מהו פיגור שכלי?


במאמר ניתן הסבר על פיגור שכלי לפי ההגדרה בחוק הסעד (טיפול במפגרים), לפי תקנות המוסד לבטוח לאומי, לפי ההגדרות של האגודה האמריקאית לפיגור שכלי מ-1992 ומ-2002.

אריה סעדה 27.05.10

מהו פיגור שכלי?

מאת אריה סעדה עדכון: 27/05/2010
 

 

א. הקדמה | ב. הגדרה בחוק הסעד (טיפול במפגרים) | ג. הגדרה של המוסד לבטוח לאומי | ד. הגדרה על פי האגודה האמריקאית לפיגור שכלי מ-1992 | ה. הגדרה על פי האגודה האמריקאית לפיגור שכלי מ-2002

א. הקדמה

פיגור שכלי אינו משהו שיש לאדם כמו שיער שחור או שריר חלש, ואף לא משהו שהאדם הוא, כמו שמן או רזה. פיגור שכלי אינו מחלה ואף לא הפרעה נפשית. פיגור שכלי מבטא את מצב תפקודו הנוכחי של האדם, שמקורו בתקופת ההתפתחות, המאופיין במגבלות במיומנויות שכליות ובמיומנויות הנדרשות להסתגלות בחברה שלו. מגבלות אילו מתבטאות בחוסר ההלימה בין יכולותיו ותפקודיו מול ציפיות החברה בה הוא חי ועל כן הוא נזקק לעזרה ותמיכה.

בהמשך יוצגו ההגדרות של חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט 1969, במוסד לבטוח לאומי,  והגדרותיה של האגודה האמריקאית לפיגור שכלי מ-1992 ומ-2002. שים לב, הגדרות אלו אינן מתייחסות להיבט הרפואי או להיבט הגנטי ואפילו לא להיבט הביולוגי אלא, להיבט התפקודי בחברה.
האגודה האמריקאית לפיגור שכלי (AAMR) שינתה את שמה בינואר 2007 לאגודה האמריקאית למוגבליות שכליות והתפתחותיות (AAIDD). מידע נוסף ניתן באתר של האגודה.

ב. הגדרה בחוק הסעד (טיפול במפגרים)

חוק הסעד (טפול במפגרים) נחקק בשנת 1969 ונחשב גם היום לחוק מתקדם. לאחר ציטוט ההגדרה, הובאו מרכיבי ההגדרה של אדם עם פיגור שכלי. והרוצה יוכל להשוואתם להגדרות האחרות.

"מפגר" - אדם שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי, מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול. חולה נפש כמשמעותו בחוק לטיפול בחולי נפש, אינו בבחינת מפגר לעניין חוק זה.

מרכיבי ההגדרה על פי חוק הסעד:

 • מרכיב התפתחותי - "חוסר התפתחות או התפתחות לקויה".
 • כושר שכלי - "כושרו השכלי".
 • התנהגות מסתגלת - "מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת".
 • הזדקקות לטיפול - "והוא נזקק לטיפול".
 • הבחנה בין פיגור שכלי למחלת נפש - "חולה נפש אינו בבחינת מפגר לעניין חוק זה".

ג. הגדרה של המוסד לבטוח לאומי

לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) דרגת הנכות נקבעת לפי מנת המשכל ואחוזי הנכות הרפואית נקבעים בהתאמה. חשוב לציין שאת דגרת האי-כושר לעבוד קובע פקיד השיקום.
ראו טבלה מצורפת שמקורה בתקנה 91 לתקנות.

 

רמה תפקודמנת משכלאחוזי נכות רפואית
פיגור גבולי 79 עד 70 20%
פיגור קל 55 עד 69 40%
פיגור בינוני 40 עד 54 65%
פיגור קשה 30 עד 39 75%
פיגור חמור עד 29 100%

 

ד. הגדרה על פי האגודה האמריקאית לפיגור שכלי מ-1992

פיגור שכלי מתייחס למגבלה משמעותית בתפקוד הנוכחי שמאופיינת בתפקוד אינטלקטואלי נמוך בצורה משמעותית מהממוצע המתקיים בו זמנית עם מגבלות בשניים או יותר מתחומי מיומנויות ההסתגלות הבאות:
תקשורת הכוונה עצמית
עזרה עצמית בריאות ובטיחות
מיומנויות של חיי יום-יום תפקודים עיוניים
מיומנויות חברתיות ניצול שעות פנאי
שימוש במשאבים קהילתיים תעסוקה
והוא בא לידי ביטוי לפני גיל 18.


שלושת התנאים שהוזכרו בהגדרה זאת הם תנאים הכרחיים. אין אפשרות להגדיר את המצב כפיגור שכלי על פי תנאי אחד בלבד וכל אחד משלושת התנאים הוא שווה ערך.

מיומנויות ההסתגלות הן:

תקשורת
היכולת להבין ולבטא אינפורמציה מדוברות, כתובות, שפת הסמנים, סימבוליים גרפיים וכד'. כולל היכולת להבין או לקבל דרישות, רגשות, מחמאות ודחיות.
עזרה עצמית
כולל שירותים, אכילה, לבוש, היגיינה רחצה וכד'.
מיומנויות של חיי יום - יום
טיפול בהכנת אוכל, קניות, משק בית, שמירה על רכוש, סדר יום, התמצאות בבית ובסביבה הקרובה, בחירה עצמית וכד'.
מיומנויות חברתיות
קשרים חברתיים עם אחרים כולל יוזמה, פעילות גומלין וניתוק קשר, תגובות מתאימות למצבים חברתיים, זיהוי רגשות, קבלה ומתן פידבק חיובי ושלילי, שמירה וציות על חוקים וכד'.
שימוש במשאבים קהילתיים
ניצול מתאים של מקורות קהילתיים, שימוש בתחבורה ציבורית, קניות, קבלת שירות משירותים קהילתיים- מרפאה, קולנוע, תיאטרון, שירותים ציבוריים, בנק, בתי ספר, מתנ"ס וכד'.
הכוונה עצמית
יכולת להפעיל מנגנוני שיפוט וביקורת, קבלת החלטות, ריסון דחפים, הימנעות מסכנה, הגנה עצמית וכד'.
בריאות ובטיחות
שמירה על הבריאות, זיהוי מצב של מחלה, אוכל לא מתאים, שיקולי בטיחות בסיסיים כמו חציית כביש, היגררות אחרי חברה לא מתאימה, הקפדה בנושאים מיניים, בדיקות תקופתיות וכד'.
תפקודים עיוניים
יכולות בתחומי הקריאה, כתיבה וחשבון או תחליפים המשמשים את האדם בחיי יום - יום.
ניצול שעות הפנאי
בחירת ניצול שעות הפנאי משקפת את יכולת הפרט להעדפות אישיות בהתאם לגילו ולנורמות התרבותיות המקובלות. יוזמה אישית, השתתפות בפעילות חברתית בבית או מחוץ לבית.
תעסוקה
הרגלי עבודה, יכולת להתייחס לזמן ולמקום, להבין הוראות, לקבל ביקורת, לשפר ביצוע, להסתדר עם כסף, לעבור בשיתוף פעולה וכו'.

ה. הגדרה על פי האגודה האמריקאית לפיגור שכלי מ-2002

פיגור שכלי הוא נכות המאופיינת במגבלות משמעותיות בתפקוד השכלי וגם בהתנהגות המסתגלת כפי שהיא באה לידי ביטוי במיומנויות הנדרשות להסתגלות: התפיסתיות, החברתיות והמעשיות.
נכות זאת - מקורה - לפני גיל 18.

חמש הנחות מהותיות לצורך יישום ההגדרה:

 1. המגבלות בתפקוד העכשווי של הפרט חייבות להילקח בחשבון בתוך ההקשר של הסביבה החברתית האופיינית לקבוצת הגיל ולתרבות אליה הוא משתייך.
 2. הערכה תקיפה מתחשבת בשונות תרבותית ולשונית וגם מתחשבת בהבדלים של גורמים התנהגותיים, תנועתיים, תחושתיים ותקשורתיים.
 3. לעתים, בתוך פרט קיימות מגבלות בכפיפה אחת עם כוחות.
 4. מטרה חשובה לתיאור מגבלותיו של הפרט היא פיתוח תוכנית אישית של תמיכות נחוצות.
 5. מתן תמיכות אישיות ומתאימות לאורך תקופה מתמשכת אמור לשפר את תפקודו של אדם עם פיגור שכלי.

 שלושת ההיבטים בהגדרה זו: א. מגבלה בתפקוד השכלי, ב. מגבלה בהתנהגות המסתגלת, ג. קיום הנכות לפני גיל 18, הם תנאים הכרחיים ויבהרו בהמשך. אין אפשרות לקבוע שאדם מתפקד ברמה של פיגור שכלי על פי תנאי אחד בלבד, כל אחד משלושת התנאים הוא שווה ערך. באיסוף המידע לקביעת רמת התפקוד, סוגי התמיכה, אינטנסיביות התמיכה ודרכי ההתערבות יש להתחשב בכל חמשת ההנחות המהותיות.

תנאי ראשון - מגבלה באינטליגנציה

אינטליגנציה מתייחס ליכולת שכלית כללית. היא כוללת את היכולת להסיק מסקנות, לתכנן, לפתור בעיות, לחשוב בצורה מופשטת, להבין מושגים מורכבים, ללמוד במהירות, וללמוד מן הניסיון. היכולת השכלית נמדדת באמצעות מבחני אינטליגנציה סטנדרטים המועברים על ידי מומחים. ציון של שתי סטיות תקן מתחת לממוצע, דהיינו מתחת ל-70 נקודות נחשב למגבלה משמעותית בתפקוד השכלי. ומכוון שקיים חשש לטעות האופיינית למבחני אינטליגנציה (IQ) של 5 נקודות תקרת הציון יכולה לעלות ב-5 נקודות אבל לא יותר מ- 75 נקודות.

הערכה הזאת צריכה להיות מבוססת על מבחן אינטליגנציה אחד או יותר ולקבל תוקף ממבחנים נוספים או מידע הערכתי המתקבל מגופים מקצועיים.

תנאי שני - מגבלה בהתנהגות מסתגלת

התנהגות מסתגלת היא אוסף של מיומנויות תפיסתיות, חברתיות ומעשיות שבני אדם צריכים ללמוד כדי לתפקד בחיי היום-יום. מגבלה משמעותית בהתנהגות המסתגלת פוגעת בניהול אורך חיים יום-יומי תקין של הפרט ובעצמאותו האישית. היא פוגעת ביכולתו להגיב על מצבים מיוחדים או לפעול בסביבתו כמצופה מבני גילו ומקבוצת תרבותו. המיומנויות הרלוונטיות בכל תחום של ההתנהגות במסתגלת משתנות עם הגיל הכרונולוגי, לכן הערכה של התפקודים חייבת להיות בהתייחס לגילו הכרונולוגי של האדם.

המגבלות ההסתגלותיות מתקיימות יחד ולצד המוגבלויות האינטלקטואליות. הן קשורות למגבלות האינטלקטואליות ולא נובעות מתנאים או נסיבות אחרות כמו למשל: לשוניות או חושניות. השפעה של מגבלות אילו צריכה להיות מקיפה וכוללנית כך שתכלול ירידה ניכרת בהתנהגות המסתגלת וקשורה קשר הדוק לצורך בתמיכה. הערכה של המגבלות בהתנהגות המסתגלת יכולות להיקבע על ידי מבחנים סטנדרטים מהימנים. במבחן מעין זה ניתן ציון כללי וגם ציון בכל תת-מבחן הבוחן את המיומנויות הנדרשות להסתגלות: התפיסתיות, החברתיות, או המעשיות. מגבלה משמעותית בהנהגות המסתגלת תקבע במידה והציון המתקבל בתת-מבחן באחד או בציון הכללי נמוך בשתי סטיות תקן מהממוצע.

פירוט שלושת התחומים של התנהגות מסתגלת:

 1.  מיומנויות תפיסתיות
  • יכולת שפתית - היכולת להבין ולבטא אינפורמציה מדוברת למשל: הוראות, דרישות, רגשות, מחמאות ודחיות.
  • יכולת כתיבה וקריאה - היכולת להבין ולבטא אינפורמציה כתובות, שפת הסמנים, סימבוליים גרפיים וכדומה.
  • הבנה של מושגי כסף, זמן, סיבה ומסובב, מושגי תנאי.
  • הכוונה עצמית - יכולת להפעיל מנגנוני שיפוט וביקורת, לקבל החלטות, לרסן דחפים, להימנע מסכנה, להגן על עצמך.
 2.  מיומנויות חברתיות
  • יחסים בין אישיים
  • אחריות חברתית
  • הערכה עצמית
  • להפעיל השפעה, מניפולציה, טריקים
  • לנהוג על פי כללים
  • לציית לחוקים
  • להימנע מלהיהפך לקורבן
 3.  מיומנויות מעשיות
  • מיומנויות של עזרה-עצמית יום יומית כמו: אכילה, הלבשה, רחצה, נידות, הגיינה עצמית.
  • מיומנויות של חיי יום-יום
  • טיפול בהכנת אוכל, קניות, משק בית, שמירה על רכוש, על סדר יום, התמצאות בבית ובסביבה הקרובה, לקיחת תרופות, שימוש בטלפון, שימוש בכסף שימוש בתחבורה בחירה עצמית וכד'.
  • מיומנויות תעסוקה מתייחס להרגלי עבודה, יכולת להתייחס לזמן ולמקום, להבין הוראות, לקבל ביקורת, לשפר ביצוע, להסתדר עם כסף, לעבור בשיתוף פעולה וכדומה.
  • שמירה על בריאות ובטיחות - זיהוי מצב של מחלה, אוכל לא מתאים, שיקולי בטיחות בסיסיים כמו חציית כביש, היגררות אחרי חברה לא מתאימה, הקפדה בנושאים מיניים, בדיקות תקופתיות וכד'.

תנאי שלישי - הנכות התקיימה לפני גיל 18

תנאי זה בא להוציא את כל אותם מבוגרים שנפגעו בתאונות או מחלות לאחר שמערכת העצבים שלהם בשלה והגיעה למלוא הפוטציאל.
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה