תפקידי האפוטרופוס


במאמר זה מוצגים תפקידי האפוטרופוס, כיצד עליו למלא את תפקידיו כלפי החסוי, מול האפוטרופוס הכללי, מול פקיד הסעד לסדרי דין ואל מול בית המשפט.

אריה סעדה 11.08.10

תפקידי האפוטרופוס

מאת אריה סעדה עדכון: 11/08/2010
 

 

א. מינוי אפוטרופוס בצו בית משפט | ב. כפיפות להוראות בית המשפט | ג. תפקידי האפוטרופוס | ד. הגשת הפרטה לאפוטרופוס הכללי | ה. הגשת דו"ח כספי באמצעות יועץ מס או באופן עצמי | ו. חובות דיווח נוספות לאפוטרופוס הכללי | ז. חובת ניהול חשבונות | ח. השקעת כספים | ט. החזר הוצאות לאפוטרופוס ושכרו | י. פיקוח על הטיפול בחסוי | יא. מקורות מידע נוספים

א. מינוי אפוטרופוס בצו בית משפט

חומר זה מבוסס על דף הנחיות והסברים למועמדים לתפקיד אפוטרופוס על פי צו מינוי של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, וכמובן האמור בחוק ובתקנות הוא המחייב.

בית המשפט הוא המוסמך למנות בצו אפוטרופוס לקטין, לפסול דין או לאדם שאינו יכול לדאוג לענייניו ואין מי שמוסמך לדאוג להם במקומו (להלן - חסוי). בית המשפט עושה זאת על סמך בקשה של בן זוגו או קרובו של החסוי, של היועץ המשפטי לממשלה באמצעות בא כוחו במשרד העבודה והרווחה או האפוטרופוס הכללי. כמו כן מוסמך בית המשפט ליזום בעצמו מינוי של אפוטרופוס וכן יכול לעשות זאת צד מעונין.

מינוי אדם כאפוטרופוס טעון הסכמתו של המועמד לכך וכן הסכמתו של החסוי אם הוא מסוגל להביע דעתו בעניין; בקשר לכך בית המשפט נוהג להתייחס גם לעמדתם של קרובי החסוי. שימו לב, הורה הינו אפוטרופוס טבעי של ילדו עד גיל 18, ולאחר מכן ניתן להאריך את האפוטרופוסות רק על פי הוראת בית המשפט  כדי לשמור על זכויותיו של הילד.

ב. כפיפות להוראות בית המשפט

 1. בכל עניין הקשור למילוי תפקידו של האפוטרופוס שאין לגביו הסדר או הוראות בחוק מוסמך האפוטרופוס לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות לגבי ביצוע תפקידיו.
  במידה ויש לבצע פעולות ברכושו של החסוי או פעולות החורגות מניהול שוטף של נכסי החסוי, יש לקבל על כך אישור של בית המשפט.
 2. הפעולות הרשומות מטה בנכסי דלא-ניידי, טעונות אישור מוקדם של בית המשפט ויובאו לידיעת האפוטרופוס הכללי עם הגשתן לאישור בית המשפט:
  1. מכירה של מקרקעין;
  2. העברת זכות חכירה;
  3. העברת שכירות מוגנת מדייר מוגן נוכחי לדייר מוגן חדש;
  4. קבלת החזקת בשכירות מוגנת;
  5. כל פעולה שסיומה טעון רישום בפנקס המתנהל על פי חוק;
 3. לאישור הפעולות במקרקעין, יבקש האפוטרופוס הכללי הערכת המקרקעין על ידי שמאי מוסמך או השמאי הממשלתי.

ג. תפקידי האפוטרופוס

 1. אפוטרופוס חייב לדאוג לצורכי החסוי, לשמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם כן לייצגו בכל הליך משפטי או הליך אחר.
 2. היה החסוי קטין חייב האפוטרופוס גם לדאוג לחינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ומשלח-יד. כן רשאי האפוטרופוס להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו; כל זאת אם לא הגביל או הרחיב בית המשפט את תפקידו.
 3. אפוטרופוס שהיקף תפקידיו הוגבל והוגדר בהחלטת בית המשפט, מוסמך לפעול לפי האמור בהחלטת בית המשפט.
 4. התמנו מספר אפוטרופוסים לניהול ענייניו של חסוי או שהתמנו מספר אפוטרופוסים לתחומים שונים (למשל - אפוטרופוס לגוף, אפוטרופוס לרכוש, אפוטרופוס לדין), חייב כל אפוטרופוס לתאם את פעולותיו עם האפוטרופוסים האחרים.
 5. אפוטרופוס שהתמנה לחסוי שאינו פסול דין או קטין, חייב לדאוג לעניינים כפי שנקבעו על ידי בית המשפט.
 6. במילוי תפקידו חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת החסוי כדרך שאדם סביר ומסור היה נוהג בענייניו, בנסיבות העניין.

ד. הגשת הפרטה לאפוטרופוס הכללי

 1. משעה שאדם התמנה כאפוטרופוס, מפקח האפוטרופוס הכללי על פעולותיו בכל הקשור לניהול כספיו ורכושו של החסוי.
 2. בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תוך 30 יום מיום המינוי חייב האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי פרטה (אינווטר) של כל נכסי החסוי, בפרטה יש לכלול רשימה של הנכסים והחובות של החסוי ליום המינוי, בצירוף אסמכתאות. טופס הגשת פרטה והסברים יישלחו לאפוטרופוס לאחר המינוי.
 3. באם יתגלו נכסים נוספים לחסוי לאחר הגשת הפרטה, על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי תוך ארבע עשרה יום מעת התגלות נכסים נוספים אלה, תוספת לפרטה.
 4. הפרטה חייבת להיות מאומתת בתצהיר.

ה. הגשת דו"ח כספי באמצעות יועץ מס או באופן עצמי

 1. מידי שנה על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי דין וחשבון על פעולותיו הכולל פרטים מלאים על התקבולים והתשלומים שנעשו בעניינו של החסוי ופרטים אחרים הקשורים לניהול רכושו, בצירוף אסמכתאות מתאימות. טופס הגשת הדין וחשבון, בצרוף הסברים, יישלחו לאפוטרופוס מידי שנה. בדיווח השנתי של האפוטרופוס, יפורטו הפרטים הבאים:
  1. מהות הטיפולים שנערכו בנכסי החסוי;
  2. הנכסים שהיו ברשות החסוי או היו רשומים על שמו בתאריך המינוי;
  3. פרטי ההכנסות וההוצאות מחשבון החסוי לתקופת הדיווח;
  4. מכירה או מימוש של נכסים לתקופת הדיווח;
  5. היתרה בכל חשבון בנק נכון ליום הגשת הדוח;
  6. שווי נכסי החסוי, נכון ליום הגשת הדוח;
  7. כל פרט אחר או מסמך אשר יידרשו על ידי האפוטרופוס הכללי בתהליך בדיקת הדוח.
 2. אפוטרופוס חייב להגיש דוח כספי באמצעות יועץ מס. אבל, אפוטרופוס יכול להגיש דוח עדכון הממולא על ידו בלבד, שלא באמצעות יועץ מס ובלא תשלום שכר ביקורת כאשר מתמלאים התנאים המצטברים הבאים:
  1. לחסוי נכסים כספיים בשווי שאינו עולה על 150,000 ש"ח.
  2. לחסוי אין רכוש אחר למעט דירת מגורים בשימושו.
  3. מתקיימת לגבי החסוי אחת מן החלופות הבאות:
   1. הכנסתו היחידה של החסוי הינה קצבת המוסד לביטוח לאומי.
   2. כל הכנסות החסוי מכל מקור שהוא אינן עולות על 4,000 ש"ח.
   3. לפי המלצת המבקר (המפקח), והחלטת הפרקליט המנהל את התיק ומטעמים מיוחדים שירשמו על ידי הפרקליט.
 3. האפוטרופוס הכללי זכאי לשכר ביקורת הפרטה והדינים וחשבונות המוגשים לו. וכן לשכר חד-פעמי עבור רישום הבקשה למינוי, בשיעורים הקבועים בתקנות, שכר הביקורת משולם מכספי החסוי.
 4. שכר הביקורת מופיע בהודעת האפוטרופוס הכללי

ו. חובות דיווח נוספות לאפוטרופוס הכללי

נוסף לחובת הדיווח התקופתי לאפוטרופוס הכללי לפחות פעם בשנה על פעולותיו (ראה פרק קודם):

 1. חייב האפוטרופוס לדווח לאפוטרופוס הכללי על פעולותיו בפקיעת משרתו (התפטרותו).
 2. האפוטרופוס חייב למסור לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות על כל הפעולות שעשה לפי דרישתו של האפוטרופוס הכללי.

ז. חובת ניהול חשבונות

לפי סעיף 53 לחוק הכשרות המשפטית נאמר "האפוטרופוס חייב, בכל ענייני האפוטרופסות לנהל חשבונות. על מנת לנהל את חשבונות החסוי כפי שצריך על האפוטרופוס לנקוט בפעולות הבאות:

 1. לפתוח חשבון בנק מיוחד (נפרד) לכספי החסוי בבנק מסחרי מוכר.
 2. לנהל את החשבונות על פי כללי ניהול חשבונות מקובלים.
 3. כל תקבולי החסוי יופקדו בחשבון החסוי בבנק וכל התשלומים ישולמו מאותו חשבון.
 4. על האפוטרופוס לשמור בידו את כל האסמכתאות הנוגעות לניהול הכספים ואת מסמכי הבנק בצורה מסודרת לביקורת האפוטרופוס הכללי.

ח. השקעת כספים

האפוטרופוס חייב להשקיע את כספי החסוי, במידה שאינם, דרושים לצרכיו השוטפים. השקעת כספי החסוי יכולה להיעשות בניירות ערך שהוצאו על ידי המדינה או שהמדינה ערבה לפירעונם או במסירתם לידי האפוטרופוס הכללי לשם השקעתם או בכל דרך אחרת שאושרה על ידי בית המשפט.

ט. החזר הוצאות לאפוטרופוס ושכרו

 1. בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר בכפוף לתקרה חודשית הקבועה בתקנות לגבי חסוי מאושפז וחסוי שאינו מאושפז. השכר משולם מכספי החסוי. באוגוסט 2010, נקבע ששיעור השכר החודשי לא יעלה על 488 שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 979 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז; סכומים אלה מעודכנים פעמיים בשנה לפי שיעור עליית המדד.
 2. הוצאות רגילות שמוציא האפוטרופוס עבור החסוי חלות על החסוי ומשולמות מכספיו, הוצאות כספיות חריגות טעונות אישור האפוטרופוס הכללי.

י. פיקוח על הטיפול בחסוי

בכל הקשור לעניניים הרכוש האפוטרופוס נתון  לפיקוח האפוטרופוס הכללי. בכל הקשור לטיפול הפיסי, הרפואי והקהילתי הניתן לחסוי, נתון האפוטרופוס לפיקוח גורמי משרד הרווחה והרשות המקומית. אם כי נושא זה אינו מוסדר בחוק, ולכן בשלב זה אין פיקוח מסודר, אלא אם מתעוררות בעיות.

יא. מקורות מידע נוספים

מידע נוסף על תפקידיו של האפוטרופוס וחובותיו כלפי החסוי, כלפי בית המשפט וכלפי האפוטרופוס הכללי, ניתן לקבל במחלקת הפיקוח על אפוטרופוסים במשרדי האפוטרופוס הכללי:

 1. ממונה ארצית על הפיקוח על אפוטרופוסים - רו"ח גב' איריס פרידמן, ירושלים, רחוב יפו 216, טלפון 02-5311612.
 2. מחוז ירושלים - רחוב יפו 216, טלפון 02-5311637/8
 3. מחוז תל-אביב - בית מוסקוביץ, רח' השלושה 2, טלפון 03-6899666.
 4. מחוז חיפה - פל-ים 15/א, קריית הממשלה, חיפה, טלפון 04-8633777.
 5. מחוז באר-שבע - שדרות שז"ר 33, טלפון 07-6404444.

מאגר הרישום המרכזי של פסולי דין נמצא בבית המשפט המחוזי בירושלים ככתוב בסעיף 16 לתקנות סדרי דין וביצוע. המדור המנהלי בבית המשפט אחראי על הארכיב שנמצא ליד המזנון במרתף. המאגר פתוח לעיון לכל דורש, אבל עובדי הארכיב מציינים, שאי אפשר לבטוח בו כיוון שבתי המשפט לא דואגים לעדכנם.

 

מאמרים נוספים

 
 

תאריך עדכון: יום רביעי, 11 באוגוסט 2010

 
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

רעיון מצוין - חסר עיגון משפטי

כמנהלת מרכז שיא העוסק שנים רבות בשירותי שיקום ושילוב בקהילה של מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים, רעיון האפוטרופסות התומכת הנו חשוב מאד לקידום. כיום האפוטרופסות הנה "שחור-לבן" או יש או אין אפוטרופוס. בכך, בעלי מוגבלויות, בעלי פוטנציאל להשתפר בתפקודם אינו חייב אפוטרופוס לאחר ששיקם את תפקודו. יש בכך גם פגיעה בחופש הפרט וגם אבדן משאבים כספיים למדינה לבעל המוגבלות ומשפחתו.

יהודית קדם פרידמן, 19.09.13 12:28
יהודית קדם פרידמן

למעלה