הענקת סיוע משפטי


בדף מידע - מי זכאי לסיוע משפטי בתחום האזרחי?, באלו עניינים השירות ניתן? ובאלו לא, תשלום עבור הסיוע המשפטי, נוהל הגשת הבקשה, תהליך הטיפול בבקשה, ערעור על החלטת הלשכה למתן סיוע משפטי וכתובות של הלשכות לסיוע משפטי.

אריה סעדה 09.08.11

הענקת סיוע משפטי בתחום האזרחי

מאת אריה סעדה עדכון: 04/10/2011
 

 

א. מי זכאי לסיוע משפטי? | ב. באלו עניינים השירות ניתן? | ג. באלו עניינים הסיוע המשפטי לא ניתן? | ד.  תשלום עבור הסיוע המשפטי | ה. נוהל הגשת הבקשה | ו. תהליך הטיפול בבקשה | ז. ערעור על החלטת הלשכה לסיוע משפטי | ח. כתובות של הלשכות לסיוע משפטי

 

מסמך זה נסמך על חוק הסיוע המשפטי ועל תקנות הסיוע המשפטי. מדינת ישראל רואה לנכון לסייע, לפי אמות המידה שנקבעו בחוק הסיוע המשפטי, לאלה הזקוקים לשירותים משפטיים בתחום האזרחי, אך אין באפשרותם לשלם בעדם. לשם כך הוקמו בשנת 1975 לשכות למתן סיוע משפטי, במסגרת אגף הסיוע שבמשרד המשפטים. על פי חוק הסיוע המשפטי השירותים המשפטיים כוללים: יעוץ משפטי ועריכת מסמכים משפטיים, ייצוג בבית משפט, בבתי דין ובלשכות הוצאה לפועל לרבות תשלום ההוצאות הכרוכות במתן השירות שהיה הכרח להוציאו (למשל מסוגלות הורית, בדיקת אבהות, פטור מאגרת תביעה גם במקרה בו התביעה הוגשה טרם קבלת הסיוע המשפטי), בעניינים ובהיקף שנקבעו בתקנות. החוק ותקנותיו נועדו, בין השאר, להקל על הציבור את נגישותו למערכת המשפט והצדק ולקבל סעד, ללא סירוב, ללא עיכוב וללא משוא פנים.

 

הסיוע למעוטי יכולת ניתן באמצעות האגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים רק בנושאים אזרחיים ולא בנושאים פליליים באמצעות טופס בקשה. ייצוג משפטי בהליכים פליליים מוענק באמצעות משרד הסניגוריה הציבורית שהוקמה מכוח חוק הסניגוריה הציבורית. על פי התקנות, הסיוע המשפטי האזרחי יכול להינתן, בין השאר, על ידי עורך דין מעובדי האגף לסיוע משפטי או על ידי עורך דין שאינו מעובדי האגף (עורך דין חיצוני). ברוב התיקים מועבר הייצוג המשפטי בתיק לעורכי דין חיצוניים הממונים על פי כתב מינוי המגדיר את תחומי מינויָם ואת היקפיו. שכר טרחתם של עורכי הדין הללו משולם בהתאם לתעריפים הקבועים בתקנות.

 

אגף לסיוע משפטי לא קבע נהלים לאיתור עורכי דין ואמות מידה לבחירתם ולא פרסם פומבית מידע רלוונטי לעורכי דין המעוניינים להיכלל במאגר עורי הדין. כמו כן, הוא לא קבע נוהל לרענון המאגר ואף אינו פועל שיטתית להוצאת עורכי דין שאינם מתאימים מן המאגר. בהיעדר מדדי הערכה לבחינת תפקודם של עורכי הדין, תהליך המינוי של עורך הדין החיצוני לתיק אינו מתייחס לניסיונו המצטבר של עורך הדין עם הלשכה כדי להבטיח את התאמתו לייצוג הפונה. התאמה לא מיטבית בין עורך הדין לפונה עלולה לפגוע בטיב השירות הניתן לו. לכן אני ממליץ למבקש סיוע משפטי אשר אינו מרוצה מעורך הדין שמונה לפנות לראש הלשכה ולבקש להחליפו.

א. מי זכאי לסיוע משפטי?

הזכאי לקבל סיוע משפטי הוא:

 1. תושבי ישראל או בעלי אזרחות ישראלית ותושבי חוץ שהם אזרחיהן של המדינות החתומות על אמנת האג. לעת עתה הזכאות לסיוע משפטי לא מוחל על כל תושבי חוץ ובכללם התושבים הזרים.
 2. מי שידו אינה משגת לשאת בהוצאות שירותים משפטיים בתחום האזרחי (כללי הזכאות מפורטים בתקנות הסיוע המשפטי) ועינינו אינו טרדני או קנטרני, או שאין לו על מה לסמוך, או שאין לו בסיס סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות. תקנות הסיוע המשפטי קובעות שני סוגי מבחנים למתן השירות לפונה: מבחן ההכנסה ומספר הנפשות במשפחה ומבחן הרכוש. מבחן ההכנסה קובע כי פונים שהכנסתם המשפחתית  החודשית הכוללת ברוטו אינה עולה על סכום הזכאות הנקוב בחוק יהיו זכאים לסיוע. מבחן הרכוש מתנה את הסיוע המשפטי בכך שלפונה לא יהיה רכוש שניתן למימוש או שבשלו יוכל ליטול הלוואה. בפסק דין בבית המשפט המחוזי מ- 2/3/2003 נקבע שאין לכלול את קצבת השירותים המיוחדים בחישוב הזכאות הכלכלית לצורך קבלת סיוע משפטי. החלטת השופטת מנוגדת לתקנות, ומן הראוי ששר המשפטים יתאים את התקנות להחלטת השופטת.
 3. למבקש סיוע לשיות משפטי בנושאים הקשורים לתביעה מהמוסד לביטוח לאומי הסיוע ניתן ללא בדיקת זכאות כלכלית. סיוע משפטי ללא בדיקת זכאות כלכלית ניתן גם לנפגעי עברות "החזקה בתנאי עבדות" וסחר בבני אדם למטרות עבדות ועבודת כפייה; לחולה המאושפז על פי הוראת אשפוז כפוי בבית חולים לחולי נפש או הנמצא בטיפול מרפאתי בדיונים בפני ועדה פסיכיאטרית ובדיונים בערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית; לקטין שבן משפחתו הגיש בקשה למתן צו הגנה מפניו.

ב. באלו עניינים השירות ניתן?

 1. עניני משפחה - גירושין, מזונות, אחזקת ילדים, אבהות, אימוץ, ירושה, אפוטרופסות, צווי מניעה, צווי הגנה - כמשמעותם בחוק בית המשפט לענייני משפחה;
 2. הגנת זכויות הנוגעות למגורים, לרבות בעלות, תביעות פינוי או סילוק-יד, דמי שכירות, דמי מפתח ותיקוני המושכר, למעט רישום הקניית זכות במקרקעין או כל פעולה אחרת בקשר לכך;
 3. עניינים כספיים, לרבות נזיקין - חובות בהוצאה לפועל, למעט עניינים לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק מס רכוש וקרן פיצויים או חוק מס שבח מקרקעין;
 4. עניינים שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בהם, למעט עניינים פליליים. לדוגמא פיטורין, פיצויים ועוד;
 5. ערעור על החלטות וועדות בנושא אשפוז כפוי;
 6. הגנה בפני בקשות המוגשות לבית משפט על ידי פקידי הסעד;
 7. תביעות על-פי חקוק המעניק גמלאות, מענקים, שיקום או זכויות אחרות לנכים או למשפחות נספים. לדוגמא תביעות כנגד המוסד לבטוח לאומי משרד הביטחון ועוד;
 8. תביעות בכל עניין הנוגע לזכויות של חיילים משוחררים;
 9. תביעות לפי חוק השבות, חוק האזרחות וחוק מרשם האוכלוסין;
 10. שירות משפטי לפי החוק יינתן לנפגעי עבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות או עבירות נלוות, השוהים במקלט בתל-אביב-יפו, לענין הליכים משפטיים כמפורט להלן:
  1. הליכים אזרחיים הנובעים מעבירות לפי סעיף 203א לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או מעבירות נלוות;
  2. הליכים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן - חוק הכניסה), למעט הליכים מינהליים בפני ממונה על ביקורת גבולות, כמשמעותו בחוק הכניסה.
 11. ענייני רישוי עסקים, עיסוקים או מקצועות, והסדרתם מכוח חקוק.

ג. באלו עניינים הסיוע המשפטי לא ניתן?

 1. בעניינים בתחום הפלילי;
 2. תביעות בתחום התעבורה;
 3. בענייני מיסים;
 4. רשום הקניית זכות במקרקעין (טאבו);
 5. בוררות;
 6. תביעות בבית משפט לתביעות קטנות.

ד. תשלום עבור הסיוע המשפטי

הסיוע המשפטי ניתן תמורת תשלום אגרת השתתפות של 56 ש"ח או 113 ש"ח. לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה, אלא אם כן שולמה מקדמה בסכום של 29 ש"ח; שתיזקף על חשבון אגרת ההשתתפות. הסכום נקבע על פי מבחן כלכלי המובא בתקנות הסיוע המשפטי.

אילו פטורים מתשלום אגרת השתתפות:

 1. אסיר;
 2. עצור;
 3. חייל בשירות חובה;
 4. חולה נפש מאושפז;
 5. קטין הזכאי לייצוג נפרד מהוריו ותובע או נתבע שלא באמצעותם;
 6. המבקש צו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה;
 7. המבקש סיוע משפטי שניתן מכוח סעיף 397 לחוק הביטוח הלאומי;
 8. המבקש סיוע משפטי מכוח חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים);
 9. המבקש סיוע משפטי מכוח אמנת ניו יורק בדבר גביית מזונות בחו"ל.
 10. הורה, מאומץ או מועמד להיות מאומץ המבקשים ייצוג בהליכים לפי סעיפים 10, 12(ג), 13 ו-13א לחוק אימוץ ילדים וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו; וכן המבקשים ייצוג בערעור על החלטה בהליכים לפי סעיפים 10, 12(ג), 13 ו-13א לחוק האמור - וסעיף 3 לא יחול.

ה. נוהל הגשת הבקשה

יש למלא טופס בקשה לסיוע משפטי ולשלוח אותו בדואר ללשכה לסיוע משפטי באזור המגורים. את הטופס ניתן לקבל בלשכות לסיוע משפטי, במוסד לביטוח לאמי ובלשכות הרווחה המקומיות.
המסמכים הדרושים:

 1. כל מסמך בעניין הבקשה. לדוגמא, מכתב תשובה/דחייה מהביטוח הלאומי;
 2. פרטים מזהים של הילד והוריו;
 3. תלושי משכורת או הכנסה אחרת;
 4. אישורים מהבנק על גובה החסכונות.

ו. תהליך הטיפול בבקשה

לאחר משלוח הבקשה -

 1. המבקש סיוע מוזמן לראיון עם עורך דין, נציג האגף לסיוע משפטי. במקרים מסוימים, כדי להקל על הפונים המתגוררים במקומות מרוחקים, מראיינים עורכי הדין מטעם הלשכות את הפונים בלשכות הרווחה הקרובות למקום מגוריהם או במקום אחר. חשוב לציין שהפונה אינו חייב לחכות לפגישה זו והוא יכל להגיע בעצמו לאחת הלשכות הרשומות בפרק האחרון.
 2. לראיון המבקש מתבקש להמציא את כל המסמכים הדרושים. אם המסמכים אינם מגיעים התיק ייסגר לאחר מספר התראות.
 3. בבקשות לסיוע משפטי שעניינן ערעור על החלטת המוסד לבטוח לאומי אשר בן אין צורך שהפונה ישלם אגרה וללא עריכת בדיקת זכאות כלכלית לפונה. האגף בוחן אם מהבחינה המשפטית יש מקום להגיש את הערעור. כדי שלא להכביד על הפונים בצורך לפנות עצמאית להשגת המסמכים מהמוסד, שולחת הלשכה בקשה למוסד לקבלת תיק הפונה, ורק לאחר קבלת התיק קובעת מועד לריאיון עם הפונה לבדיקת זכאותו לסיוע.
 4. לאחר הריאיון מחליט עורך הדין אם יש מקום להעניק סיוע משפטי. אם החלטתו חיובית, קובע עורך הדין המחליט את היקפו של הסיוע המשפטי שיינתן, את ההליך המשפטי המתאים ואת הערכאה המתאימה. תפקידיו הנוספים של עורך הדין המחליט: לקבוע את הסוגיה המשפטית; להמליץ בפני עורך הדין החיצוני על דרך הטיפול בה; ולסגור את התיק בלשכה לאחר סיום הטיפול המשפטי בו. כמו כן הוא מופקד על ביצוע מגוון פעולות במסגרת המעקב השוטף אחר ההתפתחויות בתיק, דוגמת: קבלת דיווחים מעורכי הדין החיצוניים המטפלים בתיקי הפונים ובירור הסיבות במקרה של אי-דיווח, אישור בקשותיו של עורך הדין לטפל בנושאים משפטיים נוספים של הפונה, טיפול בתלונות הפונים והגשת כתבי בית דין לבית המשפט המחוזי בהליכי ערעור של פונים שבקשותיהם לסיוע משפטי נדחו.
 5. ברוב הלשכות מועברת החלטת עורך הדין המחליט לעובד מינהלה. עובד זה ממנה לפונה עורך דין חיצוני מרשימת עורכי הדין החיצוניים הפעילים של הלשכה, ומנפיק לעורך הדין הנבחר כתב מינוי . בתחנות הטיפול השונות שבהן עובר תיק של פונה מבצעים עובדי המינהלה מגוון פעולות, לדוגמה: קבלת טופס הבקשה וקביעת מועד הריאיון; חישוב שכר הטרחה לעורכי הדין; הגשת בקשות לקבלת מסמכים מהמוסד; סגירת התיק בתום הטיפול המשפטי. בלשכות חיפה וירושלים גם ממליצים עובדי המינהלה לעורך הדין המחליט על מינוי עורך הדין החיצוני המתאים לתיק.
 6. נשלחת תשובה לפונה ובתשובה הפנייה לעורך דין הקרוב ביותר למקום המגורים של הפונה.

אגף הסיוע מודיע לפונה, אשר אינו עומד בתנאי הזכאות, במכתב על דחיית בקשתו, ובו מפורטת סיבת דחיית הבקשה ומוצגים נימוקי הדחייה והמלצות נוספות, אם ישנן. חשוב לדעת, שפונים שבקשתם נדחיתה יכולים לפנות לתכנית שכר המצווה של לשכת עורכי הדין. מתן סיוע המשפטי למעוטי היכולת הפך לאחד מתפקידי החובה של לשכת עורכי הדין, בהתאם לתיקון חוק לשכת עורכי הדין משנת 2009.

ז. ערעור על החלטת הלשכה לסיוע משפטי

על החלטה של הלשכה לסיוע משפטי רשאי המבקש לערער לפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה. הערעור הוא לפני שופט אחד, והחלטתו תהיה סופית.

ח. כתובות של ההנהלה ולשכות האגף לסיוע משפטי

אזורכתובתטלפון פקס ימיםשעות
הנהלת האגף הסורג, 1, בית מצפה, קומה 2 ת"ד 1777, מקוד 94230, ירושלים 02-6211350 02-6211357    
לשכת ירושלים והדרום, למעט באר שבע וסביבתה הסורג, 1, בית מצפה, קומה 2 ת"ד 1777, מקוד 94230, ירושלים 02-6211333 02-6211377 א'-ה' בין 8:30 ל-12:30
ב'-ד' בין 15:00 ל-17:00
לשכת תל אביב והמרכז דרך הנרייטה סולד 4, קומת כניסה, מיקוד 64924, תל אביב 03-6932777 03-6932722 א'-ה' בין 8:30 ל-12:30
ג' בין 15:00 ל- 17:00
לשכת באר שבע וסביבתה שדרות שזר, בית נועם, קומה 2, מיקוד 84002, באר שבע 08-6404526 08-6404539 א'-ה' בין 8:30 ל-12:30
ב'-ד' בין 15:00 ל-17:00
לשכת חיפה פל-ים 15/א, קומה 11, קריית הממשלה, מיקוד,31043, חיפה 04-8633666 04-8633679 א'-ה' בין 8:30 ל-12:30
ג' בין 15:00 ל-17:00
לשכת מחוז צפון תאופיק זיאד, בניין ופא סנטר, קומה 5, ת"ד 50021, נצרת, מיקד 16160
מענה טלפוני: 13:00 עד 15:30
04-6459444 04-6459434 א'-ה' בין 8:30 ל-12:30
ד' בין 15:00 ל-17:00

 

במרס 2009 קבעה הנהלת האגף נוהל כוננות לטיפול במקרים המחייבים טיפול דחוף. הנוהל קבע כי בכל לשכה ישובץ מדי יום עורך דין כונן לצורך מתן מענה למקרים דחופים וכי יהיה קו טלפון המיועד להשארת הודעות קוליות בשעות 16:00 עד 24:00. מדי שעה ימשוך עורך הדין הכונן את ההודעות מן המענה הקולי ויחזור לפונים שלפי שיקול דעתו עניינם מחייב טיפול משפטי דחוף.

תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

ייעוץ מישפטי

ברצוני לכתוב למען יראו ויבינו שלא תמיד העו"ד שבודקת את הזכאות מכירה את רזי המקצוע של עריכת דין כיאות! ויש פקידות שיושבות בתור פקידות קבלה ללא משוא פנים ועוזרות הרבה יותר מאשר עורכות הדין השחצניות שסיימו את התוא אבל נסיון וידע מאד מאד חלשות כך זה בתל אביב, רק מהיום!!! שכל מי שזקוק שישים לב לכל מילה שנכתבת וכל שם שנכתב שלא יציינו גברת לאדון ואדון לגברת שימו לב זה פרט חשוב מאד כי היום רבתי וצעקתי והרמתי שערוריה בגלל עורכת דין שהחליפה את מיני בכך שכתבה גברת ,,,,, ואני נולדתי כזכר !!!!

SPAIDER, 29.07.10 22:35

למעלה