קצבה לשירותים מיוחדים


כל המידע על מתן קצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לבטוח לאומי.

אריה סעדה 01.03.13

קצבה לשירותים מיוחדים

מאת אריה סעדה עדכון: 01/03/2013
 

 

א. מהי קצבה לשירותים מיוחדים? | ב. מי זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים? | ג. נוהל הגשת התביעה לקיצבה | ד. שלבי הטיפול בבקשה | ה. קנסות למוסרי מידע מטעה (לרמאים) | ו. שיעורי הקצבה | ז. תקופת הזכאות לתשלום | ח. ערער לוועדת הערערים לשירותים מיוחדים | ט. בדיקה מחודשת לפי בקשת המבוטח | י. בדיקה מחודשת לפי החלטת המוסד | יא. ערר על אחוז הנכות הרפואית | יב. תובענה לבית הדין לעבודה

 

א. מהי קצבה לשירותים מיוחדים?

קצבה לשירותים מיוחדים ניתנת למבוטח במוסד לביטוח לאומי עם נכות מגיל 18(ובתנאים מסוימים גם לפני כן) ועד גיל פרישה ובתנאים מיוחדים גל לאחריו, אף אם הוא לא מקבל קיצבה נכות, והוא זקוק לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היומיום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות והקשור בהן) ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה ופקוח מתמידים למניעת סכנה לעצמו ולאחרים. הגמלה נועדה לאפשר טיפול אישי בנכה, עזרת בית לשירותו האישי ולמשק ביתו, ביצוע פעולות יומיום (רחצה האכלה וכדומה) והשגחה עליו. קצבה זו מבוססת על סעיפים 205 ו-206א לחוק הביטוח הלאומי ועל תקנות "מתן שירותים מיוחדים".

ב. מי זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים?

זכאי לקצבת שירותים מיוחדים הוא מבוטח בביטוח לאומי המקיים את התנאים הבאים:

 1. אדם מגיל 18 ועד גיל פרישה (67 בגבר או 62 באשה) המבוטח בביטוח לאומי. לשירותים מיוחדים יהיה זכאי גם עובד קטין. עובד קטין הוא עובד תושב ישראל שמלאו לו 16 שנים אך לא 18 שנים והוא זכאי לשכר שבעדו חייב מעבידו בתשלום דמי ביטוח, ובלבד שמתקיימים בו התנאים שהיו מזכים אותו להענקת אבטלה. כמו כן, מי שזכאי לשירותים מיוחדים והגיע לגיל הפרישה, לא תפקע מסיבה זו זכותו למתן שירותים מיוחדים גם מעבר לגיל האמור. גבר ואשה שהגיעו ל גיל פרישה, כאמור אינם זכאים לקצבה, אלא אם כן הגישו את התביעה לכל המאוחר חצי שנה לאחר גיל הפרישה, ורופא המוסד קבע שהם היו זכאים לקצבה לשירותים מיוחדים בתקופה שלפני גיל הפרישה. 
 2. המבוטח נמצא בישראל וכל עוד הוא נמצא בישראל. מי שנמצא בחו"ל, הביטוח הלאומי יוסיף לשלם לו את הקיצבה 6 חודשים, אם בסמוך לנסיעתו קיבל קיצבה חודשיים רצופים לפחות. אם המבוטח יצא לחו"ל לטיפול רפואי או בשליחות שלו או של בת זוגו מטעם מעסיק ישראלי, רשאי הביטוח הלאומי לפי שיקול דעתו להוסיף ולשלם את הקיצבה 24 חודשים (מחודש היציאה לחו"ל).
 3. המבוטח מקבל קיצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על-ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות; או הוא אינו מקבל קיצבת נכות, אך נקבעה לו על-ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75%, ובלבד שהוא עונה על התנאים האלה:
  1. הוא אינו מקבל קיצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מן הביטוח הלאומי.
  2. הוא אינו מקבל תשלום בעד טיפול אישי או בעד עזרה בבית על-פי חוק כלשהו.
  3. הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע.
 4. המבוטח אינו מקבל הטבה על-פי הסכם ניידות. מי שזכאי גם לקיצבה מיוחדת וגם לקיצבת ניידות יצטרך לבחור באחת משתי הקצבאות. אלא אם כן, אם הוא בעל רכב שנקבעה לו גם קיצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 105% לפחות. ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא מרותק למיטה. מקבל גמלת ניידות שאושרה לו קיצבה לשירותים מיוחדים יקבל את מלוא הקיצבה שאושרה לו.
  מי שאינו מקבל קיצבת נכות כללית וזכאי לקיצבת ניידות בשיעור 100% כמשתכר יהיה זכאי לקיצבה המיוחדת נוסף על קיצבת הניידות.
 5. המבוטח אינו מוחזק במוסד בו ניתנים שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום.

