הנחה בתשלומי ארנונה


רשות מקומית רשאית לתת הנחה בתשלומי ארנונה לנכה מעל גיל 18 ולהורים המקבלים גמלה בשל ילד נכה. אך, יש לשים לב שוועדת ההנחות מוסמכת לתת הנחה גם למי שנקלע למשבר כלכלי.

אריה סעדה 11.02.12

הנחה בתשלומי ארנונה

מאת אריה סעדה עודכן: 11/2/2012
   

 

א. המקור החוקי להנחה בתשלומי ארנונה | ב. מי זכאי ושיעור ההנחה?  | ג. הנחה בתשלומי ארנונה לנזקק | ד. הנחה למשפחות עם הכנסה חודשית ממוצעת נמוכה | ה. נוהל הגשת הבקשה

 

רשות מקומית רשאית לתת הנחה בתשלומי ארנונה לנכה מעל גיל 18 ולהורים או הורים אומנים המקבלים גמלה בשל ילד נכה. אך, יש לשים לב שוועדת ההנחות מוסמכת לתת הנחה גם למי שנקלע למשבר כלכלי או למי שהכנסותיו נמוכות.

א. המקור החוקי להנחה בתשלומי ארנונה

נושא ההנחות בתשלומי הארנונה מוסדר בתקנות של משרד הפנים - תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג-1993. תקנו אלו עודכנו במהלך השנים. העדכון האחרון מתאריך 30/12/2010 בקובץ התקנות מספר 6960.

ב. מי זכאי ושיעור ההנחה?

ברשימה זאת הובאו רשימת זכאים חלקית המתייחסת אך ורק לאנשים עם מוגבלות:

 1. הורים או הורים אומנים לילד עד גיל 18 הזכאי לגמלה בשל ילד נכה זכאי להנחה עד 33% לגבי 100 מ"ר משטח הנכס.
 2. הורים או הורים אומנים לילד מעל גיל 18המקבל גמלת נכות ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה לפני הגיעו לגיל 18. לא ברור האם מדובר בתשלום ששולם בתכוף להגיעו לגיל 18 או אם השתלמה בעדו אי-פעם גמלה בשל ילד נכה.
 3. אדם נכה, מעל גיל 18, המקבל קצבת נכות חודשית בגין אי-כושר השתכרות בגובה 75% ומעלה, והדירה רשומה על שמו, זכאי להנחה עד 80%.
 4. נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי–כושר השתכרות בשיעור של 75% לפי סעיף 127 ל"ו לחוק הביטוח הלאומי  זכאי להנחה עד 80%.
 5. נכה אשר דרגת נכותו הרפואית על פי כל דין היא בשיעור 90% ומעלה זכאי להנחה עד 40% ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף.
 6. נכה בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד התשי"ח–1958 זכאי להנחה עד 90%.

לא ניתנת הנחה אוטומטית, אלא על פי שיקולים הקשורים למצב הכלכלי של המשפחה. כל פנייה נדונה לגופו של עניין. אנשים המקבלים הנחה על ארנונה הגבוהה מ-33% לא יקבלו הנחה נוספת בגין ילד נכה.

ג. הנחה בתשלומי ארנונה לנזקק

לעיתים מחזיק בדירה נקלע למשבר ונגרמות לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו או שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

 

 

המחוקק נתן דעתו למצב מעין זה, והוא הסמיך את ועדת ההנחות ברשות המקומית לתת הנחה בשיעור עד 70 אחוזים. ובתנאי שהמבקש ימציא לרשות המקומית בקשה חתומה לפי טופס שימסר לו וחוות דעת מנהל מחלקת הרווחה של הרשות המקומית. המבקש חייב להמציא פרטים או מסמכים נוספים לצורך דיון בבקשתו, לפי דרישת הגזבר או מנהל מחלקת הרווחה או הוועדה, לפי העניין.

 

 

הוועדה תקבע את זכאותו של מבקש הנחה, ואת שיעורי ההנחה בהסתמך על טופס הבקשה וחוות הדעת של מנהל מחלקת הרווחה, ותיתן החלטתה, בכתב, בצירוף נימוקים.

ד. הנחה למשפחות עם הכנסה חודשית ממוצעת נמוכה

על פי תקנה 2(א)(8) בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג-1993 משפחה תקבל הנחה לפי הכנסותיה החודשיות בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בנכס. לפי הטבלה המצורפת ובהתאם לחישוב המצויין מטה.

מספר הנפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2011
1 עד 2,550 2,551 עד 2,933 2,934 עד 3,351
2 עד 3,824 3,825 עד 4,397 4,398 עד 4,971
3 עד 4,436 4,437 עד 5,102 5,103 עד 5,767
4 עד 5,048 5,049 עד 5,805 5,806 עד 6,562
5 עד 6,134 6,135 עד 7,054 7,055 עד 7,974
6 עד 7,220 7,221 עד 8,303 8,304 עד 9,386
שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40%
7 עד 8,306 8,307 עד 9,552 9,553 עד 10,798
8 עד 9,392 9,393 עד 10,801 10,802 עד 12,210
9 עד 10,478 10,479 עד 12,050 12,051 עד 13,622
10 ומעלה עד 1,164 לנפש עד 1,339 לנפש עד 1,514 לנפש
שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50%

 

ההכנסה הממוצעת לקבלת הנחה בשנת 2012 מחושבת לפי אוקטובר נובמבר דצמבר 2011. ההכנסה היא הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט ההכנסות הבאות:

א. הכנסתו של בן אחד או בת אחת בלבד עד גובה שכר מינימום ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק מהכנסה השווה לגובה שכר המינימום;

ב. מחצית ההכנסה של בן או בת המשפחה המתגורר עם בעל הנכס;

ג. גמלת ילד נכה;

ד. קצבת ילדים;

ה. מענק לימודים.

למשל, זוג הורים  שהכסותיהם מסתכמים ב-3,824 ש"ח זכאים ל-80% הנחה אם ילדם אינו גר עמם. אם הבן מתגורר עמם והוא משתכר 4,000 ש"ח. שכר המינמום לאותה עת הוא 4,100 ש"ח. סה"כ הכנסות ההורים והבן עולה על 5,767 ש"ח, ולכאורה הם לא זכאים להנחה. לפי סעיף א' האמור הבן משתכר רק 850 ש"ח (יש לנכות את שכר המינמום) ועל הכנסתוהים מסתכמים ב-4,674 ש"ח המקנה להם הנחה של 60%.

ה. נוהל הגשת הבקשה

יש לפנות במסגרת קבלת קהל לרשות המקומית למלא טופס בקשה ולמסור אותו בצירוף עם המסמכים הדרושים לפי העניין, כלהלן:

 1. טופס בקשה להנחה בארנונה.
 2. כל מסמך המעיד על מצבו הרפואי של הילד או האדם הנכה.
 3. קבלות על הוצאות רפואיות הכרוכות בטיפול בילד.
 4. אישור לקבלת גמלת ילד נכה.
 5. כל מסמך המעיד על מצבם הכלכלי של ההורים (תלושי משכורת, תשלומי משכנתא וכדומה).

אם המבקשים הם משפחת אומנה עליהם להמציא אישור ממשרד הרווחה על היות המשפחה משפחת אומנה.

 

דפי מידע נוספים בתחום הקלות במיסים ובאגרות

 
 

תאריך עדכון: יום ראשון, 12 בפברואר 2012
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

תודה על המאמר!

בזכות המאמר, יכולתי להתעקש על בקשה להנחה בארנונה לשנת 2013.
ולמרות שבשנת 2011 קיבלתי הנחה בלי בעיות.
כל הכבוד על פועלך!
^_^

חבצלת, 16.01.14 13:45

למעלה