מימון תותבות גפיים, מכשירי הליכה, חגורות גו ונעליים רפואיות


במאמר - אופן הטיפול בבקשה להשתתפות ברכישת מכשירי הליכה ובתותבות ובתיקונם ושיעור השתתפות משרד הבריאות. וכן אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון אורטוזות (מכשירי הליכה), נעליים רפואיות ותיקונם, חגורות תומכות גו, תותבות לגפיים תחתונות, גרבי גדם לגפיים תחתונות, תותבות וכפפות לגפיים עליונות.

אריה סעדה 24.02.13

הטיפול במימון תותבות גפיים, מכשירי הליכה חגורות גו ונעלים רפואיות

מאת אריה סעדה עדכון: 24/02/2013
 

 

א. אופן הטיפול בבקשה להשתתפות ברכישת מכשירי הליכה ובתותבות ובתיקונם | ב. מהו שיעור השתתפות משרד הבריאות? | ג. אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון אורטוזות (מכשירי הליכה) | ד. אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון נעליים רפואיות | ה. אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון חגורות תומכות גו | ו. אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון תותבות לגפיים תחתונות | ז. אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון בית גדם וגרביים לגפיים תחתונות | ח. אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון תותבות וכפפות לגפיים עליונות

א. אופן הטיפול בבקשה להשתתפות ברכישת מכשירי הליכה ובתותבות ובתיקונם

ראו עדכון בחוזר מינהל הרפואה 7/2013 מתאריך 29/1/2013.

 1.  שלב ראשון- קבלה ראשונית והדרכה
  1. רכזת הכוונה בלשכת הבריאות, המקבלת את הבקשה בודקת ומרכזת המסמכים הדרושים ובודקת אם המכשיר המומלץ נמצא ברשימת המכשירים שמשרד הבריאות משתתף במימונם. (נספח מס' 2). שים לב, משרד הבריאות משתתף במימון המכשירים ותיקונם ממועד הפניה ואילך ולא בדיעבד, והוא אינו משתתף במימון מכשירים טיפוליים. משרד הבריאות משתתף במיימון מכישירים למתהלכים הליכה תפקודית, שהיא הליכה עצמאית עם או בלי אביזרי עזר למרחק של כעשר מטרים לפחות
  2. הרכזת, לאחר רישום בספר מעקב את פרטי המבקש, ממלאת כרטיס "ורוד" למכשירים וכרטיס "לבן" לתותבות.
 2. שלב שני- קביעת גובה השתתפות
  1. מרכזת עבודה סוציאלית בלשכת הבריאות קובעת את גובה השתתפות משרד הבריאות על פי המדיניות הסוציאלית.
  2. המרכזת בודקת את הזכאות בפניות חוזרות.
  3. מחתימה את הזכאים לקצבת נכות כללית על טופס הצהרה על היעדר הכנסות נוספות.
  4. מוסרת חוות דעת, במידת הצורך, לועדת הערר למכשירי שיקום וניידות, בעניין פטור מהשתתפות עצמית כמפורט בפרק המדיניות הסוציאלית.
 3. שלב שלישי - הפניה לרופא מורשה
  1. רכזת הכוונה שולחת העתק מהכרטיס לספק החיצוני ומיידעת את המבקש, שהעברת בקשתו לספק אינה מהווה התחייבות משרד הבריאות למימון המכשיר או האביזר, אלא לאחר אישור של רופא מורשה.
  2. מפנה את המבקש לרופא מורשה ע"פ בחירתו, מתוך רשימה שתמסור לידיו (נספח מס' 3).
 4. שלב רביעי - בדיקה על ידי רופא מורשה
  1. רופא מורשה בודק את המבקש ויקבע זכאותו למכשיר, תותבת ואביזריה, חגורה תומכת גו ו/או נעליים (נספח מס' 3), על פי אמות המידה שנקבעו ע"י משרד הבריאות. במקרים בהם התעוררו קשיים בבניית האביזר והתאמתו, או התעורר צורך בהתייעצות נוספת ו/או במכשור חריג, הרופא יפנה את הפונה לועדת חריגים.
  2. ממלא טופס הזמנה בארבעה העתקים ויאשר את ההזמנה בחתימת ידו ובחותמת.
  3. ישלח לפונה בדואר שלושה העתקים ורשימת בתי מלאכה מורשים שנקבעה ואושרה ע"י הספק החיצוני בשיתוף עם משרד הבריאות (נספח מס' 5).
 5. שלב חמישי - הכנת המכשיר ותשלום ההשתתפות
  1. המבקש בוחר בית מלאכה כרצונו מתוך הרשימה שקבל ופונה אליו עם טופס ההזמנה (הכולל 3 העתקים). תוקף הטופס הנו 3 חדשים מהתאריך בו ניתן אישור ביצוע לבית המלאכה.
  2. מנהל או בעל בית המלאכה ממלא את המספרים הקטלוגיים ומחירם בהתאם למפרט הרופא ולמחירון הספק החיצוני, וישלח לספק החיצוני עותק אחד מההזמנה.
  3. הספק החיצוני מאשר את ביצוע ההזמנה לבית המלאכה, לא לפני שהוא בודק שאכן האביזר כלול ברשימה, שהצעת המחיר הינה בהתאם למחירון התקף בעת ההזמנה ועוד.
  4. המבקש משלם את ההשתתפות העצמית שנקבעה לו ישירות לבית המלאכה.
 6.  שלב שישי- בדיקת המכשיר וקבלתו
  1. הרופא המורשה, האמור בשלב הרביעי, מקבל את המכשיר מבית המלאכה, בודק את איכותו והתאמתו של המכשיר לצורכי המבקש ולמפורט בהזמנה, ומאשר בחתימת ידו ובחותמתו את מסירת המכשיר למבקש.
  2. במקרים בהם התעוררו קשיים בבניית האביזר והתאמתו, או התעורר צורך בהתייעצות נוספת ו/או במכשור חריג, הרופא יפנה את הפונה לוועדת חריגים.

ב. מהו שיעור השתתפות משרד הבריאות במימון מכשירים ואביזרי שיקום ותיקונם?

בפרק זה מכשירים ואביזרי שיקום הם: תותבות גפיים, מכשירי הליכה חגורות גו ונעלים רפואיות. פירוט מלא ראה בנספח.

1. השתתפות משרד הבריאות

ככלל משרד הבריאות משתתף במימון מכשירים ואביזרי שקום בסך 75% מעלות המכשיר ו-90% מעלות תיקונם. ואילו ההשתתפות העצמית ברכישה היא 10%, וגובה ההשתתפות העצמית בתיקונים הינו בסך 10% מעלות התיקון.

2. במקרים הבאים גובה ההשתתפות העצמית קטן מ-25% מעלות האביזר

 1. תותבת ראשונה לאחר הקטיעה – 10% מעלות התותבת.
 2. תותבת מעל הברך – 10% מעלות התותבת.
 3. שתי תותבות לאותו קטוע (גפה עליונה או תחתונה) – 10% מעלות התותבת.
 4. תותבת מעל המרפק – 10% מעלות התותבת.

3. השתתפות מוגדלת של משרד הבריאות מעל 75% מעלות האביזר (בוטל בעקבות בחוזר 2/2013)

עובדת סוציאלית בלשכת הבריאות רשאית לאשר גובה השתתפות משרד הבריאות עד ל-90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:

 1. למבקש אשר זקוק לרכישת שני אבזרים או יותר באותה שנה אזרחית, כאשר האביזר הראשון נרכש בהשתתפות עצמית מלאה (25%).
 2. למבקש שבמשפחתו נפגע נוסף הזכאי למכשור באותה שנה אזרחית.
 3. למבקש שמשפחתו מממנת שהות של ילד אחר, או של בן משפחה אחר מדרגה ראשונה במוסד אשפוזי.

4. השתתפות מוגדלת של משרד הבריאות מעל 90% באישור ועדת ערר (בוטל בעקבות בחוזר 2/2013

עובדת סוציאלית אינה מוסמכת לפטור מהשתתפות עצמית מבקש אשר אינו נמנה על קבוצות האוכלוסייה הפטורות מתשלום. בקשתה להגדלת השתתפות משרד הבריאות מעל 90% מעלות המכשיר תופנה ע"י העובדת הסוציאלית בלשכה לועדת הערר למכשירי שיקום וניידות בצירוף המלצתה בכתב והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל.

5. מי פטור לחלוטין מהשתתפות עצמית? 

 1. מקבל השלמת הכנסה הכנסה;
 2. מקבל גמלת זקנה או שאירים המקבלים גם הבטחת הכנסה;
 3. מקבל גמלת נכות מלאה הזכאים גם לתוספת משפחה וקצבת נכות עקרת בית;
 4. חסידי אומות עולם;
 5. ילדים ונוער שטרם מלאו להם 18 שנים;
 6. מבקש אשר הכנסות משפחתו (נטו) אינן גבוהות משעור קצבת זקנה עם השלמת הכנסה. ההכנסה נטו היא הכנסה לאחר שהופחתו הניכויים למס הכנסה, למוסד לבטוח לאומי, לביטוח בריאות, וכן ניכויים לקופת פנסיה ולוועד עובדים.

ג. אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון אורטוזות (מכשירי הליכה)

אורטוזה הוא מכשור לגפיים תחתונות, המיוצר בהתאמה לצרכים הייעודיים של המשתמש ומאפשר הליכה תפקודית. הליכה תפקודית היא יכולת הליכה עצמאית עם או בלי אביזרי עזר למרחק של עשרה מטרים לפחות.

תדירות החלפת מכשירי הליכה -

 1. ילדים זכאי להחלפת מכשירי הליכה עד פעמיים בשנה על פי בדיקה של רופא מורשה והמלצתו.
 2. מבוגר זכאי להחלפת מכשירי הליכה לכל היותר פעם אחת לשלוש שנים ועל פי בדיקת רופא מורשה. אבל, אם המכשור בר-תיקון ישתתף משרד הבריאות במימון תיקון ולא במימון רכישה.

ד. אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון נעליים רפואיות

נעליים רפואיות הם נעליים הבנויות בהתאמה אישית לפי מידה או לפי מידת גבס עבור נכים עם מומים מיוחדים.

משרד הבריאות אינו משתתף בתיקון נעליים ואינו משתתף במימון רכישת נעליים במקרים הבאים:

 1. חולי סוכרת עם כיבים פעילים.
 2. משתמשים במכשיר מותאם עם סנדל פנימי.
 3. במצבים בהם ניתן לקבל מענה הולם ע"י נעליים מוכנות (על המדף).

משרד הבריאות משתתף במימון רכישת נעליים רפואיות מהסוגים הבאים: נעליים לפי מידת גבס או נעליים לפי מידה עם תוספות.

1. אמות מידה - נעליים לפי מידת גבס

 • קטיעת שופרט / קיצור גף מעל 11 ס"מ, המצריכים נעל פנימית.
 • ליס פרנק, מטטרסל.
 • עמדת Equinus עם קיצור של 4 ס"מ ויותר.
 • Club foot.
 • קיצור גף מעל 4 ס"מ.
 • עוות (דפורמציה9) קיצונית - קריסה קיצונית VALGUS (נטייה פנימה9 או VARUS (נטייה חוצה) בכף הרגל מעל 10 מעלות.
 • Charcot  foot.
 • ELEPHANTIASIS
 • צניחת כף רגל עם עיוותים קשים המחייבים התקנת קפיץ אחורי במקום מכשיר בנעל בגובה ייצנחנים".
 • Cavus foot עם היווצרות יבלת באזור בסיס 5 METATARSUS.
 • חולי סוכרת או דלקת מפרקים (RHEUMATOID ARTHRITIS) עם עיוותים קשים.

הערות חשובות:

 1. במצב של קיצור רגל מעל 6 ס"מ יסופק זוג נעליים + נעל נוספת לרגל הבריאה.
 2. האימום ייבנה מגבס .הספק ימסור לנכה את הנעליים המוכנות ואת תבנית הגבס לצורך הצגתה בפני הרופא המורשה, בעת הבדיקה השנייה, לבדיקת התאמת הנעליים.
 3. תבנית הגבס תשמר אצל הספק (או אצל המטופל) להזמנות הבאות. בכל הזמנה חוזרת ייבנו הנעליים על פי תבנית זו, אלא אם יהיה על הספק להכין תבנית גבס חדשה על פי הנחיות מפורשות של הרופא המורשה.
 4. סימון בנעליים - על כל הנעליים ירשם תאריך הייצור ושם המשתמש בסימון בלתי מחיק.לא תאושר נעל ללא סימון.

2. אמות מידה נעליים לפי מידה עם תוספות

 • קיצור גף של 3 ס"מ
 • העקב ב-VARUS (נוטה פנימה) או ב-VALGUS (נוטה החוצה) פחות מ-10 מעלות שכולל עוות ב-mid foot (אמצע כף רגל).
 • HALLUX VALGUS קיצוני עם אצבעות פטישונים
 • PES CAVUS ללא יבלות
 • שוני באורך וגודל בין כפות הרגליים (2 מידות נעל).
 • METATARSALGIA או מצב אחר כיב שנרפא.
 • קטיעות אצבעות
 • צניחת כף רגל, המחייבת התקנת קפיץ אחורי במקום מכשיר בנעל בגובה ייצנחנים".
 • צניחת כף רגל, המחייבת התקנת מכשיר עם צירים חיצוניים (דורבן) בנעל.

3. תדירות החלפת מכשירי הליכה

 1. הילדים זכאים לנעליים רפואיות על פי קצב הגדילה, ולאחר בדיקה ואישור של רופא מורשה.
 2. המבוגרים זכאים לנעליים רפואיות לכל היותר אחת לשנתיים ועל פי המלצת רופא מורשה.

אבל,  החלפת נעליים אחת לשנה תיעשה מצבים של ספסטיות עם הליכה קשה הגורמת לגרירת הגף התחתון ועקב כך להרס של הסוליה והחלק הקדמי של הגפותיים, או -במצבים של קיצור רגל מעל 12 ס"מ כאשר אין שימוש באורתופרוטזה.

ה. אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון חגורות תומכות גו

משרד הבריאות משתתף במימון חגורות תומכות גו המהוות חלק בלתי נפרד ממכשירי הליכה. האישור ניתן על פי המלצת רופא מורשה. אבל, מימון חגורות תומכות גו למוגבלים בגפיים, רתוקים לכסא גלגלים, טעון אישור ועדת חריגים.

ו. אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון תותבות לגפיים תחתונות

כללי הזכאות להשתתפות ברכישת תותבות לגפיים תחתונות הם:

 1. ילד זכאי להחלפת תותבת על פי המלצת רופא מורשה ללא הגבלת זמן.
 2. מבוגר זכאי להחלפת תותבת לא יותר מפעם אחת לארבע שנים. ההחלפה תתבצע רק במידה והתותבת אינה ניתנת לתיקון ועל סמך רופא מורשה ובהמלצתו.
 3. קטוע חדש זכאי שהתותבת הראשונה תכלול את הרכיבים הבאים: בית גדם חיצוני עם בית גדם פנימי מפיילט, כף רגל SACH או חצי SACH. קטוע AK זכאי לברך מסוג 3R15 או ברך נעולה. קטוע חדש זכאי גם לבית גדם נוסף או תותבת שנייה על פי המלצת רופא מורשה גם לפני תום פרק הזמן שנקבע להחלפת תותבת.

ז. אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון בית גדם וגרביים לגפיים תחתונות

לבית גדם מסיליקון עם נעילה (SHUTTLE LOCK) זכאים:

 1. בעלי גדם קצר מאוד.
 2. בעלי גדם והיקף ירך רחבים מאוד אשר לא ניתן להתאים לתותבת מתלה איכותי.
 3. על פני הגדם צלקות, פצעים או רגשיות רבה ללחץ.

לבית גדם מפלסטיק, קשיח שקוף זכאים:

 1. הסובלים מרגשיות לחומרים אחרים.
 2. הסובלים משינויים תכופים בנפח הגדם.

גרבי גדם - משרד הבריאות משתתף במימון גרבי גדם מהסוגים הבאים: כותנה, צמר, ניילון, סיליקון בהתאם להמלצת רופא מורשה, בתדירות ובכמות הרשומות מטה:

 1. עם קבלת תותבת ראשונה - 6 גרביים מכותנה, צמר או ניילון. לחלופין, בהמלצת רופא מורשה - גרב סיליקון אחד ושלושה גרביים מכותנה, צמר או ניילון.
 2. בעת החלפת תותבת או בית גדם - שלושה גרביים מכותנה, צמר או ניילון. לחלופין, בהמלצת רופא מורשה, גרב סיליקון אחד. לזכאים לגרבי סיליקון תאושר השתתפות של עד 2 גרביים בשנה ללא תלות בהחלפת תותבת או בית גדם.

ח. אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון תותבות וכפפות לגפיים עליונות

הזכאות לכפות ידיים ולכפפה לכיסוי תותבת יד היא בהמלצת רופא מורשה בלבד.

 1. מספר כפות ידיים מרבי (כולל כף היד בתותבת הראשונה) - 2 בשנה.
 2. מספר כפפות מרבי בשנה (כולל הכפפה עם מסירת התותבת) - 2 בשנה. אבל תדירות ההחלפה לכפפת סיליקון בעובי 15 מ"מ לא תפחת משנה וחצי.
 3. ילדים זכאים להחלפת תותבת על פי המלצת רופא מורשה ללא הגבלת זמן.

 

מאמרים נוספים

 
 

תאריך עדכון: יום שלישי, 4 במאי 2010

 
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה