פנייה לוועדת השמה של החינוך המיוחד


מבקשים להעביר את הילד ממסגרת של החינוך המיוחד למסגרת החינוך הרגיל וההיפך, מה עושים, כיצד פונים? בדף המידע זה - כיצד פונים לוועדת השמה של החינוך המיוחד?, מהם שלבי הטיפול בבקשה להשמה באמצעות ועדת ההשמה?, מועדי העבודה של הווועדה, בקשה לדיון חוזר בוועדת ההשמה, כיצד מערערים על החלטת ועדת ההשמה?, כיצד נוהגים עד לקבלת התשובה על הערער?, כיצד פונים להשמה בלא ועדת השמה?

אריה סעדה 01.09.10

פנייה לוועדת השמה של החינוך המיוחד

מאת אריה סעדה עדכון: 1/9/2010
 

 

א. כיצד פונים לוועדת השמה? | ב. מהם שלבי הטיפול בבקשה להשמה באמצעות ועדת השמה? | ג.מועדי העבודה של וועדת ההשמה | ד. בקשה לדיון חוזר בוועדת ההשמה | ה. כיצד מערערים על החלטת ועדת ההשמה? | ו. כיצד נוהגים עד לקבלת התשובה על הערער? | ז. כיצד פונים להשמה בלא ועדת השמה?

 

לצורך השמה במסגרת החינוך המיוחד יש צורך בקבלת אישור מוועדת השמה. ועדת ההשמה קובעת האם הילד זקוק למסגרת של חינוך המיוחד ואיזה סוג מסגרת. ועדת השיבוץ קובעת את שם בית ספר או שם גן הילדים. מכוון שבדרך כלל אותם אנשים יושבים בשתי הוועדות, אזי ההחלטות לעתים מתקבלות באותו דיון.
תיקון לחוק החינוך המיוחד מאפשר להורה לרשום את ילדו למסגרת החינוך המיוחד שלא באמצעות ועדת השמה, לעניין זה ראה פרק אחרון.

א. כיצד פונים לוועדת השמה?

הפניית ילד לוועדת השמה יכולה להיעשות על-ידי הורה, רשות חינוך מקומית, ועדת שילוב מוסדית  או ארגון ציבורי. הגורם המפנה ינסח את בקשתו לדיון בוועדת ההשמה בכתב ויפנה אותה אל יו"ר הוועדה בבמחלקת החינוך שברשות המקומית, שבה מתגורר הילד.

ב. מהם שלבי הטיפול בבקשה להשמה באמצעות ועדת השמה?

 1. משקיבל יושב ראש ועדת ההשמה את הבקשה, הוא יפנה ללא דיחוי אל מנהל המסגרת החינוכית בבקשה לקבל שאלון הפניה וחוות דעת פסיכולוגית אודות התלמיד.
 2. שאלון ההפניה וחוות הדעת הפסיכולוגית אודות התלמיד יועברו אל יושב ראש ועדת ההשמה בהקדם, ולא יאוחר משלושים יום ממועד הפנייה של יושב ראש ועדת ההשמה לקבלתם.
 3. ועדת ההשמה תתכנס לדיון בעניינו של התלמיד תוך שלושים יום ממועד קבלת שאלון ההפניה וחוות הדעת הפסיכולוגית.
 4. הורה זכאי לקבל את כל החומר שמגיע אל וועדת ההשמה. אם ההורה לא קבל את החומר והסבר על חוות דעת הפסיכולוג, הוא זכאי לדחות את הדיון למועד מאוחר יותר. מומלץ לקבל את חוות דעת הפסיכולוג ועל מה שהיא נסמכה. בקשה זו מהשירות הפסיכולגי (שפ"י) תדרוש מהם לבצע אבחון כהלכתו. בכל דיון חוזר אמורה להגיע לשולחן הוועדה הערכה פסיכולגית מעודכנת. כמו כן, ממולץ לבקש את תוכנית הלימודים האישית של הילד מהמסגרת החינוכית ותיעוד על ביצועה.
 5. החלטות של ועדת השמה המתקבלות בעניינו של ילד בלי שהוזמנו ההורים לדיון אינן תקפות. אם ההורים חיים בנפרד, יש להזמין את ההורה שהילד נמצא במשמרתו וליידע גם את ההורה השני (אם כתובתו ידועה). אם יסרבו ההורים להופיע לפני הוועדה, תהיה הוועדה רשאית לדון בעניינו של התלמיד ולקבל החלטות בהעדרם, בתנאי שהם זומנו על-פי הנהלים שפורטו לעיל.
 6. ועדת השיבוץ של הרשות המקומית מפנה את הילד למסגרת החינוכית המתאימה על פי החלטת ועדת ההשמה של החינוך המיוחד. במידה ובקשתם של ההורים למסגרת ספציפית לא נענתה ע"י מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית יוכלו ההורים לפנות למנהל המחוז ולבקש את התערבותו. (ראה הוראות מנכ"ל נ"ט 8/א).

ג. מועדי העבודה של וועדת ההשמה

הפניית תלמידים לדיון בוועדת השמה נעשית לא יאוחר מבחודש אפריל בכל שנה, כדי שוועדת סיום הדיונים בעניין התלמידים הוא עד 15 במאי באותה שנת לימודים. זאת למעט דיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך המופנים לראשונה לדיון בוועדת השמה או דיונים בעניין תלמידים העולים לכיתה א', שמתקיימים עד 31 במאי בכל שנה. רק החלטות של ועדות שתתקיימנה עד תאריך זה תמומשנה בשנת הלימודים העוקבת.

הפניית תלמידים לדיון בוועדת השמה מעבר לתאריך הנקוב למעלה תהיה במקרים מיוחדים האלה: תלמידים המשתחררים מאשפוז, תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים בעלי לקויות מובהקות, תלמידים במצבי סיכון (בהמלצת עובד סוציאלי). קיומן של ועדות השמה למקרים אלה מחייב אישור של מנהל המחוז.

ד. בקשה לדיון חוזר בוועדת ההשמה

בקשה לדיון חוזר יכולה להיעשות על-ידי הורה, רשות חינוך מקומית, ועדת שילוב מוסדית  או ארגון ציבורי. הגורם המפנה ינסח את בקשתו לדיון בוועדת ההשמה בכתב ויפנה אותה אל יו"ר הוועדה בבמחלקת החינוך שברשות המקומית, שבה מתגורר הילד.

 1. הורה רשאי ליזום בכל עת דיון חוזר בעניינו של ילדו, בתנאי שחלפה שנה ממועד ההחלטה הקודמת בעניינו. (סעיף 10(ג), חוק החינוך המיוחד או סעיף 6 בהוראת מנכ"ל 13-1.2)
 2. מנהל בית-הספר או הגננת מחוייב, ועליו מוטלת האחריות, ליזום דיון חוזר בוועדת ההשמה בעניינו של תלמיד פעם בשלוש שנים, וכן במקרים המחייבים דיון חוזר בגין העברת תלמיד בין מסגרות חינוך, על-פי המפורט בסעיף 3(10) לחוזר מנכ"ל. הם יכולים ליזום דיון חוזר בעניינו של תלמיד גם לאחר תקופה קצרה מזו של שלוש שנים.

לצורך הדיון החוזר ידאגו המנהל או הגננת למילוי שאלון הפניה מעודכן ולביצוע הערכה פסיכולוגית מעודכנת, על-פי הנהלים המפורטים בסעיף 3(10) לחוזר מנכ"ל.

ה. כיצד מערערים על החלטת ועדת ההשמה?

ערער מנומק בכתב יש להגיש ליושב ראש ועדת הערר תוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה של ועדת ההשמה.
הערער יישלח למנהל המחוז שבאזור מגורי הילד ומשפחתו.

הבקשה צריכה לכלול את הפריטים האלה:

 1. שם הילד;
 2. מספר תעודת הזהות שלו;
 3. המסגרת החינוכית שממנה הוא הופנה לוועדת ההשמה;
 4. שם היישוב שבו אתם מתגוררים;
 5. והיישוב שבו לומד ילדכם;
 6. העתק הודעת ההחלטה של ועדת ההשמה כפי שנמסרה לכם.

תפקידה של ועדת הערר הוא להחליט אם -

 1. לקבל את הערר ולשנות את החלטת ועדת ההשמה.
 2. להחזיר את העניין לוועדת ההשמה לדיון נוסף.
 3. לדחות את הערר.

החלטת ועדת הערר היא סופית  והודעה בכתב תשלח להורים.

ו. כיצד נוהגים עד לקבלת התשובה על הערער?

 1. כאשר מוגש ערר  יישאר התלמיד במסגרת החינוכית שהוא לומד בה, ובלבד שאכן הוגש ערעור והתקבל אישור על כך מיו"ר ועדת הערר על החלטתה של ועדת ההשמה.
 2. כאשר מוגש ערר בשלב המעבר מגן ילדים אל בית-הספר היסודי, מבית-הספר היסודי לחטיבת הביניים ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה, יועבר התלמיד למסגרת החינוכית הרגילה הממשיכה עד תום תהליך ההשמה, ובלבד שאכן הוגש ערעור והתקבל אישור על כך מיו"ר ועדת הערר על החלטתה של ועדת ההשמה.

ז. כיצד פונים להשמה בלא ועדת השמה?

הורים לילד בעל צרכים מיוחדים, המבקשים את השמתו במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה, יגישו בקשה בכתב למנהל המחלקה לחינוך ברשות החינוך המקומית שבמקום מגוריהם, לא יאוחר משישים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים, חתומה בידי שני ההורים של התלמיד או אפוטרופוס. ההורים יצרפו לבקשה את החלטות ועדת אבחון של השירות לטיפול באדם עם פיגור שכלי במשרד הרווחה שאכן ילדם מתפקד ברמת פיגור שכלי למעט פיגור קל. במקרה של פיגור שכלי קל הבקשה תועבר לדיון בוועדת השמה.
במקרים של לקות אחרת ההורים יצרפו חוות דעת בכתב של אנשי מקצוע המפורטים בתקנות, המאשרת כי לילד לקות קשה המחייבת השמה במוסד לחינוך מיוחד, וכי לא ניתן לשלבו במוסד חינוך שאינו מוסד לחינוך מיוחד.

מנהל המחלקה לחינוך יעביר את הבקשה, בצירוף חוות הדעת, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מחמישים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים, למנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות או נציגו, ולמפקח מתחום החינוך המיוחד או נציגו, שייתנו את המלצתם בכתב למנהל המחלקה לחינוך, לאשר את הבקשה או להעבירה לדיון בוועדת השמה, וזאת, לא יאוחר מארבעים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים.

מנהל המחלקה לחינוך יחליט, על סמך ההמלצות, ולא יאוחר משלושים ימים לפני המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים, לאשר את הבקשה או להעבירה לדיון בוועדת השמה, וישלח את החלטתו המנומקת להורים לא יאוחר מעשרים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים.

מומלץ לעיין בסעיף 7 לחוק החינוך המיוחד ובתקנות "רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה".

כתובת הממונה על ועדות ההשמה והערר לפי הכתובת הזו: רח' ז'בוטינסקי 71, רמת-גן 52544, טל' 03-6931805/4.

 

מאמרים נוספים

 
 

תאריך עדכון: יום רביעי, 1 בספטמבר 2010

 
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה