סיוע בשכר דירה לאנשים עם מוגבלות


בדף מידע זה - מהו סיוע בשכר דירה ושעורו?, מי הם קבוצות הזכאים לסיוע, ואלו נכים זכאים לסיוע בשכר דירה?, תשלום הפרשים בגין שינוי במצב הכלכלי, ותשלום רטרואקטיבי, התנאים הבסיסים לקבלת סיוע בשכר דירה, הנפקת תעודת זכאות, הגשת ערער לוועדת האכלוס העליונה ולוועדה הציבורית.

אריה סעדה 04.05.11

סיוע בשכר דירה לאנשים עם מוגבלות

מאת אריה סעדה עדכון: 04/05/2011
 

 

א. הקדמה | ב. מי הן קבוצות הזכאים לסיוע בשכר דירה? | ג. אלו נכים זכאים לסיוע בשכר דירה? | ד. מהו סיוע בשכר דירה ושעורו? | ה. תשלום הפרשים בגין שינוי במצב הכלכלי | ו. תשלום רטרואקטיבי | ז. שני תנאים בסיסים לקבלת סיוע בשכר דירה | ח. תנאים ומגבלות נוספים  | ט. הנפקת תעודת זכאות | י. מימוש הסיוע לשכר דירה | יא. קבלת כספי הסיוע | יב. הגשת ערער | יג. תפקידי ועדת האכלוס העליונה וסמכויותיה | יד. אלו מסמכים יש להגיש לוועדת האכלוס העליונה? | טו. הגשת ערער לוועדה הציבורית

 

מדינת ישראל באמצעות משרד הבינוי והשיכון מסייעת לקבוצות של אנשים לשכור דירה ובכללן אנשים עם מוגבלות באמצעות חברות משכנות כמו עמידר או עמיגור, אבל גם באמצעות השכרת דירה בשוק החופשי. דף מידע זה עוסק בסיוע בשכר דירה לאנשים עם מוגבלות בשוק החופשי. ראה גם קבלת דירה בשכירות בשיכון הציבורי.

א. הקדמה

תהליך בקשת תעודת הזכאות ומימוש הסיוע לשכר דירה נעשה באחד מסניפי החברות המספקות שירותי שכר דירה בשיכון הציבורי עבור משרד הבינוי והשיכון ועפ"י הנחיותיו. תהליך הסיוע בשכר דירה מתחלק לשלושה שלבים:

 1. השלב הראשון - הנפקת תעודת זכאות על משרד הבינוי והשיכון. תעודת זכאות הנה מסמך המופק על ידי משרד השיכון ומאשר את הזכאות של מבקשי התעודה. בתעודת הזכאות נקובות זכויות הזכאי בכל הקשור להטבות הניתנות על ידי משרד הבינוי והשיכון: דרגות הסיוע והתנאים, המגבלות למימוש הזכאות למשכנתא, הזכאות לסיוע ציבורי וסיוע בשכר דירה ועוד.
 2. השלב השני - מימוש האישור לסיוע בשכר דירה.
 3. השלב השלישי - שחרור הכספים. נכים המתקיימים מקצבת אי-כושר השתכרות זמנית, חייבים להמציא אישורים מעודכנים מהמוסד לבטוח לאומי בכל שחרור נוסף. לנכים לצמיתות, שחרור המשך הסיוע נעשה כל עוד תעודת הזכאות תקפה.

בכל שלב ושלב מתבצע בדיקת הזכאות, ובדיקת נכונות הפרטים שהועברו על ידי מבקש הסיוע, כאמור בסעיף 3 למעלה. יתר על כן, חקירת הזכאי מתבצעת גם לאחר שחרור הכספים, כדי לוודא שאכן הצהרותיו נכונות והוא מתגורר בדירה שלשמה הועברו כספי הסיוע.

כמו כן, מומלץ לא לפנות לוועדות הערער באופן עצמאי, אלא לבצע את כל ההגשת הערעור באמצעות החברה המספקת שירותי שכר דירה בשיכון הציבורי או דרך מנהל המחוז. ראה רשימה החברות באתר משרד השיכון.

ב. מי הן קבוצות הזכאים לסיוע בשכר דירה?

דף מידע זה נועד לתת מידע לאנשים עם מוגבלות, המבקשים סיוע בשכר דירה ממדינת ישראל. אך לא כל האנשים עם המוגבלות עונים על הקריטריון שיובא בהמשך ולכן חשוב להדגיש שהסיוע אינו מצטמצם במקבלי קצבאות נכות, אלא בקבוצות נוספות: נשים מוכות שיש צורך לדאוג להן לדיור חליפי, מורחקי בית שבית המשפט הוציא צו הרחקה נגדם לבל יתקרבו לבית נשותיהם, דרי רחוב, אסירים משוחררים, בוגרי נעלה, נשים עגונות בתהליך, משפחות חד-הוריות, אנשים בני 55 ומעלה (טרום פנסיה), קשישים, משפחות במצוקה כלכלית , מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה או מקבלי קצבאות נכות חודשית בגין אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות זמנית או קבועה.

ג. אלו נכים זכאים לסיוע בשכר דירה?

משרד השיכון אינו מבחין בין סוגי מוגבלות, למשל (עיוורון או פיגור שכלי) למעט הבחנה בין נכים בלי כסאות גלגלים לנכים עם כסאות גלגלים, וגם הבחנה זאת אינה מתייחסת לסיוע בשכר דירה האמור בדף זה.

משרד השיכון מתייחס אך ורק לשיעור אי-כושר ההשתכרות בגינה ניתנת קצבת הנכות החודשית, והאם היא זמנית או קבועה. הזכאים ברשימה מטה הם בני 18 ומעלה המקבלים קצבת נכות בגין אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% זמנית או קבועה, אלו הם הזכאים:

 1. נכה יחיד - סכום הסיוע הוא 650 ש"ח.
 2. נכה יחיד עם ילד - סכום הסיוע הוא 1170 ש"ח.
 3. זוג נכים ללא ילדים - סכום הסיוע הוא 950 ש"ח.
 4. זוג נכים עם ילדים - סכום הסיוע הוא 1170 ש"ח.
 5. משפחה עם ילדים או בלי ילדים  שאחד מבני הזוג מקבל קצבת נכות בגין אי-כושר השתכרות של 75% לפחות והקצבה כוללת תוספת בגין בן הזוג. שימו לב משרד השיכון עורך חקירה, על מנת לבדוק את הכנסות בן הזוג האחר. אם קצבת הנכה כוללת תוספת בגין בן הזוג לא תעשה חקירה.
 6. נכה שהפך לקשיש - על פי הכללים במוסד לביטוח לאומי זכאים שקיבלו קצבאות נכות והפכו לקשישים, מקבלים קצבת זקנה שאינה כוללת השלמת הכנסה. יחד עם זאת, זכאים אלה הם בגדר מתקיימים מקצבאות קיום, אם באישור שלהם רשום "קצבת נכות כללית" שולמה לך, בתכוף לפני מועד זכאותך לקצבת זקנה" קשישים אלו ידרשו להמציא אישורים רק פעם אחת. אותם האישורים ישמשו את הבנק בכל הרשמה נוספת או חידוש הרשמה.

ד. מהו סיוע בשכר דירה ושעורו?

הסיוע ניתן לשוכר דירה או חלק מדירה, או חדר בבית מלון. גובה הסיוע בשכר דירה לא עולה על 95% משכר הדירה שנקבע בחוזה השכירות ומשולם ע"י הזכאי, והוא לא עולה על 650 ש"ח לנכה יחיד, 950 ש"ח לזוג ו-1,170 למשפחה. הסכומים המצוינים כאן לא השתנו מאז אוגוסט 2004.

כאשר מספר שותפים שוכרים דירה במשותף ולא מצוין חלקו של כל זכאי בדמי השכירות, יחשבו דמי השכירות של הזכאי כחלקו היחסי במספר השוכרים. לזכאי העונה על שני קריטריונים שונים לקבלת סיוע (לדוגמא: '"זוגות לפי מבחן הכנסה" והבטחת הכנסה) יינתן סיוע בסכום הגבוה יותר. בכל מקרה, הסיוע לנכים הוא הגבוה ביותר. גובה הסיוע ייקבע בהתאם לסכומים המעודכנים של משרד השיכון בעת שחרור התשלום. לחלק מהזכאים מופחת הסיוע בהתאם לחודשי ביצוע בעבר.

ההמחאה או ההעברה הכספית תהיה לפקודת המשכיר או הזכאים לפי בחירתם. מומלץ למי שחשבונו מעוקל לבקש את ההמחאה על שם המשכיר.

ניתן לשחרר את כספי הסיוע לפני תאריך תחולת החוזה  ובלבד שתאריך התחולה לא יעלה על חודש מיום שחרור כספי הסיוע.

ה. תשלום הפרשים בגין שינוי במצב הכלכלי

זכאי שקיבל סיוע בשכר דירה, או קצבת שכר דירה, ובמהלך תקופת הסיוע השתנתה דרגת הסיוע שלו בהסתמך על אישור ביטוח לאומי והשינוי היה לסכום סיוע גבוה יותר, יקבל ההפרש בין דרגת הסיוע החדשה לבין הדרגה לפיה קיבל סיוע בפועל. ההשוואה תעשה לפי הסכומים הנהוגים ביום חישוב ההפרשים. ההפרשים יינתנו עבור התקופה שממועד קבלת הקצבה ע"י הביטוח הלאומי, אך לא יותר מ-3 חודשים רטרואקטיבי. מלבד המקרה הזה, משרד השיכון לא ישלם הפרשים לטובת הזכאי.

ו. תשלום רטרואקטיבי של הסיוע בשכר דירה

 1. יחיד או משפחה, המבקשים לממש השתתפות בשכר דירה בפעם הראשונה, יוכלו לקבל סיוע עד 3 חודשים רטרואקטיבי, בכפוף לחוזה השכירות. ובתנאי שיש להם תעודת זכאות תקפה, אבל הסיוע רטרואקטיבי יינתן אך ורק מהחודש בו נתקבלה הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי.
 2. יחיד או משפחה שמימשו בעבר סיוע לבשכר דירה ומחדשים את בקשתם להמשך הסיוע, תחשב להם תקופת הזכאות הנוספת מתום הסיוע קודם, בתנאי שיש להם חוזה שכירות לדירת מגורים על אותה תקופה ובתנאי שבידו תעודת זכאות תקפה במועד שחרור הכספים, אך לא יותר מ-3 חודשים רטרואקטיבי.
 3. יחיד או משפחה שקבלו סיוע באמצעות קצבאות שכר דירה באמצעות חברות משכנות ומבקשים כיום לעבור לסיוע בשכר דירה, יחשב סיוע בשכר דירה דירה כהמשך הסיוע באמצעות קצבאות שכר דירה אך לא יותר מ-3 חודשים רטרואקטיבי.

ז. שני תנאים בסיסים לקבלת הסיוע בשכר דירה

כדי לקבל סיוע בשכר דירה המבקש צריך לעמוד בשני תנאים בסיסים:

 1. הוא צריך להיות חסר דירה
 2. הוא צריך להשכיר דירה באחד מישובי שכר דירה כפי שנקבעו על ידי משרד השיכון.

נכים המתקיימים מקצבת נכות חודשית בגין אי-כושר השתכרות בשיעור 75% לפחות זכאים לשכור דירות גם בישובים שאינם ישובי שכר דירה וללא צורך באישור ועדת חריגים למעט נכה המשכיר דירה בקיבוץ אם הוא חבר או מועמד לחברות בהם, ולמעט נפגעי נפש המטופלים ע"י משרד הבריאות במסגרת מוסדית ולגביהם יצא אישור נפרד לבנק זכאים לסיוע בשכר דירה גם לא בישוב שכר דירה.

מכוון שלא כל הנכים זכאים לקבל סיוע חשוב להבהיר מהו ישוב שכר דירה ומיהו חסר דירה

ישוב שכר דירה הוא הוא עיר, יישוב באזור עדיפות לאומית א', ב' ו-ג'  ובישוב בו מספר התושבים גדולים מ-1000, ובאותו יישוב לפחות 30 משקי המשק ששכרו דירה מבעל בית פרטי והם מהווים לפחות 5% ממשקי הבית בישוב. ראה רשימה מצורפת.
 
חסר דירה הוא יחיד או משפחה, שאין ולא היו להם לאחר מאי 1971 בנפרד או במשותף עם אחר זכויות בדירה או בחלק מדירה בשלבי בניה (לרבות רישום פורמלי) למעט דירה שנרכשה מכוח חוזה שנחתם במשך שנתיים שקדמו לתאריך ההרשמה או מתאריך עדכון התעודה, המאוחר מבין השניים, ותמורתה טרם שולמה במלואה. בעל מוגבלות שקבל דירה מהוריו בירושה או במתנה או בר-רשות ליחידת דיור במשק חקלאי או נחלה ביישוב קהילתי אינו נחשב לחסר דיור. אם הוא קבל סיוע ממשלתי לרכישת דירה במענק, ההלוואה או בפיצוי פינוי מהמדינה או מטעמה אינו נחשב לחסר דיור.

למרות האמור בהסבר על חסר דירה, זכאים להמשך סיוע רוכשי דירות לפי הכללים הבאים:
רוכשי דירה חדשה מקבלן - יקבלו סיוע עד מועד הכניסה לדירה לפי המועד הנקוב בחוזה הרכישה או לפי אישור הקבלן עד תום תקופת הזכאות לסיוע בשכר דירה (הקודם מביניהם).
בנייה עצמית - במקרה והזכאי ממש סיוע לבניה עצמית, יינתן הסיוע בעד דירה עד שנה מיום שחרור השלב השני של כספי הסיוע לבניה עצמית (שלב שלד וגג) ולא יותר מזכאותו בשכר דירה.
רוכשי דירה מיד שניה - אם הזכאי קונה דירה מיד שניה אז יינתן הסיוע עד למועד הכניסה לדירה בטווח 6 חודשים ממועד הרכישה ולא מעבר לתקופת הזכאות הכוללת לסיוע בשכר דירה.

ח. תנאים ומגבלות נוספים במתן סיוע בשכר דירה

הסיוע מותנה -

 1. בשכירת דירה או חלק מדירה, או חדר בבית מלון (תצהיר), ובמגורים דרך קבע (רוב ימות השבוע והשנה) בדירה הנשכרת.
 2. בחתימה של הזכאי על כתב התחייבות לפיו יעמדו בתנאי התוכנית (נספח ג). עם הצגת חוזה שכירות, יחתום הזכאי על כתב התחייבות. בכל שחרור סיוע נוסף על סמך אותו חוזה יחתום הזכאי רק על טופס הוראה בלתי חוזרת להעברת שכר דירה לחשבון בנק. 
 3. הסיוע יינתן רק לאחר שהזכאי ממלא אחר כל ההתניות בתעודת הזכאות (כגון מימוש בישובים מסוימים בלבד, החזרת דירה לחברה המאכלסת, הפקדת תעודת זכאות קודמת, הפסקת קצבת שכר דירה וכדומה).

כמו כן לא יינתן סיוע למתגורר באחד מאלה -

 1. בדירה בבעלות בן הזוג לשעבר או בבעלות ידוע בציבור או בדירה בבעלות קרוב משפחה מקרבה: אב או אם, בן או בת, חתן או כלה.
 2. בדירות שירות.
 3. בשכירות מוגנת (בדמי מפתח - דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר). 
 4. בשכירות מסובסדת או במרכז קליטה או בהוסטל של המשרד לקליטת עליה שלא קיבל אישור מיוחד מאגף אכלוס.
 5. בדירה של מגוף שאינו עסקי, המקבל תמיכה ציבורית ממשלתית, הכוללת מרכיב דיור. כאשר זכאי שוכר דירה מגוף עסקי (חברה בע"מ), ניתן לאשר סיוע בלי מגבלה.

ט. תהליך הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות

לשם הנפקת תעודת זכאות, המבקש יגיש טופס "בקשה לסיוע בדיור" באחד מסניפי החברות המספקות שירותי שכר דירה בשיכון הציבורי עבור משרד הבינוי והשיכון ועפ"י הנחיותיו. ראה רשימה החברות באתר משרד השיכון.

המסמכים הדורשים להוצאת תעודת זכאות:

 1. תעודת זהות כולל הספח מעודכן של כל מבקש;
 2. עולה - תעודת עליה על שם המבקש;
 3. תעודת זהות של ילד מעל גיל 18 עד גיל 21;
 4. אישה בהריון - אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון משבוע 22;
 5. פרטי האחים ואחיות המתגוררים בארץ (שם, מספר תעודת זהות, כתובת);
 6. נשואים - תעודת נישואין מהרבנות או בית הדין השרעי או אישור ממשרד הפנים הכולל תאריך נישואין;
 7. גרושים -תעודת גירושין מבית הדין הרבני או השרעי או בית משפט מחוזי והסכם גירושין שקיבל תוקף פסק דין או אישור בית משפט שלא נערך הסכם גירושין;
 8. אלמנים  או אלמנות כאשר בחזקתם ילדים - תעודת פטירת הבעל או האשה;
 9. נשואים בהליכי גירושין - אישור בית הדין הרבני או השרעי ובו תאריך פתיחת הליכים ופרוטוקול אחרון;
 10. חייל בודד - אישור קצין העיר על שירות סדיר או שירות לאומי ותעודת חייל בודד;
 11. נכה - אישור ביטוח לאומי על קצבת אי-כושר השתכרות של 75% לפחות. נכים, ימציאו אישור נכות מהמוסד לביטוח לאומי בציון סוג הגמלה, סוג הנכות: זמנית או קבועה, אחוזי נכות, דרגת אי-כושר, גובה קצבת הנכות לחודש, ותאריך תחילת התשלום. כאשר מדובר במשפחה או משפחה עם ילדים, על האישור לכלול הערה "כולל תוספת בגין בן/בת זוג או הערה כולל תוספת בגין ילדים".
 12. מקבלי הבטחת הכנסה - אישור ביטוח לאומי מעודכן (חודש אחרון) המאשר קבלת הקצבאות האמורות. כאשר מדובר במשפחה  או במשפחה עם ילדים, על האישור לכלול הערה "כולל תוספת בגין בן/בת זוג או הערה כולל תוספת בגין ילדים";
 13. מי שמבקש לקבל סיוע בשכר דירה על בסיס מבחן הכנסות, יש להביא אישורי הכנסה של 6 חודשים אחרונים של בני הזוג ותדפיס עו"ש של 6 חודשים אחרונים. 
  1. שכירים שהינם בעלי אישור הכנסה שהודפסו ע"י מחשב וכוללים את כל רכיבי השכר והניכויים, ימציאו שלושה תלושי משכורת אחרונים.
  2. שכירים שאינם יכולים להמציא אישורי הכנסה שהודפסו ע"י מחשב, מכל סיבה שהיא, ימציאו אישור רשמי מהמעביד על שכרם ברוטו בשלושת החודשים האחרונים.
 14. מי שהייתה לו בעבר או ברשותו כעת דירה או שהוא דייר בשיכון ציבורי עליו להביא את האישורים הבאים:
  1. חוזה מכר או רכישה או כל מסמך המעיד על בעלות.
  2. אישור קבלת המשכנתא, אם נלקחה אחרי תאריך 01.01.1990.
  3. אישור החזרת דירה בשיכון ציבורי.
  4. חוזה שכירות.

לא ניתן להגיש בקשת סיוע ללא כל המסמכים הרלוונטים. ותתכן דרישה למסמכים נוספים לפי העניין.

י. מימוש הסיוע לשכר דירה

לאחר השלמת הפרטים הנחוצים להגשת הבקשה, עובר המידע למשרד הבינוי והשיכון לצורך בדיקה, אימות והנפקת תעודת הזכאות. העברת המידע למשרד הבינוי והשיכון ממבוצעת בצורה ממחושבת מהירה ויעילה. במרבית המקרים משך הזמן העובר מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות ועד קבלת התעודה המקורית בסניף הסיוע החברה, הוא ימים ספורים. עם זאת ישנם מקרים שתעודת ההנפקה מתעכבת ומתארכת עד לחודשיים. התארכות התהליך נובעת בדרך כלל מהצורך של משרד הבינוי והשיכון בביצוע בדיקות לאימות הנתונים הנמסרים על ידי המבקש.

לאחר שנתקבלה תעודת הזכאות בסניף הסיוע בשכר דירה של החברה. ובמידה ומגיש הבקשה נמצא זכאי לסיוע בשכר דירה, כפי שנקבע על ידי משרד הבינוי והשיכון, הזכאי נדרש להביא מספר מסמכים מקוריים נוספים הבאים:

 1. חוזה שכירות
 2. אסמכתא מבנק בה רשום מספר החשבון להעברת תשלום, מספר הסניף ומספר הבנק וצילום שיק או דף חשבון. תקינות נתוני חשבון הבנק אליו יועברו כספי הסיוע באחריות המבקש בלבד. כסף שיועבר לחשבון שנמסר על ידי המבקש יחשב כתשלום שבוצע, גם אם פרטי החשבון שגויים, יש להודיע לחברת עמידר מיידית על כל שינוי בכתובת המגורים ובפרטי חשבון הבנק אליו מועברים כספי הסיוע, שינויים בפרטי חשבונות הבנק אינם מבוצעים מיידית, השינוי יכנס לתוקפו בטווח שבין חודש לחודשיים מיום הודעת השינוי.
 3. אישורי קצבת נכות חודשית בשלושת החודשים האחרונים.
 4. נכים המתקיימים מקצבת אי כושר יציבה ימציאו אישור עדכני על כל הרשמה או עדכון בקשה לסיוע בדיור (אישור עדכני מהחודש שקדם להגשת הבקשה או עדכון הבקשה לסיוע בדיור).
 5. נכים המתקיימים מקצבת אי כושר זמנית, ימציאו אישור על כך כל 6 חודשים.

יא. קבלת כספי הסיוע בשכר הדירה

לאחר שהתקבלו כל המסמכים הנדרשים, מועבר המידע למשרד השיכון. המשרד לאחר שקלט ואימת את כל הנתונים הנוספים שנמסרו על ידי הזכאי, מאשר את מסגרת הסיוע לתקופה מוגדרת.

כספי הסיוע מועברים ב-5 לכל חודש על ידי משרד השיכון ישירות לחשבון הבנק של הזכאי. קיימת אפשרות להעביר את כספי הסיוע ישירות לבעל הדירה אותה שוכר הזכאי.

יב. הגשת ערער

ועדות החריגים במשרד השיכון מהווים מעין ועדות ערער, ולכן אם הבקשה נדחתה או נקבעה זכאות שאינה מספקת בוועדה המחוזית, קיימת מערכת של שלוש ועדות חריגים, והן:

 1. הוועדה הבין-מחוזית לאכלוס.
 2. וועדת אכלוס עליונה.
 3. הוועדה הציבורית לאכלוס.

הוועדה הציבורית היא הדרג הבכיר ביותר לערעורים, ועל החלטתה לא ניתן לערער במשך שנה.

יש להגיש את הבקשה לכל אחד מן הוועדות דרך החברות המספקות שירותי שכר דירה בשיכון הציבורי, כאמור למעלה. מומלץ, לא לפנות לוועדות באופן עצמאי, אלא דרך אותן חברות או דרך מנהל המחוז.

יג. תפקידי ועדת האכלוס העליונה וסמכויותיה

ועדת האכלוס העליונה דנה ומחליטה בערעורים של מבקשי סיוע בדיור שבקשותיהם נדונו ונדחו בוועדות האחרות של משרד הבנוי והשיכון, למעט הוועדה הציבורית לאכלוס, או במקרים שאין בסמכות הוועדות לדון בהם. הוועדה תפעל במגמה לתת מענה לבעיות חריגות של משפחות ויחידים המבקשים סיוע בדיור, להם לא נמצא מענה במסגרת הכללים והקריטריונים של המשרד. החלטות הועדה תהיינה מנומקות והוועדה בהחלטותיה לעתיד תונחה על ידן כתקדים.

החלטות הוועדה תקפות ל-12 חודשים למעט החלטות הקובעות את קבוצת הזכאות.

הסכום המרבי שהוועדה יכולה לאשר כסיוע לא יעלה על הסיוע הניתן למי שצבר 2200 נקודות בתוספת 60 חודשי שירות צבאי ובתוספת 75%. האמור יחול גם על בעלי דירה.

המחוז מעביר לוועדה את תיק הפונה באחד מהמקרים הבאים:

 1. כאשר אין בסמכות ועדה במחוז או הוועדה הבין-מחוזית לאכלוס לדון בבקשת הפונה.
 2. כאשר ועדה במחוז דחתה את הבקשה והמבקש מערער על החלטת המחוז.
 3. כאשר הוועדה הבין-מחוזית דחתה את הערעור בהתאם לסמכותה, אולם הפונה ערער שנית.
 4. כאשר קיימים חילוקי דעות בין חברי הוועדה הבין-מחוזית לאכלוס.

תיק הבקשה של הפונה בצירוף מכתב הערעור של הפונה מועבר לוועדת האכלוס העליונה תוך 10 ימים ממועד קבלת מלוא המסמכים מידי המערער או קבלת תוצאות החקירה.

במקרים הבאים ניתן יהיה לערער על החלטת הוועדה ולהביא את הנושא לדיון נוסף בועדה זו:

 1. ממונה מחוזי לאכלוס במחוז/חברה החליט כי נוספו נתונים מאומתים שלא הוצגו בפני הוועדה בעת קבלת ההחלטה.
 2. מנהל המחוז, או מנכ"ל החברה העירונית-ממשלתית מוצא לנכון לערער על החלטת הוועדה ולהביא את הבקשה לדיון חוזר, במקרה זה יצרף מנהל המחוז או החברה עירונית-ממשלתית מכתב ערעור מנומק.

תיקים שנידונו פעם שניה במשך 12 חודשים מיום ההחלטה, במסגרת סעיף משנה זה, לא יובאו לדיון נוסף באותה תקופה.

אם לא נוספו נתונים חדשים יוכל המערער להגיש ערעור על החלטת הוועדה, במשך 12 חודשים מיום ההחלטה, לוועדה הציבורית לאכלוס. ועדה זו  היא הדרג הבכיר ביותר לערעורים, ועל החלטתה לא ניתן לערער במשך שנה.

את כל ההליכים של הערר בכל הוועדות יש לבצע דרך החברות המספקות שירותי שכר דירה בשיכון הציבורי, כאמור למעלה. מומלץ, לא לפנות לוועדות באופן עצמאי, אלא דרך אותן חברות או דרך מנהל המחוז.

יד. אלו מסמכים יש להגיש לוועדת האכלוס העליונה?

על המערער לגשת לאחד מסניפי החברות המספקות שירותי שכר דירה בשיכון הציבורי עבור משרד הבינוי והשיכון, בו הוגשה הבקשה עם המסמכים הבאים:

 1. כתב בקשה אישי ובו הסבר הבקשה ופירוט הסיבות לבקשה;
 2. דו"ח סוציאלי מהעובד הסוציאלי המטפל המחזק את נזקקות המבקש;
 3. כל מסמך אחר התומך ומחזק את הערעור או הבקש;
 4. מסמכי הרשמה לתוכניות הסיוע;
 5. אישורים רפואיים המחזקים את הטענות;
 6. אישורי הכנסה ל-3 חודשים האחרונים.

ד. תפקידי ועדת האכלוס העליונה וסמכויותיה
ועדת האכלוס העליונה דנה ומחליטה בערעורים של מבקשי סיוע בדיור שבקשותיהם נדונו ונדחו בוועדות האחרות של משרד הבנוי והשיכון, למעט הוועדה הציבורית לאכלוס, או במקרים שאין בסמכות הוועדות לדון בהם. הוועדה תפעל במגמה לתת מענה לבעיות חריגות של משפחות ויחידים המבקשים סיוע בדיור, להם לא נמצא מענה במסגרת הכללים והקריטריונים של המשרד. החלטות הועדה תהיינה מנומקות והוועדה בהחלטותיה לעתיד תונחה על ידן כתקדים.
החלטות הוועדה תקפות ל-12 חודשים למעט החלטות הקובעות את קבוצת הזכאות.
הסכום המרבי שהוועדה יכולה לאשר כסיוע לא יעלה על הסיוע הניתן למי שצבר 2200 נקודות בתוספת 60 חודשי שירות צבאי ובתוספת 75%. האמור יחול גם על בעלי דירה.
המחוז מעביר לוועדה את תיק הפונה באחד מהמקרים הבאים:
1. כאשר אין בסמכות ועדה במחוז או הוועדה הבין-מחוזית לאכלוס לדון בבקשת הפונה.
2. כאשר ועדה במחוז דחתה את הבקשה והמבקש מערער על החלטת המחוז.
3. כאשר הוועדה הבין-מחוזית דחתה את הערעור בהתאם לסמכותה, אולם הפונה ערער שנית.
4. כאשר קיימים חילוקי דעות בין חברי הוועדה הבין-מחוזית לאכלוס.
תיק הבקשה של הפונה בצירוף מכתב הערעור של הפונה מועבר לוועדת האכלוס העליונה תוך 10 ימים ממועד קבלת מלוא המסמכים מידי המערער או קבלת תוצאות החקירה.
במקרים הבאים ניתן יהיה לערער על החלטת הוועדה ולהביא את הנושא לדיון נוסף בועדה זו:
1. ממונה מחוזי לאכלוס במחוז/חברה החליט כי נוספו נתונים מאומתים שלא הוצגו בפני הוועדה בעת קבלת ההחלטה.
2. מנהל המחוז, או מנכ"ל החברה העירונית-ממשלתית מוצא לנכון לערער על החלטת הוועדה ולהביא את הבקשה לדיון חוזר, במקרה זה יצרף מנהל המחוז או החברה עירונית-ממשלתית מכתב ערעור מנומק.
תיקים שנידונו פעם שניה במשך 12 חודשים מיום ההחלטה, במסגרת סעיף משנה זה, לא יובאו לדיון נוסף באותה תקופה.
אם לא נוספו נתונים חדשים יוכל המערער להגיש ערעור על החלטת הוועדה, במשך 12 חודשים מיום ההחלטה, לוועדה הציבורית לאכלוס. ועדה זו היא הדרג הבכיר ביותר לערעורים, ועל החלטתה לא ניתן לערער במשך שנה.

את כל ההליכים של הערר בכל הוועדות יש לבצע דרך החברות המספקות שירותי שכר דירה בשיכון הציבורי, כאמור למעלה. מומלץ, לא לפנות לוועדות באופן עצמאי, אלא דרך אותן חברות או דרך מנהל המחוז. 

טו. הגשת ערער לוועדה הציבורית

תהליך הבקשה לוועדת הציבורית דומה לזו של ועדת האכלוס העליונה, אך יש לשים לב, הוועדה ציבורית אינה דנה בנושאים הבאים:

 1. בקשה לסיוע רטרואקטיבי.
 2. בקשה לסיוע בשכר דירה מעבר לתקרת שכר הדירה המקסימלי הקיים (מעבר לדרגת סיוע).
 3. בקשה לסיוע בשכר דירה ביישובים שאינם מזכים בסיוע זה.
 4. בקשה לפטור מהחזר הסיוע בשכר דירה, למי שמקבל סיוע, אך לא עמד בתנאי הסיוע.
 5. בקשה לדירה בשיכון הציבורי ליחידים (למעט נכים ועיוורים).
 6. נושאים הקשורים למכר דירות בשיכון ציבורי.
 7. בקשה להנחת זכיות חוזיות בדיור הציבורי.
 8. בקשה להנחות בשכר דירה בשיכון הציבורי.
 9. בקשה כל הנושאים שבגינן מתקיימת ועדות בין-משרדיות כגון: הקלה בתנאי החזר של מתקשים בהחזרי משכנתא ועוד.

דיון בוועדות הערער מחייב בדיקות שונות בנוסף על המסמכים המצורפים בחלק מהמקרים נוהג משרד הבינוי והשיכון לבצע חקירות לאימות נתוני הפונים. לכן משך הטיפול בפרשה עלול לארוך זמן.

 

מאמרים נוספים

 
 

תאריך עדכון: יום רביעי, 4 במאי 2011

 
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

הבדלים בסכומים לפי אזורי עדיפות

לפי מה שקראתי יש הבדל בין הסכומים כאשר מדובר באזורי עדיפות לאומית א-ב לעומת אזור ג'. האם יש סיבה שההבדל לא צויין ברשימה כאן ? מה זה אזור עדיפות ג' ?
בתודה מראש

להב, 08.04.12 15:58

יש פרט בסעיף ג' שלא ברור

שלום ותודה...

בסעיף ג' המתייחס לסכומים בהתאם למצב המשפחתי נכתב שאם שני בני הזוג נכים אז הסכום הוא 950 ש"ח.
לא ברור כמה מקבל זוג שרק אחד מהם הוא נכה בשיעור 75 אחוז ואילו השני אינו נכה. האם הם מקבלים הסכום לנכה יחיד 650 ש"ח או הסכום לזוג נכים - 950 ש"ח ?
או שאינו מקבל אפילו 650 ש"ח במקרה והוא מקבל תוספת לנכות מביטוח לאומי עבור היותו נשוי ?

להב, 08.04.12 15:42

תודה ושאלה

מאמר מפורט ומאיר עיניים.
אם אני מבקש סיוע כשוכר דירה בשוק החופשי, האם זה אומר שאני גם נכנס לרשימת המתנה לדיור ציבורי?
ושאלת המשך-
אם התשובה היא חיובית, מה קורה אם מציעים לי כמה דירות בדיור ציבורי שמסיבות כאלה ואחרות אינן מתאימות או אינן מוצאות חן בעיניי, האם יש לי זכות לסרב שוב ושוב ולהמתין עד שתצוץ דירה שכן מתאימה לי?

דני ג., 03.09.10 11:41
דני ג.

למעלה