סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם


מוגבלים בתנועה זכאים למענק לצורך מימון שינויים או שיפוצים בדירה ובהתאמת דרכי הגישה אליה, החיוניים לתפקודם. בכתבה מי זכאי ומי לא זכאי לסיוע? להיכן פונים, ואיזה מסמכים צריך להציג?

אריה סעדה 03.09.11

סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם

מאת אריה סעדה עדכון: 03/09/2011
 

 

א. מי זכאי? | ב. מי לא זכאי לסיוע? | ג. נוהל הגשת הבקשה | ד. המסמכים הדרושים | ה. אופן הטיפול בבקשה

 

מוגבלים בתנועה זכאים למענק לצורך מימון שינויים או שיפוצים בדירה ובהתאמת דרכי הגישה אליה, החיוניים לתפקודם. מדובר בהרחבת פתחים והתאמתם לצורך מעבר עגלת נכים, שינוי במבנה שירותים סניטריים, בניית שבילי גישה, משטחי גישה לנכים (רמפות), והתקנת מעקות, תמיכות ומעלונים.

חובת הסיוע באחריות הוועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הבריאות ולמשרד השיכון, הוועדה המחוזית לסיוע בשיפור הדיור למוגבלים בניידותם. הסיוע במסגרת זו יינתן בנוסף לכל סיוע אחר שלו זכאי (אם בכלל) הנכה, על פי תכניות הסיוע השונות של משרד הבינוי והשיכון.

ראו נוהל שרות ארצי לעבודה סוציאלית מס' 1 "תפקיד עובד סוציאלי בנושא התאמות דיור למוגבלים בניידות" מעודכן לתאריך 4/2004.

א. מי זכאי?

 1.  נכה אשר תנועתו ו/או תפקודו מוגבלים עקב מחלה או פגיעה במערכת המוטורית, ודירתו אינה מותאמת למגבלותיו.
 2.  חולה במחלה מתקדמת והוא רתוק לכיסא גלגלים או מתהלך בעזרת פרוטזות, מכשירים, קביים וכדומה, ודירתו אינה מותאמת למגבלותיו.
 3.  נכה אשר חלה הרעה במצב בריאותו ועקב מגבלותיו חייב להתאים את הדירה שבה הוא מתגורר או עתיד להתגורר.
 4. הדירה בבעלותו, בדמי מפתח, בשכירות בשיכון ציבורי, בקבוץ, במושב או בדירה של קרובי משפחה מדרגות קרבה הבאות: בן זוג, אב, אם, אחות, סב, סבתא, נכד ונכדה.
 5. החליף הנכה ו/או משפחתו המטפלת בו את מקום עבודתו/ה ולדעת הוועדה יש הכרח בשינוי מקום המגורים ועקב כך מקום המגורים החדש אינו עונה על צורכי הנכה ויש בכך משום פגיעה ביכולת תפקודו היומיומי.
 6. סיוע להתקנת מעלון יינתן לבית שבו התגורר הנכה לפני היותו רתוק לכיסא גלגלים והמעלון הנו הפתרון הבלעדי לבעיית הניידות שלו בבית זה.
 7. מקרה מיוחד שאינו עונה אף על אחד מהסעיפים המפורטים לעיל והוועדה החליטה בעניינו, מנימוקים שיפורטו, כי קיים צורך בסיוע על יסוד חוות דעת רפואית או שיקומית מנומקת.

ב. מי לא זכאי לסיוע?

 1. יחיד או משפחה אשר בבעלותם יותר מדירה אחת בעת הגשת הבקשה לסיוע (ההנחה היא כי נכה שבבעלותו דירה נוספת יכול להשיג את האמצעים הנדרשים להתאמת דירת-מגוריו לצרכיו ממכירת דירתו הנוספת);
 2. נכי צה"ל שהוכרו על ידי משרד הביטחון;
 3. נפגעי תאונות עבודה ונפגעי פעולות איבה שהוכרו על ידי המוסד לבטוח לאומי;
 4. נפגעי תאונות דרכים;
 5. אדם המתגורר בדירה בשכירות חודשית פרטית;
 6. אדם אשר דירתו הותאמה לפני הגשת הבקשה.

במקרים מיוחדים המחייבים ביצוע מוקדם של השינויים יש לפנות בטרם ביצוע השינויים לעובדת הסוציאלית של לשכת הבריאות, אשר תבדוק ותמליץ בתאום עם המרפאה בעיסוק ותיתן את אישורה בהתאם. גם אז האישור המוקדם, אינו מהווה התחייבות לקבלת המענק הכספי.

ג. נוהל הגשת הבקשה

המבקש עצמו או משפחתו ימלאו בקשה בכתב ללשכת הבריאות הנפתית ויצרף את המסמכים הנדרשים. ניתן לפנות בבקשה דרך המרפאה בעיסוק, צוותי המעקב של קופות החולים, של בתי חולים ושל מחלקות ומסגרות שקומיות. במקרים מיוחדים שבו הנכה או קרובי משפתו אינו יכולים לטפל בענייניו יש לפנות לקבלת סיוע בתווך מהעובדת הסוציאלית בלשכה לשירותים חברתיים במקום המגורים.

כמובן אפשר לפנות ישירות אל העובדת הסוציאלית במחלקה לחולים כרונים בלשכת הבריאות המחוזית.  היא  מרכזת את הבקשות לסיוע של המוגבלים בתנועה, ואליה יש לפנות בכל בקשה, בירור או יעוץ.

ד. המסמכים הדרושים

 1. טופס בקשה לסיוע בדיור שימולא בידי המבקש וייחתם על ידו.
 2. תעודות רפואיות של מוסד רפואי מוכר, המפרטות את מצב תפקודו של המבקש (רופא מומחה של בית החולים או קופת החולים, רופא מנהל של מוסד שיקומי).
 3. אישור מטעם משרד הבריאות על היות הנכה רתוק לכיסא גלגלים.
 4. המלצה מטעם מרפאה בעיסוק, עובד שיקום או אחות בריאות הציבור, המפרטת את העבודות להתאמת הדירה לצורכי המבקש. ההמלצה תכלול תרשים של המצב הקיים והמומלץ, תוך ציון מקום הכלים הסניטריים.
 5. הסכמת כל בעלי הדירות בבניין במקרים שבהם השינוי הוא מחוץ לדירה כמו רמפה, מעקים וכדומה.
 6. הסכמה של רוב בעלי הדירות במקרה של התקנת מעלון.
 7. הסכמה של שני שליש מבעלי הדירות במקרה של התקנת מעלית.
 8. דו"ח עובדת סוציאלית הנוגע להשפעות מצב הדיור על תפקודו האישי, המשפחתי והחברתי של המבקש ותוכניות שיקומיות (אם יש).
 9. הצעת מחיר שטרם עברו 90 יום מיום הגשתה תירשם על גבי טופס אחיד. הצעת המחיר תכלול:
  1. פרטים מזהים של הקבלן המבצע ופרטי הנכה.
  2. פירוט השינויים בהתאם להמלצת המרפאה בעיסוק.
  3. מידות, כמויות ומחיר עלות כל פריט.
  4. במקרים של שינויים בדרכי גישה יצוינו אורך השביל, רוחב השביל והפרשי גובה.
 10. התחייבות המבקש שהמענק ישמש לביצוע השינויים שאושרו בלבד.
 11. התחייבות של קרובי משפחה למגורי הנכה בדירתם דרך קבע.
 12. במקרים שנדרש סיוע גבוה מהמענק המרבי, תובא הבקשה לדיון בצירוף חוות דעת של נציג המחלקה הטכנית של משרד הבריאות ומשרד השיכון בנוגע לעלות העבודה, לאחר ביקורו בשטח.
 13. במקרה שהשינויים הפנימיים או בניית משטחי הגישה נעשים בדירת שיכון ציבורי, ניתן להסתפק בהצעת המחיר של החברה המאכלסת, ואין לדרוש חוות דעת על תקינות העבודה.
 14. על החברה המאכלסת לרשום בנתוני מאגר הדירות, כי הדירה הותאמה לנכה.
 15. הצעות מחיר משני ספקים שונים במקרה של בקשה להתקנת מעלון.
 16. כל מסמך נוסף שיידרש מטעם הוועדה לצורך ברור הבקשה.

ה. אופן הטיפול בבקשה

 1. העובדת הסוציאלית במחלקה לחולים כרונים בלשכת הבריאות המחוזית מעבירה את הבקשה עם כל המסמכים הדרושים לוועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הבריאות ולמשרד השיכון - לוועדה המחוזית לסיוע בשיפור הדיור למוגבלים בניידותם.
 2. הוועדה המחוזית לסיוע בשיפור הדיור למוגבלים בניידותם דנה בבקשה ושולחת את החלטתה לעובדת הסוציאלית בלשכה הבריאות המחוזית.
 3. החלטת הוועדה לאישור המענק מועברת ליחידת קלט/פלט אשר מנפיקה תעודת זכאות.
 4. העתק מההוראה לבנק יישלח ללשכת הבריאות הנפתית. הבנק רושם את הסכום בשתי המחאות לפקודת הקבלן, ושולחן לפי כתובתו של הנכה, אלא אם החליטה הוועדה אחרת.
 5. במקרים שהמבקש שוכר דירה בחברה מאכלסת - תעשה החברה את השינויים/שיפוצים הדרושים, אלא אם כן הסכימה החברה שהשינויים ייעשו ע"י השוכר עצמו. הסיוע יועבר בתשלום אחד לחברה המאכלסת.
 6. החלטה שלילית מנומקת מטעם הוועדה תימסר לפונה בידי העובדת הסוציאלית.

 

מאמרים נוספים

 
 

תאריך עדכון: יום ראשון, 4 בספטמבר 2011

 
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה