אגרת רישיון מופחתת לרכב של נכה


במאמר, מי זכאי לאגרת רישיון מופחתת? ומהם התנאים לקבלת אגרת רשיון מופחתת?, מהו נוהל הגשת הבקשה, וכיצד ממשים בקשה להחזר ריטרואקטיבי. בסוף מובא הבסיס החוקי - סעיפים נבחרים מפקודת התעבורה ותקנותיו.

אריה סעדה 19.06.12

אגרת רישיון מופחתת לרכב של נכה

מאת אריה סעדה

עודכן: 19/06/2012

 

א. מי זכאי לאגרת רישיון מופחתת? | ב. מהם התנאים לקבלת אגרה מופחתת? | ג. נוהל הגשת הבקשה | ד. בקשה להחזר ריטרואקטיבי | ה. הבסיס החוקי - פקודת התעבורה

 

נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל מוגבלותו זכאי לאגרת רישיון מופחתת לרכב של נכים בסך 26 ש"ח החל מיום 1/4/2014  (ראה בסוף הדף). כמו כן, אין צורך ברישום הרכב על שם ילד נכה כדי לקבל את ההנחה.

א. מי זכאי לאגרת רישיון מופחתת?

 1. נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;
 2. נכה מוגבל בהליכה, הזקוק לכסא גלגלים לנכה לצורך ניידותו;
 3. נכה שדרגת נכותו 60% לפחות, ותנועתו בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו. לדוגמה עיוורים, אוטיסטים, ילדים הזקוקים להנשמה, או אנשים עם פיגור שכלי שתנועתם בתחבורה ציבורית אינה אפשרית משום שהם חסרי מנוחה ברמה קיצונית וזקוקים להשגחה צמודה;
 4. אדם שהוא נזקק מחמת עיוורון (עיוור לחלוטין או כבד ראיה) כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד, (מבחני נזקקות), תש"ל-1970 וקיבל תעודת עיוור.

ב. מהם התנאים לקבלת אגרה מופחתת?

 1. סוגי הרכב עליהם ניתן לשלם אגרת רשיון מופחתת הם: רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו שימושי, אוטובוס זעיר פרטי, אופנוע, רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג. לסוגי רכב אלו ניתן לקבוע אגרת נכה, ללא קשר לסוג הדלק.
 2. הרכב רשום על שם הנכה (או על שם הנכה ובן זוגו), על שם בן זוגו של הנכה, או על שם אפוטרופוס של הנכה. כך שהרכב יכול להירשם על שם הורים של ילד נכה - ללא צורך ברישום הרכב על שם הילד הנכה. ובדומה, רכב יכול להירשם על שם האפוטרופוסים של נכה - ללא צורך ברישום הרכב על שם הנכה.
 3. אגרת נכה לא תאושר במידה והרכב רשום על שם אנשים נוספים - לדוגמא רשום על שם בן הזוג וגם על שם הבת של הנכה, או על שם ההורה וגם על שם האח, או על שם האפוטרופוס וגם על שם הדוד וכדומה.
 4. הרכב אינו משמש לצורכי עסק או מסחר.
 5. לא ניתן אגרת רישוי מופחתת על יותר מרכב אחד, לכן המבקש צריך לוודא שאין רכב קודם שמשולמת עליו אגרת רישוי מופחתת. המבקש צריך לוודא שהתעריף של אגרת הרישוי שונה לתעריף רגיל או שהרכב נמכר. נכה המבקש למכור את רכבו נדרש לפנות למשרד הרישוי עם הקונה לצורך העברת בעלות.

ג. נוהל הגשת הבקשה

מתן אגרת רישיון מופחתת היא בסמכות משרד התחבורה בלבד ולכן.

 1. המבקש אגרת רישיון מופחתת, בכל גיל, צריך להמציא אישורים רפואיים עדכניים המעידים על מחלתו או נכותו, ובקשתו תועבר להחלטת רופא משרד הרישוי. רצוי שהאישורים יהיו מהוועדה הרפואית של המוסד לבטוח לאומי, אך אין חובה
 2. למשרד הרישוי יש למסור - אישור מקורי על הנכות ממשרד הבריאות, ממשרד הביטחון, ממשרד האוצר או תעודת עיוור לצורך רישום בקובץ הנכים של משרד התחבורה;
 3. כאשר הרכב רשום על שם בן הזוג של הנכה: יש להמציא תעודות זהות עם נספחים של שני בני הזוג - שהם רשומים כבני זוג. במקרה שבני הזוג אינם רשומים כנשואים - עליהם להמציא מסמך תומך (הסכם נישואין, תצהיר בפני עורך דין על ניהול משק בית משותף וכדומה)
 4. כאשר הרכב רשום על שם האפוטרופוס של הנכה - על שם ההורים או על שם הורה אחד של נכה קטין (עד גיל 18), יש להמציא תעודות זהות עם הנספח שהנכה רשום כבנם או כל מסמך אחר המוכיח זאת.
 5. כאשר הרכב רשום על שם אפוטרופוס יש להמציא מסמך מקורי על מינויו כדין כאפוטרופוס של הנכה.

ד. בקשה להחזר ריטרואקטיבי

בעל רכב ששילם אגרה רגילה יכול לבקש החזר על החלק היחסי ובתנאי שמשרד הרישוי שוכנע כי הפטור מתשלום או ההחזר מוצדקים בשל זכות לאגרה מופחתת שלא מומשה. לקבלת ההחזר יש למלא ולהגיש טופס החזר תשלום רישוי רכב בצירוף צילום המחאה ריקה למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים.

ה. הבסיס החוקי

פקודת התעבורה (מובאים הסעיפים הרלוונטים בלבד)

עדכון: ס"ח 2195, תשס"ח, עמ' 132, תיקון 91
עדכון: ק"ת 6603, תשס"ז, עמ' 1042, דחיית תיקון 76

18.     סמכות לפטור (תיקון: תשנ"א)

שר התחבורה רשאי, בתקנות, לפטור, בנסיבות שנקבעו, בעל רכב מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף 2 או מאגרת רישום או מאגרת רשיון, כולן או מקצתן, ולהורות על החזרת אגרת רשיון ששולמה, כולה או מקצתה.

19.     פטור באישור ועדת הכספים

שר התחבורה רשאי, בתקנות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפטור, בתנאים שיקבע -

 1. סוגי אנשים - מאגרת רשיון נהיגה, כולה או מקצתה;
 2. רכב השייך לסוג אנשים או לרשות פלונית או המשמש בתפקידים מסויימים - מאגרת רישום ומאגרת רשיון רכב, כולן או מקצתן.

71א1. נסיעת נכים בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית (תיקון: תשס"ח)

א.   מי שניתן לו תג נכה כמפורט בתוספת התשיעית רשאי לנהוג ברכב שלגביו ניתן התג האמור בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית, למעט בנתיב שיועד, על פי תמרור, לרכב להסעת המונים שאינו אוטובוס
ב.   הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על אדם המתלווה אל הנכה והנוהג בעבורו ברכב
ג.   השר רשאי, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את הנתיבים שבהם רשאי לנהוג מי שניתן לו תג נכה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שחלפו שנתיים ממועד התחילה של סעיף זה.

תוספת תשיעית (סעיף 71א1) לפקודת התעבורה

בתוספת תשיעית כתוב: 1. תג נכה התואם במראהו את תמרור ג-43: חניה לרכב של נכה - משותק רגלים, בהתאם להודעת תעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970.

תקנות התעבורה (תיקון אחרון: ק"ת 6672, תשס"ט עמ' 200)

 1.       הגדרות (תיקון תשס"ח)

בתקנות אלה -
"נכה" -
א.   אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954, או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט"ו-1955, אישר לגביו בכתב אחת משתי אלה:

 1. שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות. 
 2. שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאותו.

ואם לא יכול היה לקבל אישור מאחד הרופאים האמורים - רופא שהסמיכה לכך רשות הרישוי אישר לגביו בכתב כי מתקיים בו האמור בפסקאות משנה (1) או (2).
ב.   עיוור מי שהוא נזקק מחמת עיוורון כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש"ל-1970.
ג.   אדם שרופא מוסמך קבע שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לנכה.

"קלנועית" - רכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:

 1. רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד;
 2. ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;
 3. הוא מיועד לנוסע אחד או שניים בלבד;
 4. מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 12 קילומטר לשעה;
 5. הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1279 חלק 2 כיסאות גלגלים: כיסאות גלגלים מונעים חשמלית קלנועיות והמטענים שלהם;
 6. הוא עומד בדרישות טכניות נוספות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

272א. אגרת רישיון רכב של נכה (תיקון: תש"ם, תשס"ג, תשס"ד)

 1. נכה ישלם אגרת רישיון רכב כמפורט בתוספת הראשונה בעבור רכב אחד שנתקיימו בו כל אלה:
 2. הרכב הוא רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג, אוטובוס זעיר פרטי או אופנוע;
 3. הוא רשום על שמו, על שם בן זוגו, או על שם האפוטרופוס שלו;
 4. הוא אינו משמש לצורכי עסק או מסחר.

272ב. פטור מטעמים מיוחדים (תיקון: תשס"ג)

שר התחבורה יפטור בעל רכב מאגרת רישום או מאגרת רישיון או יורה להחזיר לו אגרה כאמור ששילם, אם שוכנע כי הפטור או ההחזר מוצדקים בשל זכות לאגרה מופחתת שלא מומשה.

תוספת הראשונה לתקנות התעבורה (תיקון תשע"ב)

בחלק ג' "אגרות בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב ובעד בדיקתם" בפריט 11 יהא: אגרה בעד רכב של נכה לפי תקנה 272א היא 26 ש"ח (החל ב-1/4/2012) (ראה הודעת התעבורה (אגרות), התשע"ב-2012).

 

דפי מידע נוספים בתחום הקלות במיסים ובאגרות

 
 

תאריך עדכון: יום שלישי, 15 במרץ 2011
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

תודה רבה!

לא הייתי מודעת לכך, מידע חיוני לי הן בהיבט האישי והן בהיבט המקצועי. האם ידוע לך עד כמה שנים אחורה ניתן לבקש החזר?

רותי שרון, 15.07.11 18:18
<a href="index2.php?id=4525&lang=HEB">רותי שרון</a>

למעלה