בין השאר זכאי לקיצבה גם מי שהוא אחד מאלה:

 1. מקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות.
 2. הושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר - בשנה הראשונה מיום ההשתלה. מי שהושתל בגופו מוח עצם "עצמוני" - בחצי השנה מיום ההשתלה.
 3. עיוור שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% והוא מתגורר לבדו או עם בן זוג עיוור.
 4. מי שהוא עיוור עם נכות רפואית בשיעור של 90% וגם חירש עם נכות רפואית של 60%.
 5. עולים שהם נכים קשים, שמלאו להם שנים ועדיין לא הגיעו לגיל הפרישה, והם זקוקים לעזרת הזולת במידה רבה בפעולות היום-יום, זכאים לגמלה מיוחדת לעולים בתום 90 ימים מיום שעלו.

ג. נוהל הגשת התביעה לקיצבה

תביעה לקיצבה לשירותים מיוחדים יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.
אל התביעה יש לצרף מסמכים אלה:

 1. תעודות רפואיות וסיכומי מחלה המעידים על מחלה, מועד תחילתה ומועד תחילת הטיפולים.
 2. איבחונים והחלטות ועדת האבחון.
 3. דוחות סוציאליים מלשכת הרווחה.
 4. כל מסמך שיש בו להוכיח את הזכאות לקיצבה.

ד. שלבי הטיפול בבקשה

 1. בדיקה רפואית על ידי רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי לקביעת אחוז נכות רפואית.
 2. בדיקה בבית בידי אחות בריאות הציבור. הביטוח הלאומי שולח לעתים נציגים מטעמו לבקר בבתי מבוטחים, הן במסגרת מתן שירות למבוטחים והן לצורך אימות פרטים שנמסרו בתביעה. בכל ביקור של נציג המוסד לביטוח לאומי בביתו של מבוטח, עליו להזדהות באמצעות תעודת עובד או תעודת מתנדב, הנושאים תמונה. במקרה שנציג הביטוח הלאומי מבקר בביתכם, נא יש להקפיד שיציג לפניכם "תעודת עובד" הביטוח הלאומי. ההזדהות באמצעות הצגת תעודת העובד חשובה למניעת תופעה של מתחזים לעובדי הביטוח הלאומי.
 3. זכותו של המוסד לבטוח לאומי לאפשר לוועדה הרפואית לקבל מידע עובדתי ברור, נכון ומדויק, נטול פניות או אינטרס. לצורך זה הוא רשאי להשתמש בחוקרים (בלשים) מתחזים ובצילומים ואין מדובר בעבירה על חוק העונשין וחוק הגנה על הפרטיות.
 4. דיון בבקשה לצורך קביעת שיעורי הקיצבה.
 5. מסירת ההחלטה בכתב.

ה. קנסות למוסרי מידע מטעה (לרמאים)

המוסד לביטוח לאומי רשאי לדחות תביעה לגמלה, כולה או חלקה, או להפסיק את הגמלה, כולה או חלקה במידה וגילה כי התובע מסר לה ידיעה כוזבת, בין בעל פה ובין בכתב או מסמך מזויף.
במידה והתובע רימה, כאמור למעלה, והמוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתו לגמלה, או הפסיק את תשלום הגמלה – אזי התובע לא יוכל להגיש תביעה חוזרת לגמלה זהה בעד תקופה של 90 ימים, מהיום שבו הודע לתובע הגמלה או מקבל הקיצבה על החלטת המוסד, אלא אם כן שילם למוסד דמי טיפול בסך 400 ש"ח.
כמו כן, אם הגיש התובע, תביעה חוזרת, בטרם חלפה שנה מהחלטת המוסד - תופחת הגמלה המשתלמת בעד שלושת החדשים הראשונים שלאחר הגשת התביעה החוזרת, בשיעור של 25%.

ו. שיעורי הקצבה

 1. מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום-יום ברוב שעות היממה או מי שזקוק להשגחה מתמדת זכאי לקיצבה בשיעור של 50% מקיצבת נכות מלאה ליחיד (1,033 ש"ח) ותוספת של 289 ש"ח (נכון לינואר 2011).
 2. מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום-יום ברוב שעות היממה זכאי לקיצבה בשיעור 105% מקיצבת נכות מלאה ליחיד (2,168 ש"ח) ותוספת של 589 ש"ח (נכון לינואר 2011).
 3. מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה זכאי לקיצבה בשיעור 175% מקיצבת נכות מלאה ליחיד (3,614 ש"ח) ותוספת של 878 ש"ח (נכון לינואר 2011).
 4. סכום הקיצבה לשירותים מיוחדים למי שאינו מקבל קיצבת נכות הנה זהה למי שמקבל קצבת נכות ובתנאי שהוא משתכר עד 4 פעמים מהשכר הממוצע (נכון לינואר 2011 - 33,228 ש"ח), אך התוספת האמורה למעלה תפחת בחצי.
 5. מי שהכנסתו 4 עד 5 פעמים השכר הממוצע (33,228 עד 41,535 ש"ח) יקבל מחצית מהקיצבה לשירותים מיוחדים ומחצית מהתוספת האמורה לעיל.
 6. עקרת בית (אישה נשואה העובדת רק במשק ביתה)  זכאית לקיצבה בשיעור 60% מהקיצבה המשולמת למי שמקבל קיצבת נכות - הכל לפי מידת תלותה כאמור לעיל.

ז. תקופת הזכאות לתשלום

הזכאות לקיצבה מתחילה ב-1 בחודש שהוגשה בו הבקשה לקיצבה, אך לא לפני שעברו 90 יום מיום שנעשה האדם זכאי לקיצבת נכות או שנקבעו לו 75% נכות רפואית אם אינו מקבל קיצבת נכות. ניתן לקבל גמלה למפרע לכל היותר בעד 6 חודשים שקדמו להגשת התביעה או התביעה החוזרת, במידה ונתקיימו במבוטח התנאים המזכים בגמלה בתקופה שקדמה להגשת התביעה.

 

אבל, נכה, אשר נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות, והוא תלוי בעזרה רבה מהזולת בביצוע רוב פעולות היומיום ברוב שעות היממה או הזקוק להשגחה מתמדת למשך תקופה של שישה חודשים רצופים לפחות, תשולם לו הקצבה לאחר שעברו 30 יום בלבד מיום שנעשה זכאי לקצבת הנכות, ובתנאי שלא קיבל גמלה לילד נכה בתקופה זו.  

ח. ערער לוועדת הערערים לשירותים מיוחדים

מי שאינו שבע רצון מהחלטת המוסד בגלל גובה הגמלה שאושרה לו או משום שתביעתו נדחתה, ובתנאי שהוא אחד מאלה:

 1. הוא מקבל קיצבת נכות כללית ובעל נכות רפואית בשיעור 60% לפחות.
 2. הוא אינו מקבל קיצבת נכות כללית, ובעל נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות.
 3. מי שהיה זכאי לקיצבה לשירותים מיוחדים בטרם הגיעו לגיל פרישה (67 בגבר או 64 באשה).

ערר מנומק בכתב יש להגיש באמצעות הסניף של המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים תוך 90 יום מיום שהתקבל מכתב ההחלטה. מי שתובע קיצבה לשירותים מיוחדים ואינו בעל נכות רפואית בשעורים הנ"ל רשאי לערער לוועדה רפואית לעררים בנכות כללית.

בערר על החלטת פקיד תביעות בענין קיצבה מיוחדת רשאית ועדת עררים לשירותים מיוחדים לאשר, לבטל או לשנות את החלטת פקיד התביעות, בעניינים אלה:

 1. מידת התלות של העורר בעזרת הזולת;
 2. הצורך בהשגחה על העורר;
 3. התקופה שבה היה העורר תלוי בעזרת הזולת או זקוק להשגחה.

העורר והילד רשאים להיות מיוצגים בפני הוועדה גם על ידי רופא מומחה.

בימ"ש לתביעות קטנות דחה תביעתו של אדם שייצג אחר אל מול המוסד לביטוח לאומי, לשכר טירחה. נקבע, כי בנסיבות דנן, בהן הסכם שכר הטרחה אינו חוקי, מכוח סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, שכן ייצוג בוועדת המוסד לבטוח לאומי הינה עיסוק אשר מיועד באופן ייחודי לעורכי דין, וזאת מכוח סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, ההסכם אינו ניתן לאכיפה על-ידי בית המשפט ולפיכך התביעה נדחתה.

ט. בדיקה מחודשת לפי בקשת המבוטח

תובע רשאי לבקש דיון חדש בתביעתו לאחר שישה חודשים מיום שנדחתה בקשתו. תובע שהוחמר מצבו רשאי לבקש דיון חדש בתביעתו ובתנאי שימציא אישור רפואי שהוחמר מצבו, שיש בה כדי להשפיע על זכותו לקבלת קיצבה מיוחדת או על שיעורה, אף אם טרם חלפו שישה חדשים מיום החלטת פקיד התביעות.

י. בדיקה מחודשת לפי החלטת המוסד

המוסד לביטוח לאומי רשאי להחליט לבדוק מחדש את הזכאות לקיצבה או את שיעורה באחד התנאים האלה:

 1. עברו 6 חודשים מיום שנקבעה הזכאות לקיצבת שירותים מיוחדים.
 2. נוצרו עובדות חדשות, שלדעת המוסד לביטוח לאומי יש בהן כדי להגדיל את שיעור הקיצבה (בדיקה מחודשת בנסיבות האלה תיעשה בהסכמת המבוטח), גם אם לא חלפו 6 חודשים.
 3. התגלו עובדות, שלדעת המוסד לביטוח לאומי לא היו ידועות בעת הההחלטה האחרונה, והיה בהן כדי להשפיע על קביעת הזכאות לקיצבה או על שיעורה, גם אם לא חלפו 6 חודשים.

יא. ערר על אחוז הנכות הרפואית

 1. מי שתובע קיצבה לשירותים מיוחדים ואינו בעל נכות רפואית בשיעורים הנ"ל רשאי לערער לוועדה רפואית לעררים בנכות כללית.
 2. את הערר יש למסור לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים, בכתב ובצירוף נימוקים, תוך 30 יום (ובתנאים מסוימים - תוך 60 יום) מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד בדבר אחוז הנכות.
 3. הוועדה הרפואית לעררים רשאית לאשר את אחוז הנכות הרפואית שקבע הרופא המוסמך או לשנותו (להגדילו או להפחיתו).
 4. החלטת הוועדה הרפואית לעררים סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלות חוק בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין תוך 60 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד בדבר החלטת הוועדה הרפואית לעררים.

יב. תובענה לבית הדין לעבודה

תובענה לבית הדין לעבודה יכול להגיש מי שנדחה בגלל הוראות חוק או תקנות בלבד, כגון:

 1. הוא מוחזק במוסד בו ניתנים שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.
 2. הוא מתגורר בחו"ל.
 3. הוא מקבל גמלת ניידות.
 4. הכנסתו החודשית גבוהה.
 5. הוא מקבל קיצבה מיוחדת לפי חוק אחר.

תובענה מנומק בכתב יש להגיש תוך 12 חודשים מיום שהתקבל מכתב ההחלטה לבית הדין האזורי הקרוב למקום המגורים.

 

מאמרים נוספים

 
 

תאריך עדכון: יום ראשון, 30 בינואר 2011

 
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה