סיוע בשכר דירה לנכים המטופלים ע"י עמותות


משרד הבינוי והשיכון מסייע לקבוצה של נכים המתקשים לשכור דירה בכוחות עצמם. הסיוע ניתן ע"י משרד הבינוי והשיכון באמצעות עמותות ואגודות המתקשרות ישירות עם בעל הדירה ומשכירות בשכירות משנה לזכאים. האגודות או העמותות אושרו על ידי משרד הרווחה או משרד הבריאות כגופים הפועלים בשיתוף אתם בטיפול באוכלוסייה זו.

מערכת abiliko זכויות 04.05.10

סיוע בשכר דירה לנכים המטופלים ע"י אגודות ועמותות

מאת אריה סעדה עדכון: 04/05/2010
 

 

משרד הבינוי והשיכון מסייע לקבוצה של נכים המתקשים לשכור דירה בכוחות עצמם. הסיוע ניתן ע"י משרד הבינוי והשיכון באמצעות עמותות ואגודות המתקשרות ישירות עם בעל הדירה ומשכירות בשכירות משנה לזכאים. האגודות או העמותות אושרו על ידי משרד הרווחה או משרד הבריאות כגופים הפועלים בשיתוף אתם בטיפול באוכלוסייה זו.

המבקש סיוע בשכר דירה צריך לעמוד בתנאים של משרד השיכון כפי שהוסברו בהרחבה בדף מידע "סיוע בשכר דירה".

א. הגשת הבקשה על ידי הזכאי

לשם הנפקת תעודת זכאות, המבקש יגיש טופס "בקשה לסיוע בדיור" באחד מסניפי החברות המספקות שירותי שכר דירה בשיכון הציבורי עבור משרד הבינוי והשיכון  ועפ"י הנחיותיו. ראה רשימה החברות באתר משרד השיכון.
המסמכים הנדרשים לשם הגשת הבקשה הינם בהתאם לנוהל.

ב. הגשת הבקשה על ידי האגודה או העמותה

האגודה או העמותה המטפלת באוכלוסייה זו תפנה לאגף אכלוס בצירוף אישור ממשרד הרווחה או ממשרד הבריאות המפרט כי העמותה או האגודה ומבקש הסיוע אינם מקבלים סיוע הכולל מרכיב דיורי.

ג. אופן הטיפול באגף האכלוס

עם קבלת אישור כי מבקש הסיוע אינו מקבל סיוע דיורי, אגף האכלוס יוציא הוראה מתאימה לעמותה או לאגודה שתשמש אסמכתא לביצוע בבנק.

אם מתברר כי מבקש הסיוע מקבל סיוע דיורי, אגף אכלוס יודיע בכתב לעמותה או לאגודה את
אגודות. העתק מההוראה יועבר לממונה המחוזי לאכלוס הרלוונטי.

ד. שחרור הכספים וביצוע הסיוע

שחרור הכספים באחריות הבנק בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 1. חוזה חתום בין האגודה או העמותה המטפלת במבקש לבין בעל הדירה.
 2. חוזה חתום ומבויל (במידה וחוזה שבסעיף הקודם לא בויל) בין הזכאים לבין האגודה או העמותה המטפלת בהתאם לחוזה המקורי עם משכיר הדירה (לפי חלקו היחסי של הזכאי).
 3. בחוזה יצוינו כל התאריכים המדויקים של תקופת המגורים, התשלום החודשי של כל משתכן והתחייבות לגור בדירה כל תקופת הסיוע.
 4. מרכיב שכר דירה המשולם על ידי הזכאים לא יכלול הוצאות שוטפות של הדירה המושכרת (ועד, גינון, החזקה וכו').
 5. אם על פי הערכת הממונה המחוזי לאכלוס, גובה שכר הדירה המבוקש על ידי העמותה או האגודה הינו מעבר לגובה שכר דירה המקובל בשוק, גובה שכר הדירה ייקבע על פי הערכת שמאי.
 6. סכום הסיוע על שם הזכאי לא יהיה גבוה מ-95% מתשלום שכר הדירה או מחלקו היחסי בשכר הדירה לפי חוזה שכירות או מהערכת השמאי, הנמוך מבין שניהם.
 7. במקרים בהם עוזב המשתכן את הדירה, על האגודה או העמותה להודיע מיידית לבנק ולהחזיר את הכספים העודפים שניתנו מראש.
 8. הפקדת תעודות הזכאות של כל מקבלי הסיוע בבנק למשכנתאות.
 9. ההמחאה הינה לפקודת האגודה או העמותה המטפלת.
 10. שכירות מגוף עסקי ומגוף שאינו עסקי:
   1. שכירות מגוף עסקי - לזכאי השוכר דירה מגוף עסקי (חברה בע"מ), ניתן לאשר סיוע לפי חוזה השכירות.
   2. שכירות מגוף שאינו עסקי (מלכ"ר) - זכאי השוכר דירה מגוף שאינו עסקי, יועבר חוזה השכירות לממונה המחוזי לאכלוס. הממונה המחוזי לאכלוס ידרוש מהגוף הפונה, אישור רואה חשבון המפרט:
    1. האם מתקבלת תמיכה ציבורית ממשלתית כלשהי ומאיזה גופים.
    2. האם התמיכה כוללת מרכיב דיורי.

    אם יש מרכיב דיורי בתמיכה, לא תאושר השתתפות בשכר דירה.

    הממונה המחוזי לאכלוס ישלח הודעה לבנק על פיה אין לאשר סיוע, עם העתק לגוף הפונה.

   אם אין מרכיב דיורי בתמיכה, יועברו המסמכים לאגף האכלוס להוצאת אישור מתאים לבנק

   

  מאמרים נוספים

   
   

  תאריך עדכון: יום שלישי, 4 במאי 2010

   
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה