני לשלושת החודשים האחרונים.
 5. המבקש להחליף דירה בישוב כפרי בו הוא מתגורר ונמצא במעמד של "מועמד לחברות" ימציא אישור מחודש של ועדת הקבלה. אם הפונה מבקש להחליף דירה בישוב אחר ימציא אישור ועדת הקבלה ואישור בר רשות מהסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית.
 6. כל מסמך אחר או נוסף התומך בבקשה.

ז. דרכי הטיפול בבקשה להחלפת דירה

 1. רכז החברה המאכלסת ממלא את טופס הבקשה ומאמת את הנתונים לפי המסמכים הנלווים, ומחתים את מבקשי הסיוע.
 2. החברה המאכלסת מעבירה את תיק הבקשה כולל כל המסמכים למחוז משרד הבינוי והשיכון המטפל בישוב המגורים.
 3. במחוז נפתח תיק פונה ממוחשב.
 4. אם חסרים נתונים, המחוז מבקש מהחברה המאכלסת להשלימם.
 5. אם הבקשה נובעת מסיבות רפואיות ונתמכת ע"י אישורים רפואיים, מועברים המסמכים לחוות דעת היועץ הרפואי. במקרים בהם חוות הדעת הסופית מותנית בייעוץ עם מומחה, יופנה המבקש, על ידי היועץ של המשרד, למרפאה בה הוא מטופל או למוסד רפואי אחר על פי הנחיית היועץ, להביא חוות הדעת המבוקשת. היועץ הרפואי יכול בעת הצורך להיעזר בחברת חקירות לצורך קבלת מידע על תפקודו היומיומי של המבקש. במקרה זה, רכז המחוז יקבל תדרוך מתאים מהיועץ.
 6. במידת הצורך המחוז שולח נציג מהחטיבה הטכנית לבדיקת הדירה ומיקומה כולל מספר מדרגות, דרכי גישה, מספר קומות, מעלית (אם יש).
 7. אם עולה ספק כל שהוא לגבי נתונים שנמסרו, נתונים שיש בהם כדי להשפיע על קביעת הזכאות, המחוז יכול ליזום בדיקת אימות נתונים.
 8. המלצות היועצים הרפואיים להורדת קומה, חדר נפרד, או העברה ליישוב אחר תועברנה לועדה הרפואית לקבלת חוות דעת רפואית.
 9. במקרה של העברה ליישוב אחר בגין היעדר טיפול מתאים באזור או מקום המגורים, יש להעביר כהמלצה לוועדה רפואית גם כשהדירה הצפויה היא מהמלאי.
 10. התיק מועבר לוועדה המחוזית עם כל המסמכים בצירוף טופס לדיון בוועדה המתאימה.
 11. בקשות של משפחות המתגוררות בדיור תקני בשיכון הציבורי ולא מתקיימים לגביהן תנאי מצוקה של בריאות או צפיפות כמוגדר בנוהל, תדחנה בוועדה המחוזית. ערעור על הדחייה יוגש לחברה המאכלסת ויועבר לדיון בוועדת חריגים עליונה.
 12. בקשות להעברה ליישוב במחוז אחר מועברת לדיון בוועדה עליונה אזורית, לאחר בדיקת הזכאות, וקבלת חוות דעת ממנהל מחלקת האכלוס המטפל בישוב המבוקש.

ח. ועדות חריגים

בקשות או ערעורים שאין בסמכות הוועדה המחוזית לדון בהם, או בקשות להעברת דיירי השיכון הציבורי מדירה גדולה לדירה קטנה יותר בקומת קרקע, יועברו לדיון בוועדת חריגים עליונה.

בסמכות הועדה העליונה האזורית לאשר דירה גדולה יותר ממה שנקבע בנוהל, בתנאי שדירה זו הוצעה לכל המשפחות הזכאיות לדירה בגודל זה, וסירבו לקבלה.

בסמכות הוועדה העליונה להסיר התניה על החזרת דירה בשיכון הציבורי במקרה של נשים מוכות המבקשות השתתפות בשכר דירה לאחר השנה הראשונה, ובן הזוג מחזיק בדירה בשיכון הציבורי.

ט. הקריטריונים להקצאת דירות צמודות קרקע

הקצאת דירות צמודות קרקע תתבצע לפי הקריטריונים הבאים
א. נכים רתוקים לכיסאות גלגלים.
ב. משפחה שוועדה רפואית מצאה שיש הכרח למגורים בקומת קרקע.
ג. משפחה שיש בה נכה שנקבע לו אי-כושר השתכרות 75% ומעלה לצמיתות.
ד. אם יש משפחת נכים הרתוקים לכסא גלגלים או שוועדה רפואית החליטה על הכרח למגורים בקומת קרקע, ובמלאי יש רק דירה קטנה, יועבר המקרה לדיון באגף אכלוס עם אומדן עלות ההרחבה ראשונית.

י. סדר הקדימויות בהקצאת דירות

לכל סוג דירה ביישוב נתון מופקת רשימת זכאים לפי סדר קדימויות הראשי הבא:

 1. דיירי השיכון הציבורי שאושרו בגלל מצוקה בריאותית המחייבת קומה נמוכה או קומת קרקע כמפורט בנוהל זה.
 2. דיירי השיכון הציבורי שאושרו להחלפה דירה בגין צפיפות או בגלל סיבה אחרת ולאחד המבקשים הראשיים יש גמלת אי-כושר השתכרות יציבה בשיעור 75% ומעלה מהמוסד לביטוח לאומי.
 3. דיירי השיכון הציבורי שאושרו בגלל צפיפות.
 4. דיירי השיכון הציבורי שאושרו בגלל סיבה אחרת.
 5. חסרי דירה שאושרו לקבלת דירה בשיכון הציבורי ולהם מצוקה בריאותית המחייבת קומה נמוכה או קומת קרקע על פי חוות דעת ועדה רפואית.
 6. חסרי דירה שאושרו לקבלת דירה בשיכון הציבורי ולאחד המבקשים הראשיים יש גמלת אי-כושר השתכרות יציבה בשיעור 75% ומעלה מהמוסד לביטוח לאומי.
 7. חסרי דירה שאושרו בגלל סיבה אחרת.

* ליחידים, חסרי דירה, לא תינתן עדיפות בדוח הקדימויות.

סדר קדימויות משני
אם יש יותר מזכאי אחד עם אותם הנתונים ידורגו המועמדים הזהים ביניהם לפי:

 1. מספר הנפשות במשפחה.
 2. צפיפות.
 3. משך זמן ההמתנה מתאריך האישור הראשון.

יא. הטיפול במקרים שלא נמצא להם פתרון (מסלול נ"ר)

במקרים המפורטים להלן יבוצע בירור בזמן דיוני הוועדה המחליטה האם יש דירה הולמת או מה הסיכוי להתפנות דירה כזו בטווח זמן סביר. אם מתברר שאין סיכוי לדירה מתאימה, ישובץ המבקש בדוחות ממתינים ובמקביל יבצע המחוז פעילות יזומה כמפורט להלן, למציאת פתרון חלופי:

 1. נכים על כיסא גלגלים שהם חסרי דירה - אם לא נמצא פתרון במסגרת הדירות המתפנות, יועבר התיק למנהל מחלקת אכלוס לאישור זכאות לדירת נכסי רכישה (נ"ר).
 2. נכים על כיסא גלגלים שהם דיירי השיכון הציבורי  - תבדק האפשרות להתקין מעלון או רמפה ו/או לבצע שינויים בדירה הנוכחית, בתיאום עם המרפא בעיסוק ועם מהנדס החברה המאכלסת. אם קיימת אפשרות התאמת הדירה, ימומן הביצוע מתקציב מוגבלים בניידות. אם לא קיימת אפשרות זו, יועבר התיק לטיפול במסלול נכסי רכישה (נ"ר).

משרד השיכון מאשר רכישה של דירה באמצעות החברה המשכנת ולהשירה לזכאי רק למקרים שהוגדרו בסעיפים 1 ו-2 לעיל ובכפוף להתניות ולמגבלות לגבי כל מקרה.

במקרים בהם הזכאות בגין ילד הרתוק לכיסא גלגלים, בדומה למבוגר,  המסמכים אינם מועברים ליועץ רפואי לקבלת חוות דעת אלא על המבקשים להמציא:

 1. דוח סוציאלי הכולל התייחסות לגבי יכולת המשפחה לטפל בילד, טיפול ארוך טווח.
 2. אישור שהמסגרת החינוכית בה שוהה הילד אינה כוללת מרכיב דיור.

 

מאמרים נוספים

 
 

תאריך עדכון: יום רביעי, 4 במאי 2011

 
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה