סיוע בכיסוי מיסים עקיפים במס הכנסה


מאחר שלרבים מבעלי המוגבלות יש בגלל מוגבלותם הוצאות גדולות מאלה שיש לאנשים בריאים, המדינה פוטרת אותם, בתנאים מסוימים, ממס קניה על תרופות ועל רכישת טובין המיוחד לשימושם של נכים, למעט רכב מנועי.

אריה סעדה 17.08.11

סיוע בהחזר מיסים עקיפים במשרד האוצר

מאת אריה סעדה עדכון: 17/08/2011

 

מאחר שלרבים מן האנשים עם מוגבלויות הוצאות גדולות מאלה שיש  מאלה שיש לאנשים בריאים, בגלל מוגבלותם מדינת ישראל פוטרת אותם, בתנאים מסוימים, ממס קניה על תרופות ועל רכישת טובין המיוחד לשימושם של נכים, למעט רכב מנועי ומס רכישה. ראו פרסום הוועדה משנת 2009 (אריה סעדה).

הקדמה

הוועדה להחזר מסים עקיפים שבמשרד האוצר מתמנית ע"י שר האוצר. והיא דנה בפניות של יחידים או גופים המבקשים לקבל את החזר המסים העקיפים, שהם חייבים בהם על פי חוק. הוועדה פועלת בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידיה בהתייעצות עם משרד המשפטים, ופועלת במגבלות תקציב המוקצה לה במסגרת חוק התקציב השנתי.
הוועדה מונה לא פחות מחמישה חברים, וביניהם היועץ המשפטי לרשות המיסים בישראל או נציגו, והחשב לרשות המסים בישראל או נציגו אשר חייבים להיות במניין החוקי לקבלת ההחלטות. החברים בוועדה הם נציגים של: מינהל הכנסות המדינה, רשות המסים בישראל, אגף החשב הכללי ואגף התקציבים שבמשרד האוצר.

סמכויות הוועדה להחזר מסים עקיפים

הוועדה מוסמכת להחליט על אופן הטיפול בבקשות בדבר החזר או כיסוי מסים עקיפים לארגונים (שלא כאן המקום לפרטם) או ליחידים, למעט מע"מ, במקרים הומניטאריים חריגים במיוחד.
בבואה להחליט בבקשות להחזר או כיסוי מסים עקיפים, שוקלת הוועדה להחזר מסים עקיפים את כל נסיבות המקרה של כל בקשה, תוך יישום שוויוני וענייני של הקריטריונים שנקבעו על ידיה, לרבות בדיקת זהות הפונה, מצבו הכלכלי והבריאותי לפי העניין, וקיום חובותיו לרשויות המס. הוועדה לא תדון בבקשות להחזר מסים עקיפים שהוגשו בשיהוי, שאינו מוצדק לדעתה.

אופן החזר המסים העקיפים

על פי החלטת הוועדה, החזר המסים העקיפים יכול להיות מלא או חלקי, לאחר תשלום המס על ידי הפונה, או כתשלום המס שהוועדה מעבירה במקומו של הפונה לרשות המסים בישראל.

אופן הפנייה לוועדה

 1. את הפנייה יש לשלוח לידי מרכזת הוועדה להחזר מסים עקיפים ברשות המסים בישראל, רחוב בנק ישראל 5, ת"ד 320 ירושלים 91002 , או לפנות במייל לכתובת: RUTHS@CUSTOMS.MOF.GOV.IL. רשות המסים בישראל מצרפת את חוות דעתה בעניין הפנייה.
 2. הפנייה לוועדה תהיה בכתב, תוך תיאור כל הפרטים הנדרשים והסיבות לבקשה להחזר המסים העקיפים, ויצורפו לה כל המסמכים הבאים, לפי העניין:
  1. אישור המוסד לביטוח לאומי בדבר נכות או מחלה של הפונה.
  2. אישור לשכת הרווחה המטפלת באזור מגוריו של הפונה לגבי מצבו הכלכלי והחברתי.
  3. תלושי משכורת, וכל אישור אחר המעיד על הכנסות הפונה מכל מקור.
  4. כל מסמך אחר ו/או ראייה נוספת, שיידרשו ע"י הוועדה.

הקריטריונים להחזר מס רכישה בקניית דירת מגורים

החזר מס רכישה על קניית דירת מגורים ייעשה בהתקיים כל התנאים הבאים:

 1. מחלה או נכות של ילד הסמוך לשולחן הוריו, המצדיקות לדעת הוועדה מעבר לדירה חדשה.
 2. מצב כלכלי קשה של הפונה.
 3. ערך הדירה החדשה אינו גבוה מערך הדירה הנמכרת.
 4. היה וערך הדירה החדשה גבוה מערך הדירה הנמכרת, לא יעלה סכום החזר המס על המס הנדרש על ערך הדירה הנמכרת, ובכל מקרה, לא יעלה סכום ההחזר על המס החל על דירה שערכה בשקלים עולה על -$180,000.
 5. לבקשה יצורפו כל המסמכים המפורטים בסעף הקודם.

כיצד מערערים על החלטות הוועדה?

אדם שפנייתו נדחתה, כולה או חלקה, רשאי לפנות שנית לוועדה, רק כאשר בפנייתו זו מצוינות נסיבות חדשות שלא צוינו בפנייתו הראשונה, מכיוון שלא היו בידיעתו במועד הפניה הראשונה.

קצת היסטוריה

להלן ציטוט מדוח מבקר המדינה 52ב לשנת 2001 שפורסם בשנת 2002.

 

"ועדה לכיסוי מסים עקיפים

במסגרת האגף לכלכלה פועלת ועדה לכיסוי מסים עקיפים (להלן - הוועדה). הוועדה מאשרת סיוע בתשלום מסים אלה למי שמתקשה לשלמם (בין היתר, מסים על ציוד ותרופות לנכים). בשנת 2001 הוקצה לוועדה תקציב של כ-30 מיליון ש"ח. בשנים 1999 עד 2001 נוצל מלוא התקציב שהוקצה לוועדה.

הביקורת העלתה, כי המבחנים שהוועדה מאשרת לפיהם את הבקשות לסיוע הם כלליים ולא תמיד ברורים (לדוגמה, המבחן "מצב כלכלי קשה"). עוד הועלה, כי יש שהוועדה נמנעת מלאשר בקשות בשל החשש שבעקבות מתן אישור לכיסוי הוצאות הנובעות ממחלה כלשהי, יגדל מספר הבקשות מסוג זה ולא יהיה לה די תקציב לאישור כל הבקשות המוצדקות.

עוד העלתה הביקורת, כי הוועדה אינה מפרסמת את דבר קיומה, ואפילו משרד הבריאות לא ידע על קיומה. התברר גם, שמבין כ-120 בקשות לסיוע שהתקבלו בוועדה במהלך השנים 2000-2001 רק 15 בקשות היו מאנשים בעלי מוגבלות, ומהן רק אחת היתה בקשה לסיוע בכיסוי המע"מ על רכישת כיסא גלגלים ממונע.

לדעת משרד מבקר המדינה, על הוועדה לפעול על פי מבחנים ברורים. ראוי גם שהאגף לכלכלה יפרסם את דבר קיום הוועדה ואת המבחנים שלפיהם היא מאשרת את הסיוע, וכן ידאג להנחות את הציבור במקומות המתאימים (למשל בבתי המכס ובתחנות מע"מ) כיצד ניתן לפנות אליה.

בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציין האגף לכלכלה, כי הוא מקבל את ההמלצות האמורות ומתחייב ליישמן."

 

דפי מידע נוספים בתחום הקלות במיסים ובאגרות

 
 

תאריך עדכון: יום רביעי, 17 באוגוסט 2011
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה